Emneside for ING3304 Skipsteknisk styring, regulering og HMI

Hva lærer du

Emnet dekker fagområder innen instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI. Emnet skal gjøre kandidaten i stand til å arbeide helhetlig og tverrfaglig og inneholder instrumentering: transmittere og aktuatorer,  datakommunikasjon (ethernet, feltbuss), reguleringsteknikk med vekt på praktisk regulering og innstilling av regulatorer, objektorientert programmering av automatiseringsapparat (PLS), menneske-maskin-kommunikasjon (HMI) samt eksempler og oppgaver spesielt knyttet til temaer innen fremdriftsmaskineri, hjelpemaskineri, startere, frekvensomformere, ventiler og annet skipsteknisk utstyr.

 1. Kunnskap

  Kadetten...:

  • (K1) har bred kunnskap om hvordan instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI inngår i et sammensatt system. 
  • (K2) kjenner til begrepene system, delsystem og modularitet.
  • (K3) har bred kunnskap om sammenhenger mellom tekniske enkeltelementer og systemmessig helhet.
  • (K4) kjenner til begrepene instrumentering, feltbusskommunikasjon, automatisering, reguleringsteknikk og HMI. 

  Ferdigheter

  Kadetten...:

  • (F1) kan foreta valg og analyse av instrumentering, analysere og stille inn en regulator, programmere et automatiseringsapparat (PLS) til å utføre oppgaver innen sikkerhet, automatisering og overvåkning.
  • (F2) kan beherske funksjonstester og feilsøking på sikkerhets-, automatiserings og overvåkingssystemer.
  • (F3) kan velge utstyr og for HMI og utarbeide bilder og betjening for automatisering og overvåkning.

  Generell kompetanse

  Kadetten...:

  • (G1) kan formidle kunnskap om instrumentering, styring, reguleringsteknikk og HMI 
  • (G2) kan bidra i tverrfaglige grupper og prosjekter med kunnskap om instrumentering, styringsteknikk, reguleringsteknikk og HMI.
  • (G3) kan i et team planlegge tverrfaglige ingeniørprosjekter der systemmodellering inngår, og gjennomføre delprosjekter innenfor eget fagområde.
  • Klasseromsundervisning: Gjennomgang av teori, oppgaveløsning, oppgavegjennomgang og elevpresentasjoner.
  • Laboratorie- og dataøvelser med veiledning.
  • Prosjektarbeid i gruppe: Planlegging, konstruksjon og dokumentasjon.
  • Selvstudium: Oppgaveløsning, informasjonsinnhenting fra internet og rapportskriving.
  • Gjesteforelesninger
 2. Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  I mappen inngår en prosjektoppgave og teoriprøve. Detaljer gis ved semesterstart.