Emneside for ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Studiepoeng
5
Studieår
2021
Engelsk emnetittel
Military Information Infrastructure

Hva lærer du

Studentene får innføring i militære informasjonsinfrastrukturers historiske utvikling og deres rolle som premissgiver for hvordan militære operasjoner organiseres og utøves. Utvalgte deler av Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) brukes som referansesystem. Gjennom emnet får studentene en grunnleggende forståelse for krav, muligheter, begrensninger og utviklingspotensial knyttet til Forsvarets informasjonsinfrastruktur - både fra et organisatorisk og teknisk perspektiv. Det legges særlig vekt på Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og Forsvarets sikre plattformer med tilhørende tjenester.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon og ING1506 Datakommunikasjon,

Emnets temaer

 • Digitaliseringen av militær virksomhet i et historisk perspektiv
 • INI-relaterte definisjoner
 • Ideelle egenskaper for militære INIer
 • Designprinsipper for forsvarbar INI
 • Arkitekturarbeid, tjenesteorientering og taksonomi for konsultasjon, kommando og kontroll (NATO C3 Taxonomy)
 • Forsvarets INI
 • Forsvarets sikre plattformer
 • Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur

Spesielle forhold knyttet til vurdering:

Strykkarakter (F) i en av vurderingsformene medfører strykkarakter for hele emnet. Kontinuasjon blir kun gjennomført for den vurderingsformen kandidaten har strøket på. Eventuell kontinuasjon for mappevurderingen innebærer ny innlevering av mappe, mens eventuell kontinuasjon for skriftlig eksamen innebærer gjennomføring av ny skriftlig eksamen under de samme forhold som første forsøk.

 1. Kunnskap

  Studenten kan:

  • Forklare hvordan historisk utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har påvirket hvordan militære operasjoner planlegges, ledes og gjennomføres
  • Forklare organisatoriske og teknologiske utfordringer og muligheter relatert til digitalisering av militær virksomhet i både internasjonal og nasjonal sammenheng
  • Forklare ideelle egenskaper knyttet til militære INIer
  • Forklare designprinsipper for forsvarbar INI
  • Forklare hensikten bak arkitekturarbeid, tjenesteorientering og NATOs C3-taksonomi
  • Beskrive oppbygningen av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og hvilke tjenester som kan leveres via ulike deler av denne
  • Liste sentrale IKT-plattformer som nyttes i Forsvarets og deres bruksområder

  Ferdigheter

  Studenten kan:

  • Selvstendig utføre grunnkonfigurasjon av Forsvarets sikre plattform Tyr
  • Selvstendig utføre grunnkonfigurasjon av Forsvarets lokale nettverkskomponenter
  • Selvstendig anvende teori om ideelle egenskaper knyttet til militære INIer og designprinsipper for forsvarbar INI til å begrunne konfigurasjonsvalg

  Generell kompetanse

  Studenten kan:

  • Være rådgiver på bruk av Forsvarets informasjonsinfrastruktur i operative plan- og beslutningsprosesser
  • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor militær INI
  • Bidra til utvikling av organisasjon, trening og øving, materiell, ledelse, undervisning og interoperabilitet i Forsvaret
 2. Forelesninger, prosjektarbeid i grupper,diskusjoner i grupper og individuell refleksjon.

 3.  

  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2570292050002275

   

  Flydahl, E. (2021). Kompendium om militær informasjonsinfrastruktur [BEGRENSET]. Forsvarets høgskole Cyberingeniørskolen. (50 sider)

  Heier, T. & Mobech-Hanssen, B. E. (2020). Et forsvar i digital krise?. Internasjonal Politikk, 78(3), 362-382. (18 sider)

  Miller, L. C. (2020). Cybersecurity Survival Guide: Fundamental Principles & Best Practices. Palo Alto Cybersecurity Academy. Kap 2.3 og 2.6.1 (50 sider)

  Cyberforsvarets våpenskole (2020). Nettverk Rolle 1. Kap. 15, 16, 18-21 (32 sider)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Øvinger

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen, individuell. Studenten vurderes på oppnådd læringsutbytte innen kategoriene kunnskap og generell kompetanse.

  Varighet: 3 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

  Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

   

  Vurderingsform: Mappevurdering, gruppe

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Studentene vurderes på oppnådd læringsutbytte innen kategorien ferdigheter. Mappen består av to innleveringer: 1) Skriftlig rapport på utført konfigurasjon av Forsvarets sikre plattform Tyr 2) Skriftlig rapport på utført konfigurasjon av Forsvarets lokale nettverkskomponenter