Emneside for MILM2402 Operativ ledelse - deployering, detasjement og allierte operasjoner

Emnehistorikk
Studiepoeng
15
Studieår
2019
Engelsk emnetittel
Operational leadership and deployment and allied operations

Hva lærer du

Målet med emnet er gi en innføring samt å forberede kadettene på noe av det som kreves for å deployere og delta i internasjonale operasjoner. Emnet skal bygge videre på de to foregående emnene og perspektivene knyttet til luftmaktens bidrag i ulike konflikttyper. Samtidig skal tema 3: Deployering til en internasjonal operasjon gi styrket faglig grunnlag (planprosess) til å møte elevene fra de andre krigsskolene i emnet Grunnleggende fellesoperasjoner. Hovedhensikten med emnet er dermed å utvikle kadettenes kompetanse til å planlegge og lede luftoperasjoner og ivareta seg selv og grupper i internasjonale operasjoner i fred, krise og krig. Herunder skal man planlegge og løse militære oppdrag i tråd med folkeretten og gode etiske vurderinger samt forstå hvordan den militære organisasjonen fungerer og lærer i en internasjonal kontekst.

Emnet skal videreutvikle kadettenes skriftlige og muntlige kompetanse i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvarets virksomhet og i fremtidige internasjonale operasjoner. Engelsk vil bli brukt under briefer og øvelser, og undervisningen vil legge vekt på å skape språklig trygghet i slike sammenhenger. 

Emnet skal utvikle en forståelse hos kadettene for interkulturell kommunikasjon og sosiale maktstrukturer som er relevante for Forsvaret og Luftforsvaret.

Emnet skal gi kadettene økt kunnskap om og innsikt i rollen til militær idrett og trening (MIT) i militære operasjoner, og om forholdet mellom fysisk yteevne og mental robusthet i utøvelsen av offisersyrket. Kjennskap til menneskets fysiologiske muligheter og begrensninger skal gi varig bevissthet om evnen til å lede seg selv og andre, og bidra til å utvikle gode treningsvaner og holdninger til fysisk trening under opptrening til og utøvelse av operasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten kunne:

  • beskrive det strategiske, operasjonelle og taktiske ledelsesnivået i Norge, samt det strategiske og operasjonelle ledelsesnivået i NATO
  • gjengi trinnene i den operative planleggingsprosesser generelt, og trinnene i planlegging av luftmilitære internasjonale operasjoner spesielt
  • forklare prinsippene for virksomhetsstyring i Forsvaret med forvaltning av materielle, menneskelige og økonomiske ressurser, påvise økonomiske sammenhenger og bruke økonomiske begreper riktig 
  • diskutere menneskelige belastninger og etterreaksjoner i forbindelse med deltagelse i militære operasjoner
  • kunne finne frem relevante allierte og nasjonale planverk og bestemmelser som er sentrale for utenlandsoperasjoner
  • forklare beslutningsprosessen forut for norsk deltagelse i internasjonale operasjoner, og de rettslige og politiske rammene slike operasjoner skjer innenfor
  • diskutere sosiale maktstrukturer og interkulturell kommunikasjon med et hensiktsmessig engelsk vokabular, forklare hvordan kulturelle språkforskjeller og sosiale maktstrukturer kommer til uttrykk

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten være i stand til å:

  • anvende kunnskap om krigens folkerett og kulturforståelse til å ta beslutninger i situasjoner preget av juridiske og moralske dilemma
  • ta hensyn til lovverk og politiske beslutninger i planlegging og gjennomføring av luftmilitære oppdrag i en internasjonal operasjon
  • anvende faglig kunnskap og aktivt delta i en operativ planleggingsprosess med et detasjement for å kunne deployere i en internasjonal operasjon
  • anvende faglig kunnskap for å fungere som liaisonoffiser nasjonalt og internasjonalt
  • planlegge og gjennomføre fysiske tester og test av enkeltmannsferdigheter forut for deployering til internasjonale operasjoner
  • lese og forstå ulike tekster og gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster, samt formulere egne refleksjoner og argumenter koherent muntlig i idiomatisk korrekt engelsk

