Emneside for MILM2406 Luftforsvarets historie

Studiepoeng
15
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
The history of the Norwegian Air Force

Hva lærer du

Med utgangspunkt i utvalgte temaer og perioder fra Luftforsvarets historie søker emnet å belyse hvorfor og hvordan ulike forhold har påvirket utviklingen av Luftforsvaret. Emnet vil i tid strekke seg fra opprinnelsen med to flyvåpen og helt fram til dagens luftforsvar. Emnet skal inspirere kadettene til å anvende historisk kunnskap og historiske kilder til nytte for Luftforsvarets virksomhet. Emnet tar sitt faglige utgangspunkt i historisk metode og de fordeler/ulemper denne metoden bærer i seg. 

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2404, MILM2404, MILM2406 og MILM2407) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav og vurdering tilfaller MILM2405, men blir implementert ved semesterets oppstart. Se emneplanen i MILM2405 og engelskfagets itslearning-side for mer informasjon.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale forhold som har preget Luftforsvarets historiske utvikling
  • forstå hvordan ulike forhold har påvirket organiseringen av Luftforsvaret
  • forstå grunnleggende prinsipper for historisk metode

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • planlegge og gjennomføre undervisning og muntlige presentasjoner.
  • gjennomføre kildesøk i bibliotek, arkiv og på nettbaserte tjenester.
  • anvende kildekritiske prinsipper i møte med både skriftlige og muntlige kilder som kan gi kunnskap om fortiden

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • formidle kunnskap om Luftforsvarets historie både skriftlig og muntlig.
  • forstå sin egen rolle som norsk luftmaktsutøver i en historisk og større sammenheng
 2. Faget drives gjennom et studentaktivt pedagogisk opplegg, der kadettene løser og presenterer en rekke historiske skriftlige og muntlige oppgaver individuelt eller i gruppe. I tillegg kommer en rekke foredrag fra faglærere og andre ressurspersoner. Det planlegges også med besøk ved norske luftmilitære museum, flystasjoner og eventuelt arkiv. 

 3. Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Karakterskala: A-F