Emneside for OPG3401 Bacheloroppgave

Hva lærer du

Emnet skal gi den enkelte kadett mulighet til å fordype seg i et selvvalg tema innenfor Luftkrigsskolens fagområder. Emnet skal gi kadetten kompetanse til å besvare en problemstilling ved bruk av vitenskapelig metode, forstå styrker og begrensninger i eget arbeid, og kunne formidle kunnskap skriftlig.

Emnets relevans for offisersyrket er knyttet til utredning- og analysearbeid som særlig gjør seg gjeldene i stabsfunksjoner i Forsvaret. I tillegg gir emnet kadettene en god evne til kritisk å vurdere fakta og analyser som legges til grunn i beslutningsprosesser på alle nivå i Forsvaret. 

 1. Kunnskaper

  Etter fullført emne skal kadettene:

  • Kunne forklare fremgangsmåten i en forskningsprosess.
  • Kunne identifisere en datainnsamlingsmetode som anvendbar for egne oppgaves problemstilling.
  • Tilegne seg teoretisk kunnskap som er relevant for den selvvalgte problemstillingen.
  • Kunne vurdere etiske og juridiske problemstillinger knyttet til egen forskningsprosess.

  Ferdigheter

  Etter fullført modul skal kadettene:

  • kunne formulere en forskbar problemsstilling.
  • kunne anvende en vitenskapelig metode for å besvare en problemsstilling.
  • kunne analysere og presentere konkrete resultater av empirisk materiale.
  • kunne drøfte resultatene av empirisk materiale, med vekt på praktisk anvendelse og/eller teoretisk bidrag.
  • kunne vurdere styrker og svakheter i eget forskningsarbeid

  Generell kompetanse

  Kadetten skal etter endt modul ha generell kompetanse til å besvare problemstillinger ved bruk av vitenskapelig metode, og kunne fremstille resultater av en slik prosess skriftlig.

 2. Emnet gjennomføres som en selvstendig vitenskapelig arbeidsprosess. Kadetten arbeider individuelt eller i gruppe på 2 kadetter, og mottar faglig veiledning av en tildelt fagansatt ved Luftkrigsskolen iht. Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen.

   

  Modulen innledes med et felles Oppstartsseminar inntil hvor kadettene skal som et minimum:

  * Påbegynne en prosjektbeskrivelse.

  * Inngå veiledningskontrakt med veileder

  * Gis en introduksjon til vitenskapelig produksjon på bachelornivå.

 3. Pensum Oppstartsseminar

  Jacobsen, D. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser: En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. s. 59-138 Del 1: De innledende faser i en empirisk undersøkelse. Oslo: Cappelen Damm.

  I tillegg skal kadetten i samarbeid med veileder, fremskaffe ca. 130 sider litteratur som er dekkende for den spesifikke metoden oppgaven anvender.

  Bestemmelser om utlevering av opplysninger fra registerdata til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser i Forsvaret.

  Følgende reglement må kadetten ha kjennskap til:

  Forside bacheloroppgave

  Veiledningskontrakt ved Luftkrigsskolen

  Retningslinjer for bruk av lagringsenheter ved behandling av personopplysninger i forskningsprosjekter og studentoppgaver ved Forsvarets høgskole.

  Pensum Bacheloroppgave

  Kadettene skal selv fremskaffe relevant litteratur som er dekkende for metode og teori som anvendes i oppgaven. Litteraturen som benyttes skal fremkomme i oppgavens referanseliste.

 4. Vurderingsform: Bacheloroppgave, individuell eller i gruppe på 2

  Karakterskala: A-F

  Kravene til oppgaven:

  1. Oppgaven er et selvstendig arbeid som skal skrives etter en struktur som er i tråd med vitenskapelig arbeid innenfor den fagtradisjonen oppgavens tema belyser.

  2. Oppgaven skal ha et omfang på inntil 10000 ord eksklusiv forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste. (inntil 15000 ord hvis to kadetter skriver sammen).

  3. Oppgaven skal inneholde metodiske vurderinger i tråd med fagtradisjonen for oppgavens tema.

  4. Oppgave skal tydelig tilkjennegi hvilket empirisk grunnlag den bygger på. Empirien kan fremskaffes gjennom alle anerkjente metoder innenfor fagtradisjonen for oppgavens tema.

  5. Oppgaven skal følge reglementer og forskrifter for gjennomføring av bacheloroppgave gitt ved Forsvarets Høgskole.