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • ivareta seg selv og personellet etter internasjonale operasjoner gjennom kollegastøtte.
  • integrere etisk og juridisk forsvarlige handlinger og holdninger under internasjonale operasjoner
  • levere en militær brief på korrekt engelsk
  • planlegge og tilrettelegge fysisk trening for seg selv og avdelingen for å bygge robusthet for internasjonale operasjoner
  • levere en brief på korrekt engelsk
 2. Emnet gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon. Kadettene vil bli inndelt i Operative Planleggingsgrupper (OPG) med veiledere som vil drive oppfølgning og veiledning i planleggingsfaser og på øvelsen. En innsikt i teorien vil gi kadettene grunnlag til å forstå hvordan man skal planlegge, lede og deployere med et detasjement til en internasjonal operasjon. Praktisk trening i form av en øvelse, der kadettene møter situasjoner vil gi dem praktisk innsikt i teorien. Refleksjon, både loggskriving og veiledning, gjennomføres for å skape mening, herunder konstruere erfaring av opplevelsene. Intensjonen er at denne tredelte tilnærmingen vil skape en helhet i læringen, og utvikle handlingskompetanse for å løse militære oppdrag i en internasjonal kontekst. Engelsk, med temaet "Intercultural Communication and Social Power", vil bli undervist gjennomgående med eget pensum. MIT vil være en integrert del av emnet med vekt på fysiske forberedelser og ferdighetstrening som hører naturlig til under opptrening til en deployering.

  Temaer i emnet

  Emnet inneholder følgende temaer og øvelser

  Tema 1: Operativ ledelse i en internasjonal kontekst

  Tema 2: Detasjementet sett fra et organisasjons- og virksomhetsstyringsperspektiv

  Tema 3: Deployering til en internasjonal operasjon med en avsluttende deployeringsøvelse.

  Tema 4: Intercultural communication and social power

  Tema 1: Operativ ledelse i en internasjonal kontekst (2 uker)

  Temaet fokuserer på utøvelse av luftmilitært lederskap i en internasjonal kontekst. Hvilke erfaringer har norske offiserer knyttet til utøvelse av lederskap i internasjonale operasjoner (Afghanistan, Libya, Mali, Bosnia/Kosovo, Balkan)? Hvordan omsettes et overordnet internasjonalt og/eller nasjonalt mandat til et luftmilitært oppdrag? Hvordan forbereder man seg selv, sin avdeling og det detasjementet man skal lede på de problemstillinger, oppgaver og oppdrag som venter i internasjonale operasjoner? Hvordan forbereder man seg på å ta tap og håndtere styrkebidragets håndtering av dette samtidig som operasjoner må gjennomføres og oppdrag løses?

  Temaet skal gi kunnskap om kommando og kontroll i luftmilitære allierte staber og internasjonale operasjoner, herunder ledelse i ulike roller i allierte staber. Det å lede operasjoner i en fremmed kultur skal vektlegges, blant annet kulturforskjeller innad i en allianse. Temaet gir en innsikt i gjennomføring og ledelse av deployering og detasjement til internasjonale operasjoner. Det vil også gi kunnskap om beslutningsprosessen forut for norsk deltagelse i internasjonale operasjoner med mandater som blir gitt. Til sist vil det bli sett på forholdet mellom en avdeling i en internasjonal operasjon og en nasjon i dyp fred, herunder menneskelige belastninger, deployeringstematikk, etterreaksjoner, hjemkomst og familiepolitikk.

  Tema 2: Detasjementet sett fra et organisasjons- og virksomhetsstyringsperspektiv (2 uker)

  Hensikten med temaet er å gi innsikt om hvilke prosesser som blir sentrale når et detasjement (organisasjon) settes sammen på kort tid fra ulike avdelinger for å løse konkrete oppdrag. Hvordan sikre at den nye organisasjonen settes sammen på en så optimal måte som mulig, hvordan unngå subkulturer fra hjemmeorganisasjon og sikre god kommunikasjon, ledelsesstrukturer og erfaringssløyfer?

  Temaet skal ha en tydelig komponent av virksomhetsstyring, logistikk og linjeledelse. Hva må være på plass av administrasjon og forvaltning (lønn, kost, losji, HMS, mm) når en deployerer et styrkebidrag til en internasjonal operasjon? Hvilke føringer og dokumenter må en offiser ha kjennskap til for å drive forsvarlig forvaltning av styrkebidraget? Hvilke logistiske utfordringer må man ha inngående forståelse for når man setter sammen et styrkebidrag?

