Studieplan for Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Studieplanhistorikk
Studiepoeng
60
Startår
2022

Hva lærer du

Årsenhet i militære studier gis i tillegg til allerede gjennomført og bestått bachelorgrad ved sivilt studiested. Årsenheten gjennomføres sammen med Forsvarets Høgskoles BA i militære studier for alle fordypninger, også ingeniørstudiene ved Krigsskolen og Sjøkrigsskolen.

Årsenheten består i hovedtrekk av fire elementer, hver på om lag tre måneder: grunnleggende soldatferdigheter og militær lederutdanning, profesjonsforståelse, gren/domenevis innføring og militær operasjonsmetodikk.

Innledningsvis gjennomføres årsenheten som en feltmessig opplæring og eventuell repetisjon av grunnleggende militære ferdigheter med påfølgende introduksjon av offiserens rolle som leder.  Kadettene presenteres for hva som forventes av de som ledere og hvordan lederutviklingen gjennomføres ved Forsvarets Høgskole. Introduksjonen har fokus på hvordan militære problemstillinger kan gjenkjennes, deretter analyseres og løses, og hvordan offiseren kommuniserer løsning på problemet til sine medarbeidere og undergitte. Deretter gjennomføres en innføring i profesjonens grunnlag, herunder hvilke verdier, rettslig, etisk, historisk og politisk grunnlag den militære profesjon har, samt hva som kan kjennetegne militær ledelse.

I andre semester drar kadettene til sin grenvise krigsskole. En målsetning i andre semester er å øke kadettenes forståelse for egen forsvarsgrens særtrekk, både den militærteoretiske tenkningen og relevant teknologi.

Til sist i andre semester gis en innføring i militær problemløsning, operativ planlegging, militær stabsmetodikk og vitenskapsteori.

Avslutningsvis deltar kadettene på Årsstudiet på en mestringsøvelse, hvor kadettene presenteres for og får erfare kravene til den militære leder under feltforhold.

Kadettene på Årsstudiet gis en introduksjon til fellesoperasjoner.

Målgruppe

Dette er en militærfaglig tilleggsutdanning for deg som allerede har fullført sivil utdanning på bachelor- eller masternivå. Utdanningen bygger videre på din sivile kompetanse, og gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret innen ditt fagfelt. Etter endt utdanning er du garantert fast jobb i Forsvaret.

 1. Kunnskap

  Etter fullført og bestått Årsenhet i Militære studier skal kadettene ha grunnleggende kunnskap om, og kunne oppdatere sin kunnskap om

   

  • grunnleggende kunnskap om og kunne oppdatere sin kunnskap om styrker og svakheter ved anvendelsen av militærmakt i et historisk og samtidig perspektiv, herunder hvordan samfunnsutviklingen påvirker krigens natur og karakter, den militære profesjonen og militære operasjoner i fortid, nåtid og fremtid.

  • prinsipper for militær ledelse på individ, lag / gruppe / team og organisasjonsnivå

  • militærmaktens rolle i samfunnet og kunne forklare sammenhenger mellom politiske mål og militære virkemidler.

  • norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk som ramme for Norges bruk av militær makt, herunder internasjonale institusjonelle rammer. 

  • sentrale temaer og problemstillinger innenfor militærteori, med fordypning i teori relevant for eget domene.

  • Forsvarets freds- og krigsstabstjeneste, vitenskapelig teori og metode, og kunne forstå styrker og svakheter ved disse. .

  • hvilke strukturer og enheter Forsvaret er satt sammen av og hvilke hovedoppgaver disse har

  • hvordan forsvarsgrenene bidrar inn i fellesoperasjoner, og hvordan fellestaktisk samvirke kan utføres. 

  • forstå teknologiens betydning for egen forsvarsgrens operasjoner

  Ferdigheter

  Etter fullført og bestått årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å:

  • Utføre militære ferdigheter som enkeltsoldat

  • forstå militære problemstillinger, analysere disse og kommunisere løsninger skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

  • anvende teoretiske og praktiske ledelsesverktøy og utøve skjønn innenfor sitt fagfelt, gjennom ledelse og gjennomføring av oppdrag som leder.

  • vurdere taktiske og stridstekniske oppgaver og oppdrag innenfor sitt fagfelt i lys av kontekstuelle forhold som strategi, politikk, kultur, operasjon, jus og etikk.

  • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å utnytte potensial i egen avdeling / fartøy, besetning og omgivelser til å skaffe seg en fordel i forhold til motparten.

  • lede og drive kompetanseutvikling innenfor sitt fagfelt på team eller troppsnivå.

  • skrive tekster om relevante problemstillinger i den militære profesjon i tråd med vitenskapelig metode.

  • Identifisere hvordan fysisk og psykisk krevende forhold i oppdragsløsning påvirker leder og undergitt både fysisk og mentalt.

  • Anvende situasjonstilpasset og balansert ledelse, og være troverdig og robust i lederrollen, under fysisk og mentalt krevende forhold, for å løse oppdrag.

  De to siste læringsutbyttene gjelder ikke for KS BA-studenter, som har stridskurs i 2. utdanningsår.

  Generell kompetanse

  Etter fullført og bestått årsstudium i ledelse og militære operasjoner skal kadettene være i stand til å:

  • planlegge, iverksette, gjennomføre og lede militære operasjoner på lavt nivå.

  • forstå hvilket verdimessig, etisk og rettslig grunnlag Forsvaret bygger på, og offiserens etiske og rettslige handlingsrom.

  • identifisere seg med den militære profesjonen og det ansvaret offiserer har.

  • utøve sitt lederskap og tjeneste etter Forsvarets verdimessige, etiske og rettslige grunnlag.

  • tenke kritisk og kunne utveksle og utfordre synspunkter med både overordnede og undergitte og gjennom dette bidra til utvikling og forbedring av Forsvaret.

  • oppfylle grunnleggende forventninger til en offiser i egen forsvarsgren, og krav til individuell fungering og ledelse under krevende forhold.

 2. Ledelse og militære operasjoner - Sjøforsvaret

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Pil til høyre
Tilbake til utdanningsoversikten