Emneside for OPG3401 Bacheloroppgave

Hva lærer du

Emnet skal gi den enkelte kadett mulighet til å fordype seg i et selvvalg tema innenfor Luftkrigsskolens fagområder. Modulen legger vekt på å utvikle kadettenes evne til å besvare en problemstilling ved bruk av vitenskapelig metode, forstå styrker og begrensninger i eget arbeid, og evne å formidle kunnskap gjennom skriftlig fremstilling.

Emnets relevans for offisersyrket er knyttet til utredning- og stabsarbeid som særlig gjør seg gjeldene i stabsfunksjoner i Forsvaret. I tillegg gir emnet kadettene en god evne til kritisk å vurdere fakta og analyser som legges til grunn i beslutningsprosesser på alle nivå i Forsvaret. 

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne skal kadettene:

  • ha generell kunnskap om fremgangsmåten i en forskningsprosess.
  • ha kunnskap om forskningsmetode med fordypning knyttet til en spesifikk datainnsamlingsmetodikk relevant for oppgavens problemstilling.
  • erverve seg teoretisk kunnskap som er relevant for den selvvalgte problemstillingen.
  • ha kjennskap til etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen.

  Ferdigheter

  Etter fullført modul skal kadettene:

  • kunne formulere en forskbar problemsstilling.
  • kunne anvende en vitenskapelig metode for å besvare en problemsstilling.
  • kunne analysere og presentere konkrete resultater av empirisk materiale.
  • kunne drøfte resultatene av empirisk materiale, med vekt på praktisk anvendelse og/eller teoretisk bidrag.
  • kunne vurdere styrker og svakheter i egne forskningsprosess

  Generell kompetanse

  Kadetten skal etter endt modul ha generell kompetanse i prosessen med å besvare problemstillinger ved bruk av vitenskapelig metode, og kunne fremstille resultater av en slik prosess skriftlig og muntlig.

 2. Modulen gjennomføres som en selvstendig vitenskapelig arbeidsprosess. Kadetten arbeider individuelt eller i gruppe på 2 kadetter, og mottar faglig veiledning av en tildelt fagansatt ved Luftkrigsskolen iht. Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen.

   

  Modulen innledes med et felles Oppstartsseminar inntil hvor kadettene skal som et minimum:

  * Påbegynne en prosjektbeskrivelse.

  * Inngå veiledningskontrakt med veileder

  * Gis en introduksjon til vitenskapelig produksjon på bachelornivå.

 3. Pensum Oppstartsseminar

  Jacobsen, D. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. s. 59-138 Del 1: De innledende faser i en empirisk undersøkelse. Oslo: Cappelen Damm.

  I tillegg skal kadetten i samarbeid med veileder, fremskaffe ca. 130 sider litteratur som er dekkende for den spesifikke metoden oppgaven anvender.

  Bestemmelser om utlevering av opplysninger fra registerdata til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser i Forsvaret.

  Følgende reglement må kadetten ha kjennskap til:

  Forside bacheloroppgave

  Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen

  Retningslinjer for datainnsamling M7 Bacheloroppgave

  Mal for prosjektbeskrivelse M7 Bacheloroppgave

  Pensum Bacheloroppgave

  Kadettene skal selv fremskaffe relevant litteratur som er dekkende for metode og teori som anvendes i oppgaven. Litteraturen som benyttes skal fremkomme i oppgavens referanseliste.

 4. Prosjektbeskrivelsen er et obligatorisk arbeidskrav som skal gjennomføres for å kunne gå opp til eksamen i emnet. Kadetten skal levere prosjektbeskrivelsen til sin veileder innen gitt tidsfrist for godkjenning. 

   

  Vurderingsform: Bacheloroppgave, individuell

  Karakterskala: A-F

  Kravene til oppgaven:

  1. Oppgaven er et selvstendig arbeid som skal skrives etter en struktur som er i tråd med vitenskapelig arbeid innenfor den fagtradisjonen oppgavens tema belyser. Oppgaven kan også skrives etter mal for stabsstudier.

  2. Oppgaven skal ha et omfang på inntil 10000 ord eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. (inntil15000 ord hvis 2 kadetter skriver sammen).

  3. Oppgaven skal inneholde metodiske vurderinger i tråd med fagtradisjonen oppgaven skrives under.

  4. Oppgave skal tydelig tilkjennegi hvilket empirisk grunnlag den bygger på. Empirien kan fremskaffes gjennom alle anerkjente metoder innenfor den fagtradisjonen oppgavens skrives.

  5. Oppgaven skal følge reglementer og forskrifter for gjennomføring av bacheloroppgave gitt ved Luftkrigsskolen