Emneside for LED2402 Luftmilitær ledelse - teori og praksis

Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Air Force Leadership - theory and practice

Hva lærer du

Emnet skal gi kadettene en generell innføring i teori omkring organisasjon og ledelse av  militære enheter i en organisasjon som Luftforsvaret og forståelse for organisasjonens ulike roller ved håndtering av krise. Dette innebærer økt kompetanse om hvordan Luftforsvaret som organisasjon utvikler, stimulerer, leder og ivaretar mennesker i en organisasjon med høy (faglig)kompetanse, herunder hvordan man utvikler læringskultur og arbeidsprosesser som bidrar til at erfaringer tilflyter organisasjonen slik at disse kan lære av sine feil og utvikle prestasjoner. Emnet gir herunder innsikt i luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur.

Emnet skal gi kadettene forståelse og praktisk innsikt om forhold som påvirker menneskelig atferd i kriser og krevende situasjoner som terror og ulykker eller når grunnleggende verdier er truet (stress under kriser). Som relevant tilnærming til håndtering av kriser ved en base i Luftforsvaret skapes forståelse og innsikt i overordnet og lokalt planverk og ressurser for håndtering av lokale kriser.

Emnet skal også gi kadettene innsikt i bruk av retorikk i en språklig luftmilitær kontekst (engelsk). 

 1. Kunnskap

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • beskrive ulike utviklings og lærings-teorier og læringsprosesser i en organisasjon preget av øving/trening, utvikling og endring. (Endring og læring i org)
  • forstå hvordan en organisasjon som Luftforsvaret kan utvikle, stimulere og lede personell i en organisasjon med høy kompetanse og stor grad av spesialister (Kompetanseledelse/Endringsledelse)
  • gjøre rede for Luftforsvarets sikkerhetskultur og hva som ligger til grunn for å utvikle og ivareta læring i en slik sikkerhetskultur (Helhetlig Debrief)
  • gjøre rede for forhold som påvirker menneskelig atferd og yteevne i kriser og lederens ansvar og rolle i håndtering av dette
  • gjøre rede for stressreaksjoner og mestring av stress på individ, gruppe- og organisasjonsnivå.
  • Forstå aspekter som situasjonsforståelse, beslutningstaking, kommunikasjon og informasjonsflyt under krisehåndtering.
  • kjenne til overordnede planer som er relevant for å forstå Luftforsvaret oppbygning og struktur i krise og krig
  • Kjenne til planverk for krisehåndtering ved en Luftforsvars base’s.
  • Emnet skal gi kadetten innsikt i bruk av retorikk i en militær kontekst herunder beherske ulike språklige og retoriske grep som bidrar til formidling av argumenter på en overbevisende måte.

  Ferdigheter

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • Anvende modeller for utvikling og endring av organisasjon på team og avdelingsnivå.
  • Anvende faglig kunnskap om kriser og hvilke tiltak som må iverksettes for å ivareta og utvikle organisasjonen under og etter kriser/hendelser/endring.
  • Anvende faglig kunnskap om stressreaksjoner og mestring av stress for egen og andres selvivaretakelse og robusthetsutvikling
  • Anvende lederverktøy og krisehåndteringsverktøy for ivaretakelse av personell under og etter hendelser
  • Anvende prinsipper i plan og beslutningsprosesser i ledelse av lokale kriser (krisestab)
  • Fasilitere ulike former læringsprosesser (herunder debrifing og erfaringslæring) for å ivareta læring og prestasjonsforbedring av gruppe/team etter oppdrag /hendelser.
  • Formidle egne refleksjoner og formulere et argument i en skriftlig, sammenhengende tekst på idiomatisk korrekt engelsk

  Generell kompetanse

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • forstå og anvende prinsipper i ledelse av avdelinger/organisasjon med høy faglig kompetanse og eksperter/spesialister. (kompetanseledelse)
  • anvende forskingsbasert kunnskap om ledelse i krise som omhandler stressorer, stressreaksjoner og mestring av stress.
  • anvende forskingsbasert kunnskap for læring og ivaretakelse av eget personell før-, under-, og etter kriser, og belastende operasjoner.
  • forklare hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for utvikling og ivaretakelse av sikkerhetskultur i en operativ organisasjon som Luftforsvaret.
  • forklare hvordan gode læringsprosesser kan bidra til utvikling i en organisasjon preget av omstilling og press på ressurser for å løse pålagte oppdrag.
  • Forstå og anvende plan og beslutnings-verktøy for krisehåndtering 
  • formulere seg muntlig og skriftlig på engelsk tilpasset ulike situasjoner.
 2. Gjennomføring

  Klasseromsundervisning, diskusjoner, praktiske arenaer, øvelser.

  Emnet vil inneholde dagsøvelser knyttet til beslutningsprosesser, stress og mestring. Kadetten gis et betydelig ansvar å fasilitere læring/debriefing av de praktiske arenaene,. herunder skape refleksjon, læringsfokus og erfaringssløyfer. Oppdraget innebærer at kadettene i tillegg til å planlegge, lede og gjennomføre den militære praktisk arenaen også skal lede læringsprosessen under/etter selve gjennomføringen.

  Etter emnene "Luftforsvaret og krisehåndtering" og "Lederskap og læring i Luftforsvaret ved krise og endring" i semester 3 gjennomføres en øvelse knyttet til planverk og luftforsvarets rolle i et krisescenario der kadettene skal gis kunnskaper om og ferdigheter i plan og beslutningsprosesser knyttet til krisehåndtering og organisasjonslæring.

   

  Emnet inneholder følgende temaer

  Tema 1: Organisasjonsforståelse og endringsledelse i Luftforsvaret.

  Tema 2: Luftforsvaret som en lærende organisasjon.

  Tema 3: Lederskap i kriser.

  Tema 4: Engelsk: Persuasion

  I alle perioder gjennomføres obligatorisk undervisning i militær idrett og trening (MIT) parallelt med emnet.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2596659620002275

  Pensum for engelskurs:
  https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2582728140002275

 4. Vurderingsform: Semesteroppgave teller 90%

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 

  Karakterskala: A-F

   

  Individuell muntlig engelsk eksamen teller 10%

  Varighet: 20 min

  karakter: A-F