Emneside for MILM2406 Luftforsvarets historie

Studiepoeng
15
Studieår
2022
Engelsk emnetittel
The history of the Norwegian Air Force

Hva lærer du

Med utgangspunkt i utvalgte temaer og perioder fra Luftforsvarets historie søker emnet å belyse hvorfor og hvordan ulike forhold har påvirket utviklingen av Luftforsvaret. Emnet vil i tid strekke seg fra opprinnelsen med to flyvåpen og helt fram til dagens luftforsvar. Emnet skal inspirere kadettene til å anvende historisk kunnskap og historiske kilder til nytte for Luftforsvarets virksomhet. Emnet tar sitt faglige utgangspunkt i historisk metode og de fordeler/ulemper denne metoden bærer i seg. 

Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2404, MILM2404, MILM2406 og MILM2407) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav og vurdering tilfaller MILM2405, men blir implementert ved semesterets oppstart. Se emneplanen i MILM2405 og engelskfagets itslearning-side for mer informasjon.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale forhold som har preget Luftforsvarets historiske utvikling
  • forstå hvordan ulike forhold har påvirket organiseringen av Luftforsvaret
  • forstå grunnleggende prinsipper for historisk metode

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • planlegge og gjennomføre undervisning og muntlige presentasjoner.
  • gjennomføre kildesøk i bibliotek, arkiv og på nettbaserte tjenester.
  • anvende kildekritiske prinsipper i møte med både skriftlige og muntlige kilder som kan gi kunnskap om fortiden

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • formidle kunnskap om Luftforsvarets historie både skriftlig og muntlig.
  • forstå sin egen rolle som norsk luftmaktsutøver i en historisk og større sammenheng
 2. Faget drives gjennom et studentaktivt pedagogisk opplegg, der kadettene løser og presenterer en rekke historiske skriftlige og muntlige oppgaver individuelt eller i gruppe. I tillegg kommer en rekke foredrag fra faglærere og andre ressurspersoner. Det planlegges også med besøk ved norske luftmilitære museum, flystasjoner og eventuelt arkiv. 

 3. Totalt antall sider på pensum er maksimalt 1050. 

  Fire pilarer for pensum 

  1. Generelt 

  • Duvsete, Svein (2004). Kalde krigere og barmhjertige samaritaner, Luftforsvarets historie bind 3. Oslo: Aschehoug & Co, 2004, s. 300-351 og 367-378 (61s).  

  • Henriksen, Dag (2014). «Luftforsvaret - kun en taktisk leverandør av luftmakt?», i Heier, Tormod, Anders Kjølberg og Carsten Rønnfeldt (red.). Norge i internasjonale operasjoner.  Militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Oslo: Universitetsforlaget, s. 179-187 (9s). 

  • Henriksen, Vera (1996): Fem år i utlegd. Bind 2 av Luftforsvarets historie, Oslo: Aschehoug, s. 180-249 og s. 331-347 (90s).  

  • Hobson, Rolf og Tom Kristiansen (2001): 1905-1940. Total krig, nøytralitet og politisk splittelse. Bind 3 av Norsk forsvarshistorie, Bergen: Eide forlag, s. 201-205 (5s). 

  • Kristiansen, Tom (2008): Tysk trussel mot Norge? Forsvarsledelse, trusselvurderinger og militære tiltak før 1940, Bergen: Fagbokforlaget, kapittel 9: «Luftforsvar eller ‘hjælpevåben for hær og marine’?», s. 205-227 (23s). 

  • Mohr, W. (2009). "The Contribution of the Norwegian air forces", i Dag Henriksen (red.): «Wilhelm Mohr. On World War II», Luftkrigsskolens skriftserie, vol. 20., Trondheim: Tapir Academic Press, s. 31-78 (58s). 

  • Maaø, Ole Jørgen og Steinar Sanderød (red.) (2017): Luftforsvarets historie - sett ovenfra, Bergen: Fagbokforlaget (150s). 