  Tema 3: Deployering til en internasjonal operasjon (4 uker)

  Hensikten med temaet er å gi innsikt om hvilke prosesser som blir sentrale når man skal planlegge, lede og deployere med et detasjement til en internasjonal operasjon. Emnet gir en innføring i nasjonale og allierte operative planleggingsmetoder, prosesser, prosedyrer og produkter. Undervisningen vil være en kombinasjon av teoriundervisning, «produktstudier» og gruppearbeid i operative plangrupper (OPG-er), med hovedvekt på sistnevnte. Temaet gir også kadettene en innføring i luftkampanjeplanlegging, samt kunnskaper om hvordan blant annet etterretnings- og målutvelgelsesprosesser, logistikk, media, informasjonsoperasjoner, folkerettslige forhold og engasjementsregler påvirker slik planlegging.

  Temaet fokuserer på praktisk planlegging, ledelse og gjennomføring på taktisk nivå. Temaet skal legge til rette for bruk av teori, erfaringsoverføring og praktisk trening i luftmilitær maktanvendelse, beslutningstaking og operativ ledelse av luftmilitære avdelinger. Kadettene skal planlegge, lede og gjennomføre oppdrag som en luftmilitær taktisk avdeling. Det hele munner ut i en obligatorisk deployeringsøvelse av inntil én ukes varighet. Denne øvelsen skal gi kunnskap om praktisk ledelse av luftoperasjoner på taktisk nivå i en internasjonal kontekst. Herunder sørge for opptrening og repetisjon av enkeltmannsferdigheter forut for en deployering. Øvelsen bør sees i sammenheng med tilsvarende praktisk arena i tredje studieår. Temaet skal bidra til å styrke kompetansen på å lede og uttrykke seg på engelsk i en internasjonal kontekst, samt viktigheten av å se sammenhengen mellom fysisk og mental robusthet når man er ute i internasjonale operasjoner over tid.

  Øvelse

  Det legges opp til én øvelse av ca en ukes varighet i løpet av emnet. 

  Øvelsen har til hensikt å la kadettene planlegge, lede og gjennomføre oppdrag som en luftmilitær taktisk avdeling. Dette munner ut i en deployeringsøvelse av inntil én ukes varighet noe som kan gi kadettene en kompleks arena hvor de kan omsette teori til praktisk handling. Øvelsen skal ha et luftmilitært perspektiv som fokuserer på relevante utfordringer for Luftforsvaret i en internasjonal militær kontekst. Dette innebærer trening på drift av operasjonsrom og operativ beslutningstaking. Kompleksiteten økes gjennom å etablere et eget scenario med en kulturell kontekst, samtidig som kadettene skal håndtere et pågående oppdrag. Dette for å synliggjøre de kulturelle forutsetninger og utfordringer for ledelse i en militær kontekst. Øvelsen vil være en arena for praktisk trening av lederskap under skiftende forutsetninger og stress. Kadettene skal se sammenhenger mellom psykiske, fysiske, sosiale og etiske faktorer i utøvelsen av sitt lederskap, samtidig som de forstår betydningen av verdier for utøvelsen av militært lederskap. Videre vil øvelsen, gjennom refleksjon, ha til hensikt å øke kadettenes bevissthet om egne affekter og mestringsstrategier, og på den måten utvikle kadettenes kapasitet som individ, medarbeider og leder.

  Tema 4: Intercultural communication and social power (Gjennomgående)

  Temaet fokuserer på å videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og -ferdigheter (hovedsakelig muntlig), samtidig som de utvikler en forståelse for interkulturell kommunikasjon og sosiale maktstrukturer relevante for Forsvaret og Luftforsvaret. Undervisningen vil sentreres rundt pensumtekstene og utvalgte aspekter av brieftrening (herunder NATO/COPD-terminologi).

