Emneside for ING3508 Militær informasjonsinfrastruktur

Studiepoeng
5
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military Information Infrastructure

Hva lærer du

Kadettene får innføring i militære informasjonsinfrastrukturers historiske utvikling og deres rolle som premissgiver for hvordan militære operasjoner organiseres og utøves. Utvalgte deler av Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI) brukes som referansesystem. Gjennom emnet får kadettene en grunnleggende forståelse for krav, muligheter, begrensninger og utviklingspotensial knyttet til Forsvarets informasjonsinfrastruktur - både fra et organisatorisk og teknisk perspektiv. Det legges særlig vekt på Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og Forsvarets sikre plattformer med tilhørende tjenester.

Emnet bygger på ING1501 Cyberingeniørens profesjon og ING1506 Datakommunikasjon,

 1. Kunnskap

  Kadetten kan:

  • Forklare hvordan historisk utvikling innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi har påvirket hvordan militære operasjoner planlegges, ledes og gjennomføres
  • Forklare organisatoriske og teknologiske utfordringer og muligheter relatert til digitalisering av militær virksomhet i både internasjonal og nasjonal sammenheng
  • Forklare ideelle egenskaper knyttet til militære INIer
  • Forklare designprinsipper for forsvarbar INI
  • Forklare hensikten bak arkitekturarbeid, tjenesteorientering og NATOs C3-taksonomi
  • Beskrive oppbygningen av Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur og hvilke tjenester som kan leveres via ulike deler av denne
  • Liste sentrale IKT-plattformer som nyttes i Forsvarets og deres bruksområder
  • Begrunne behovet for system for sikker informasjonsutveksling (SIU)
  • Beskrive oppbygning av system for sikker informasjonsutveksling (SIU) på et generisk nivå

  Ferdigheter

  Kadetten kan:

  • Bidra til utarbeidelse, test og verifikasjon av systemdesign for IKT-tjenesteleveranser til militære operasjoner, basert på Forsvarets tekniske løsninger innen sikre plattformer og datanettverk
  • Anvende testresultater og relevant teori til å drøfte designvalg
  • formidle designvalg skriftlig til fagfeller

  Generell kompetanse

  Kadetten kan:

  • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor militær INI
  • Bidra til utvikling av organisasjon, trening og øving, materiell, ledelse, undervisning og interoperabilitet i Forsvaret
 2. Forelesninger, problembasert prosjektarbeid i grupper,diskusjoner i grupper og individuell refleksjon.

  Planlagt undervisninger er 89 skoletimer. Skoleeksamen kommer i tillegg.

 3. Flydahl, E. (2021). Kompendium om militær informasjonsinfrastruktur [BEGRENSET]. Forsvarets høgskole Cyberingeniørskolen. (50 sider)

  Heier, T. & Mobech-Hanssen, B. E. (2020). Et forsvar i digital krise?. Internasjonal Politikk, 78(3), 362-382. (18 sider)

  Miller, L. C. (2020). Cybersecurity Survival Guide: Fundamental Principles & Best Practices. Palo Alto Cybersecurity Academy. Kap 2.3 og 2.6.1 (50 sider)

  Cyberforsvarets våpenskole (2020). Nettverk Rolle 1. Kap. 15, 16, 18-21 (32 sider)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Ingen

   

  Vurderingsform: Skriftlig eksamen (skoleeksamen). Eksamensoppgavene og/eller besvarelsene kan være gradert begrenset. 

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 3 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

  Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

   

  Vurderingsform: Mappeeksamen

  Gruppering: Gruppe

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Mappen består av to skriftlige rapporter på utarbeidelse, test og verifikasjon av to forskjellige systemdesign for IKT-tjenesteleveranser til militære operasjoner.

  Spesielle forhold knyttet til vurdering:

  Strykkarakter (F) i en av vurderingsformene medfører strykkarakter for hele emnet. Kontinuasjon blir kun gjennomført for den vurderingsformen kandidaten har strøket på. Eventuell kontinuasjon for mappevurderingen innebærer ny innlevering av mappe. Kontinuasjonseksamen på skriftlig eksamen kan gjennomføres som muntlig eksamen. 

 5. Emnets temaer

  • Digitaliseringen av militær virksomhet i et historisk perspektiv
  • Ideelle egenskaper for militære INIer
  • Designprinsipper for forsvarbar INI
  • Organisatoriske og teknologiske utfordringer og muligheter relatert til digitalisering av militær virksomheter 
  • Arkitekturarbeid, tjenesteorientering og taksonomi for konsultasjon, kommando og kontroll (NATO C3 Taxonomy)
  • Forsvarets INI
   • Sikre plattformer (FSP)
   • System for sikkerinformasjonsutveksling (SIU)
   • Kommunikasjonsinfrastruktur (FKI)
  • Prosjektarbeid