Emneside for LED2402 Luftmilitær ledelse - teori og praksis

Studiepoeng
15
Studieår
2020
Engelsk emnetittel
Air Force Leadership - theory and practice

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene en generell innføring i teori og praksis omkring organisering og ledelse av  Luftforsvaret som militær organisasjon og forståelse for offiserens rolle ved håndtering av endring/kriser/hendelser som treffer en Luftforsvars enhet  (Luftving, base, skv, bn). Emnet skal gi innsikt i ulike transformasjonsprosesser i en organisasjon preget av endring, omorganisering og press på ressurser for å løse pålagt oppdrag.

Emnet skal gi kunnskap om hvordan Luftforsvaret som organisasjon utvikler, stimulerer, leder og ivaretar mennesker med høy (faglig)kompetanse, herunder hvordan man utvikler læringskultur og arbeidsprosesser som bidrar til at erfaringer tilflyter organisasjonen slik at disse kan lære av sine feil og utvikle prestasjoner.

Emnet skal gi innsikt i Luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur.

Emnet skal gi innsikt om forhold som påvirker menneskelig atferd i kriser og krevende situasjoner som terror og ulykker eller når grunnleggende verdier er truet (stress under kriser)

Emnet skal gi innsikt i planverk og ressurser for håndtering av kriser ved en base i Luftforsvaret (krisestab). Herunder kjenne til oppbygning av planverk  ved en luftbase og dennes sammenheng med nasjonalt planverk.  Emnet skal gi potensiale for læring gjennom å øve bruk av planverk i praksis, herunder lede kriser/hendelser fra operasjonsrom i en A-struktur/krisestab.

Engelsktemaet Persuasion fokuserer på å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og ferdigheter (muntlig og skriftlig) på en slik måte at de kan formulere seg overbevisende og tilpasset til ulike situasjoner, muntlig og skriftlig. Undervisningen legger samtidig vekt på å skape en språklig trygghet.

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet.

 1. Kunnskap

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • beskrive ulike læringsteorier og læringsprosesser i en organisasjon preget av endring, omorganisering og knapphet på ressurser
  • gjøre rede for forhold som påvirker menneskelig atferd og yteevne i kriser og lederens ansvar og rolle i håndtering av dette
  • gjøre rede for stressreaksjoner og mestring av stress på individ, gruppe- og organisasjonsnivå
  • gjøre rede for organisasjonsteorier som er relevant for å forstå Luftforsvaret oppbygning og luftving struktur.
  • forklare hvordan en organisasjon som Luftforsvaret kan utvikle, stimulere og lede personell i en organisasjon med høy kompetanse og stor grad av spesialister (Kompetanseledelse)
  • gjøre rede for Luftforsvarets tryggingskultur (sikkerhetskultur) og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik tryggingskultur (Helhetlig Debrief, Just Culture, CRM)
  • kjenne til planverk for krisehåndtering ved en Luftforsvars base’s.
  • Forstå ulike språklige og retoriske grep som tillater formidling av argumenter på en overbevisende måte.

   

  Ferdigheter

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • fasilitere ulike former læringsprosesser (herunder debrifing og erfaringslæring) for å ivareta læring og prestasjonsforbedring av gruppe/team etter oppdrag /hendelser.
  • anvende faglig kunnskap om stressreaksjoner og mestring av stress for egen selvivaretakelse og robusthetsutvikling samt ivaretakelse av underlagt personell.
  • anvende lederverktøy og krisehåndteringsverktøy for ivaretakelse av personell under og etter hendelser
  • forklare prinsipper for kompetanseledelse og anvende disse i ledelse av kompetente undergitte spesialister.
  • anvende modeller for utvikling og endring av organisasjon på team og avdelingsnivå.
  • anvende faglig kunnskap om kriser og læring og hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta og utvikle organisasjonen under og etter kriser/hendelser/endring.
  • anvende kriseplanverk samt avdekke mangler i planverket ved en Luftforsvars base.
  • lede kriser/hendelser fra et operasjonsrom/krisestab med grunnlag i A-struktur.
  • Formidle egne refleksjoner og formulere et argument i en skriftlig sammenhengende tekst på idiomatisk korrekt engelsk.