 3. Boe, Ole (2019). Lederens evne til å håndtere stress i operasjoner I Johansen, R, Fosse, T og Boe, O (red) Mlitær Ledelse. Oslo: fagbokforlaget (s. 313- 336) (23 sider) 

  Ellingsen, A (2013). Norges implementering av kjønnsperspektivet i militæroperasjoner i Meymaneh, Afghanistan. Internasjonal Politikk 71(1) (p. 7-27)  (20 sider)  

  Fagerheim, G. A. (2010). Fra politisk føring til militær handling. I Dyndal, G. L. (red.), Strategisk ledelse i krise og krig. (s. 223-231) Oslo: Fagbokforlaget. (8 sider).

  Forsvarets Høgskole/Forsvarets stabsskole (2013). Manual i krigens folkerett, Oslo: Forsvarsstaben. s. 27-62, 108-138, 267-285 (83 sider)

  Forsvarets stabskole (2019). Forsvarets Fellesoperative Doktrine. Oslo: Forsvarsstaben. Kapitlene 3, 5, 6 og 7 og  (132 sider).

  Gardner, W. L., Avolio, B. J., Luthans, F., May, D. R., & Walumbwa, F. O. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. Leadership Quarterly, 16(3), s. 343-372 (30 sider)

  Heier, Tormod (2014)  Hva er internasjonale operasjoner?  I Heier, T, Kjølberg, A og Rønnfeld, C (red) Norge i internasjonale operasjoner (s 21 -34) (13 sider) 

  Heier, Tormod (2014)  Hvordan påvirker internasjonale operasjoner Forsvaret?  I Heier, T, Kjølberg, A og Rønnfeld, C (red) Norge i internasjonale operasjoner (s 225-236)  (11sider) 

  Moldjord, C & Holen. A. (2005). Aggresjon og militær atferd.  I C. Moldjord, H. Nordvik & A. Gravråkmo (Red.) Militær ledelse og de menneskelige faktorene, (ss. 113-130). Trondheim: Tapir forlag. (18s)

  Larssen, A. K. (2010). Beslutningsprosessen ved deltakelse i NATO- operasjoner-en oversikt. I Dyndal, Gjert Lage (red.) Strategisk ledelse i krise og krig. (s. 189-213) Oslo: Fagbokforlaget. (24 sider)

  Luftforsvarsstaben (2017). Stabshåndbok for Luftforsvaret. Håndbok i Luftmilitær planlegging. Rygge: Forfatteren (135 s)

  Matlary, J (2009) Når krig blir fred og fred blir krig:etiske utfordringer for soldaten i Lunde, N. T. og Matlary, J (2009) Etikk og militærmakt (205-224)  (19 sider) 

  Mikkelsen, A. og Laudal, T. (2014). Strategisk HRM. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kap 1. (30 sider)

  NATO (2010). AJP-01 (D), Allied joint doctrine. Brussel: Forfatteren. Kapitlene 4, 5, 5A og 6 (53 sider).

  NATO (2016). AJP-3-3 (B), Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations. Brussel: Forfatteren. Kapitlene 1, 2, og 4 (50 sider).

  NATO (2013). AJP-05, Allied Joint Doctrine for Operational-level Planning. Brussel: Forfatteren. Kapittel 1 (23 sider).

  NATO (2013). Comprehensive Operational Planning Directive (COPD Interim V2.0). Mons: SHAPE. Kapittel 4 (126 sider).

  NATO (2012). Concept of Operations for Alliance Command and Control (Air C2 CONOPS), (NATO RESTRICTED). Mons: SHAPE (53 sider).

  Vikan, Cornelia (2019) Military Power and Ethics in the Grey Area of War - Afghanistan Doctoral Theses NTNU 2019:358 (73- 100) (27 sider) 

  Wilhelmson, Peter S (2014) Kulturforståelse i internasjonale operasjoner. I Heier, T, Kjølberg, A og Rønnfeld, C (red) Norge i internasjonale operasjoner (s 211-222) (11 sider ) 

  Kompendium i engelsk. Utdrag fra David Hare's Stuff Happens (2004), David Greig's The American Pilot (2005), Phil Klay's Redeployment (2015). (ca. 120 sider)

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg - Levere militær brief på engelsk

  Obligatorisk arbeidskrav: Obligatorisk deployeringsøvelse av ca en ukes varighet

   

  Vurderingsform: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

  Varighet:48 timer

  Karakterskala: A-F