Emneside for ING3304 Skipsteknisk styring, regulering og HMI

Hva lærer du

Emnet er et integrert emne med vekt på systemtenkning og modellering i ingeniørens arbeid både i et tverrfaglig perspektiv og i egne fagområder innen instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI. Emnet skal gjøre kadetten i stand til å arbeide helhetlig og tverrfaglig og inneholder instrumentering: transmittere og aktuatorer,  datakommunikasjon (ethernet, feltbuss), reguleringsteknikk med vekt på praktisk regulering og innstilling av regulatorer, objektorientert programmering av automatiseringsapparat (PLS), menneske-maskin-kommunikasjon (HMI) samt eksempler og oppgaver spesielt knyttet til fremdriftsmaskineri, hjelpemaskineri, startere, frekvensomformere, ventiler og annet skipsteknisk utstyr.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • gjøre rede for hvordan instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI inngår i et sammensatt system
  • forklare forskjellige modelleringsteknikker
  • forklare hva som inngår i en livsløpsanalyse
  • forklare begrepene system, delsystem, systemgrenser, systemanalyse, systemsyntese, strategianalyse og usikkerhetsananlyse.
  • gjøre rede for sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet.
  • beskrive bergrepene instrumentering, feltbusskommunikasjon, automatisering, reguleringsteknikk og HMI anvendt på kontroll- og sikkerhetssystemer

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • foreta valg og analyse av instrumentering, analysere og stille inn en regulator, programmere et automatiseringsapparat (PLS) til å utføre oppgaver innen sikkerhet, automatisering og overvåkning.
  • foreta funksjonstester og feilsøking på sikkerhets-, automatiserings og overvåkingssystemer.
  • velge utstyr og for HMI og utarbeide bilder og betjening for automatisering og overvåkning.
  • i et team planlegge tverrfaglige ingeniørprosjekter der systemmodellering inngår, og gjennomføre delprosjekter innenfor eget fagområde

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • vise konsekvensforståelse (impact)
  • formidle ingeniørfag i en systemmessig kontekst
  • bidra innenfor fagområdet i grupper og prosjekter
  • Klasseromsundervisning: Gjennomgang av teori, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang og elevpresentasjoner.
  • Laboratorie- og dataøvelser med veiledning.
  • Prosjektarbeid i gruppe: Planlegging, konstruksjon og dokumentasjon.
  • Selvstudium: Oppgaveløsning, informasjonsinnhenting fra internet og rapportskriving.
  • Gjesteforelesninger
 2. Pensumliste er under utarbeidelse.

 3. Obligatorisk arbeidskrav: 2-4 laboratoriearbeid

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave, individuell. Miniprosjekt.

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40 %