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • gjøre rede for viktige prinsipper i ledelse av avdelinger/organisasjon med høy faglig kompetanse og eksperter/spesialister. (kompetanseledelse)
  • anvende forskningsbasert kunnskap om ledelse i krise som omhandler stressorer, stressreaksjoner og mestring av stress.
  • anvende forskningsbasert kunnskap for læring og ivaretakelse av eget personell før-, under-, og etter kriser, og belastende operasjoner.
  • forklare hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for utvikling og ivaretakelse av sikkerhetskultur i en operativ organisasjon som Luftforsvaret.
  • forklare hvordan gode læringsprosesser kan bidra til utvikling i en organisasjon preget av omstilling og press på ressurser for å løse pålagte oppdrag.
  • formulere seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike situasjoner.
 2. Gjennomføring

  Praktisk organisering og arbeidsformer

  Gjennomføring

  Klasseromsundervisning, diskusjoner, praktiske arenaer.

  Emnet vil inneholde dagsøvelser knyttet til beslutningsprosesser, stress og mestring. Kadetten skal gis et betydelig ansvar i planlegging av de praktiske arenaene.

  Kadettene skal også bidra i planlegging, ledelse og gjennomføring av læringsprosessen i de praktiske arenaene de selv er en del av, herunder skape refleksjon, læringsfokus og erfaringssløyfer. Oppdraget innebærer at kadettene i tillegg til å planlegge, lede og gjennomføre den militære praktisk arenaen også skal lede læringsprosessen under/etter selve gjennomføringen.

  Etter emnene "Luftforsvaret og krisehåndtering" og "Lederskap og læring i Luftforsvaret ved krise og endring" i semester 3 gjennomføres en øvelse knyttet til planverk og luftforsvarets rolle i et krisescenario der kadettene skal gis kunnskaper om og ferdigheter i planprosesser, krisehåndtering og organisasjonslæring.

   

  Emnet inneholder følgende temaer

  Tema 1: Organisasjonsforståelse, organisasjonslæring og endringsledelse i Luftforsvaret.

  Tema 2: Luftforsvaret som en lærende organisasjon.

  Tema 3: Lederskap i kriser.

  Tema 4:   Engelsk

  Tema 5:   Militær idrett og trening

   

  Tema 1: Organisasjonsforståelse, organisasjonslæring og endringsledelse i Luftforsvaret

  • Forståelse for Luftforsvarets organisasjon, endringsprosesser og ledelse av endringsprosesser
   • Endringsledelse
   • Ledelse og utvikling av organisasjonslæring
   • Ledelse og utvikling av kunnskapsorganisasjon.

  Tema 2: Luftforsvaret som en lærende organisasjon

  • Læring før krise/i krise/etter krise
   • Kultur for kontinuerlig forbedring (HR direktiv)
   • Analyse /Evaluering etter hendelser
    • Kommisjoner (Ulykkeskommisjoner)
   • Kritisk refleksjon og refleksjon over praksis ved kriser (single, dobbel, trippel loop learning)
  • Fasilitering av ivaretakelse- og lærings-prosesser
   • Veiledning, debrifing og erfaringslæring
   • Kollegastøtte ved kriser
  • Kompetanseledelse og kunnskapsledelse i Luftforsvaret
   • Hvordan utvikle og lede personell med høy faglig kompetanse.

  Tema 3: Lederskap i kriser

  • Planlegging og planverk for krisehåndtering
  • Ledelse av Luftmilitær base/Luftving i krise/kriseledelse
  • Ledelse av personell i krise. Sjefens rolle og ansvar og myndighet
   • Stressreaksjoner under krise
   • Ledelse under frykt (Kolditz)
   • Mestring av stress på organisasjonsnivå
   • Mestring av tap
  • Organisering og planlegging av beredskap ved en luftmilitær base/LV.
  • Erfaringsoverføring fra ledelse under kriser (eks: kebnekaise-ulykken)
  • Øving og trening av ledelse under krise ved bruk av caser og simulering (eks. gjennomgang av planverk ved en Luftmilitær base’s.

  Tema 4: Engelsk: Persuasion

  Dette temaet fokuserer på å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og -ferdigheter (muntlig og skriftlig) på en slik måte at de kan formulere seg overbevisende og tilpasset til ulike situasjoner, muntlig og skriftlig. Undervisningen legger samtidig vekt på å skape en språklig trygghet.

  • Ha kunnskap om ulike språklige og retoriske grep som tillater formidling av argumenter på en overbevisende måte.
  • Kan formidle egne refleksjoner og formulere et argument i en skriftlig, sammenhengende tekst på idiomatisk korrekt engelsk

  Tema 5: Militær idrett og trening 

  • Fysisk og mental trening og bevissthet for utvikling og ivaretakelse av egen og undergittes fysiske og mentale kapasitet under kriser. Forståelse for mennesket som fysisk og mental plattform for håndtering av akutt stress og langvarig belastning.
  • Dette er gjennomgående tema i semester 3 og semester 4. «Øvelse» ‘Soldaten som fysisk og mental plattform’ gjennomføres i Semester 3. 