  • Maaø, Ole Jørgen: Bjarne Øen - Den intellektuelle institusjonsbyggeren. s 48-65 

  • Maaø, Ole Jørgen: Finn Lambrechts - Moderator og atomvåpenforkjemper. s 68-83 

  • Sanderød, Steinar: Birger Fredrik Motzfeltd - Flyvåpnet mellom barken og veden. s 86-108 

  • Sanderød, Steinar: Odd Bull - Omorganisering og utenlandsoperasjoner. s 112-129 

  • Aamoth Olav F.: Wilhelm Mohr - Veivalg i ulendt terreng.  s 132-157 

  • Bjerga, Kjell Inge: Nils W. Arveshough - I militærbyråkratiets irreganger. s 176-192 

  • Henriksen, Morten: Stødig kurs mot modernisering. s 196-213 

  • Duvsete, Svein: Ørlands redningsmann. s 216-237 

  • Pettersen, Jan Blom: Olav Aamoth - Operativitet og omorganisering. s 240-258 

  • Sanderød, Steinar (2020): «Geografiens betydning for Luftforsvarets utvikling», i Haug, Karl Erik, Ole Jørgen Maaø og Steinar Sanderød (red.): «Alt henger sammen med alt! Festskrift til Øistein Espenes på 70-årsdagen», Luftkrigsskolens skriftserie, vol. 37, s. 89-105 (17s). 

  • Sandnes, Hans Ole (2012): «Ryktene om luftmaktens allmakt er nok noe overdrevet», i Espenes, Øistein og Ole Jørgen Maaø (red.): «Luftmaktstenkningens ‘enfant terrible’. Festskrift til Nils E. Naastad på 60-årsdagen», Luftkrigsskolens skriftserie, vol. 26, s. 73-82 (10 s). 

  • Veum, Eirik (2019): De døde for Norge - Nordmenn som ga sitt liv i alliert krigstjeneste 1940- 1945, Oslo: Kagge Forlag, s 373-450 (77s). 

   

  1. Metode  

  • Espenes, Øistein (2001): «Forskningstradisjon og perspektiver», i Kleve, Karl (et.al.): «Kilder til norsk luftmilitær historie», IFS-info, nr 3/2001, s. 5-8 (4s). 

  • Kjeldstadli, Knut (1992): Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget, Oslo: Universitetsforlaget, kapittel 12, 13 og 17, s. 161-182, 239-252 (35s). 

  • Maaø, Ole Jørgen (2001): «Litteraturen om norsk luftfart før 2. verdenskrig. En oversikt og bibliografi», Luftkrigsskolens skriftserie, vol. 6, s. 1-9 (9s). 

  • Sandmo, Erling (2015): Tid for historie. En bok om historiske spørsmål, Oslo: Universitetsforlaget, s. 178-208 (31s). 

   

  1. Eksempeltekster 

  • Maaø, Ole Jørgen (2022). Leif Woodrow Hulthin. Upublisert artikkel, kommer på trykk i Flyhistorie i 2022 (16 s) 

  • Naastad, Nils E. (1993). Norsk luftoperativ doktrine på 1930-tallet, i Norsk Militært Tidsskrift, Nr. 10, s. 3-9 (6s). 

  • Schirmer-Mikalsen, Ståle (2005). «Luftforsvarets internasjonale helikopteroperasjoner 1958- 

  2005», i Schirmer-Mikalsen, Ståle (red.). «Luftforsvarets helikopterengasjement i internasjonale operasjoner - et historisk tilbakeblikk», Luftkrigsskolens skriftserie, vol 15, s. 1-31 (31s). 

  • Solbakk, Kjell Harald: Libya-operasjonen: Allianseforhold og allierte kampflybidrag, i Fredriksen, Pål, Solbakk, Kjell H. og Steiro, Trygve J. (red): Klar til Strid - Organisasjonsmessige perspektiver på Luftforsvarets kampflybidrag i Libya i 2011, Stamsund: Orkana Akademisk s 35-59 (24 s). 

   

  Obligatorisk pensum utgjør totalt 735 sider. 

   

  1. Valgfritt pensum 

  Den enkelte kadett skal levere en liste med valgfritt pensum, knyttet til de oppgavene kadetten har jobbet med i sin mappe. Dette valgfrie pensumet skal være på minst 400 sider. 

 4. Vurderingsform: Mappevurdering, individuell

  Karakterskala: A-F