Emneside for OPG3301 Bacheloroppgave

Hva lærer du

Bacheloroppgaven skal gi kadettene anledning til å anvende kunnskaper og ferdigheter de har tilegnet seg ved bransjeutdanningen ved avdeling Sjøkrigsskolen. Oppgaven skal skal gi øvelse i å gjennomføre et større arbeid alene eller i gruppe. Den skal gi kadettene tid til fordypning og trening i å løse teoretiske, eksperimentelle eller praktiske problemstillinger.

 1. Kunnskap

  Etter endt oppgave kan kadetten:

  • greie ut om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor sitt oppgaveområde.
  • gjøre rede for hvordan etablering og systematisk gjennomføring av prosjekter foregår.
  • bevise innsikt i prosjektprosessen.

  Ferdigheter

  Etter endt oppgave kan kadetten:

  • anvende sin kunnskap til å identifisere, formulere, spesifisere, planlegge og løse tekniske oppgaver på en systematisk måte.
  • delta i planlegging og gjennomføring av mindre prosjekter.
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
  • beherske relevante faglige verktøy og uttrykksformer.

  Generell kompetanse

  Etter endt oppgave kan kadetten:

  • arbeide med prosjekt som arbeidsform
  • planlegge å gjennomføre varierte arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltager i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
  • utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
  • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 2. Det skal legges vekt på oppgavens relevans for Sjøforsvaret. Problemstilling fremmes til Seksjon for sjømilitær teknologi for godkjenning. Bacheloroppgaven gjennomføres i siste semester. Valg av oppgave gjøres i vårsemesteret før. Det oppnevnes en eller flere faglige veiledere til hver oppgave. 

  Oppgaven gjennomføres selvstendig eller i små grupper, bransjevis eller tverrfaglig innenfor teknisk bransje. Oppgaven kan eksempelvis være en litteraturstudie, en teoretisk analyse, en datasimuleringsoppgave eller en eksperimentell/praktisk oppgave med bruk av Sjøkrigsskolens laboratorier eller Sjøforsvarets materiell.

  Arbeidet skal presenteres skriftlig i form av en oppgave, som er vurderingsgrunnlaget. 

  Sakssammendrag på 3-5 sider (individuelt/gruppe) og poster, skal være utarbeidet innen bachelordagen. Dette skal godkjennes av emneansvarlig/veileder og kunne publiseres som en del av Sjøkrigsskolens FoU arbeide i tråd med FHS FoU-strategi. Disse utgis hhv i temahefte samlet av Emneansvarlig/fagmiljø/seksjonssjef og stilles ut samlet ifm bachelordag. Sakssammendrag og poster påvirker ikke karakteren.

  Sensorordning

  Bachelorrapporten blir vurdert av faglig(e) veileder(e) og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for "Marineingeniørenes pris".

 3. Selvvalgt

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Skriftlig rapport/oppgave

   

  Vurderingsform: Bacheloroppgave

  Varighet: Semester

  Karakterskala: A-F

  Den skriftlige oppgaven blir vurdert av faglig(e) veileder(e) og en oppnevnt sensor. Sensur skal inneholde en skriftlig beskrivelse i henhold til statutter for "Marineingeniørenes pris".

   

  Forventet arbeidsinnsats: Oppgaveløsning 540 timer. Det berammes inntil 50 timer veiledning per oppgave.