  Sensorordning

  Sensur gjennomføres i henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

 3. Antonacopoulou, E.P. and Bento, R. (2018), "From Laurels to Learning: Leadership with Virtue", Journal of Management Development, DOI 10.1108/JMD-12-2016-0269 (17 s)

  Antonacopoulou, E.P. and Sheaffer, Z. (2014), "Learning in crisis: Rethinking the relationship between organizational learning and crisis management", Journal of Management Inquiry, 23(1),5-21. (16 s)

  Antonacopoulou, E.P. (2006), "The Relationship between Individual and Organizational Learning: New Evidence from Managerial Learning Practices", Management Learning,  37(4), 455-473. (18 s)

  Cannon-Bowers, J.A. & Salas, E. (1998), Individual and Team Decision Making Under Stress. In J.A Cannon-Bowers and E. Salas, Making Decisions Under Stress. Washington: APA, p 17-39. (21 s)

  Flin, R. & Arbuthnot, K. (2002). Incident Command. Tales from the Hot Seat, Ch 1, 2, 3 og 4. Hampshire: Ashgate (s 3-58). (55 s)

  Flin, R., O'Connor, P. & Mearns, K. (2002) Crew Resource Management: Improving team work in high reliability industries Team Performance Management; 8, 3/4, s 68-78. (9 s)

  Fredriksen, P. & Moldjord, C. (2015). Kompendium Kollegastøtte. Kollegastøttekurs for luftmilitært personell. Des 2015, Luftkrigsskolen, Trondheim. (70 s)

  Handal, G. & Lauvås P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. 3. utg Oslo: J. W. Cappelen Damm Akademisk. (Del 2, Om kunnskap og refleksjon, kap 4 og 5 ss 81-120, Del 4, Veiledningssamtalen,  kap 9, 10 og 11,  ss 227-296),  (106 sider).

  Heldal, F. og Dehlin, E. (2017). Drop your rules. Sikkerhet og ledelse, kap 3. s 63-82 (19 s)

  Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner. Ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring, Kap 1, kap 2, kap 3, kap 4 (s 11 - 141) (130 s)

  Keeling, A. (2002). Military Commander - Royal Marines. In R. Flin & K. Arbuthnot, Incident Command. Tales from the Hot Seat, Ch 8. Hampshire: Ashgate (s 138-160). (22 s)

  Kolditz, T. A. (2007). In Extremes Leadership, Ch 1, 3, 4 ,5. (121 s) San Fransisco: John Wiley & Sons.

  Moldjord og Fredriksen (2018). Helhetlig Debrief - Strategisk læringsverktøy. I Tormod Heier, Kompetansestyring i Forsvaret. Bergen: Fagbokforlaget, S 219-232 (12 s).

  Moldjord, C. & Iversen, A. (2015). Developing Vulnerability Trust in Temporary High Performance Teams. Journal of Team Performance Management.  21(5/6), pp 231-246. (15 s)

  Moldjord, C.;  Arntzen, A.; Firing, K.; Solberg, O.A. & Laberg J.C. (2007). Liv og Lære i operative miljøer. Tøffe menn gråter! Fagbokforlaget. Kap 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 18, 20 (230 s)

  Tiffaney, M. A. (2019). Human Error Assessment and Reduction Technique (HEART) and Human Factor Analysis and Classification System (HFACS). USA: NASA/Kennedy Space Center. (5 s)

  Antall sider: 866 (kompletteres før emnestart)

   

  Engelsk:

  Rose, Reginald. Twelve Angry Men. Samuel French. 1-37. (37 s)

  Mitchell, John. Utdrag fra Trivium: The Classical Liberal Arts of Grammar, Logic, & Rhetoric. Wooden Books. 242-7, 256-7, 260-5, 268-81, 212-15. (32 s)

  Lincoln, Bruce (2003). Utdrag fra Holy Terrors: Thinking About Religion After September 11. University of Chicago Press. 19-33. (15 s)

  Utvalg av engelskspråklige taler, inkludert Obama, Barack "Address to the Nation, September 10, 2013", George W. Bush. «Address to the Nation, October 7, 2001». Osama bin Laden. «Videotaped Address, October 7, 2001".

  Antall sider: 100 (kompletteres før emne start)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Akademisk essay på engelsk (ca. 800 ord)

   

   

  Vurderingsform: Semesteroppgave

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 semester

  Karakterskala: A-F

  Andel: 90%

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen på engelsk

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 20 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 10%