Elever ved Hærens lagfører skole gjennomfører lags trening under det ti uker lange kurset.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Har du en sivil utdanning og ønsker en lederkarriere i Forsvaret?

Type
Årsstudium
Sted
Oslo
Bergen
Trondheim
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Studiepoeng
60
Søknadsfrist
Søknadsfrist utløpt, ny runde åpner mot slutten av 2021

Har du en sivil bachelor- eller mastergrad? Da kan du bygge på graden din med en ettårig offisersutdanning i ledelse og militære operasjoner. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.

Du får en av landets beste lederutdanninger, med en god miks av teori og praksis. Du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling, og du får venner og kontakter for livet. Du får også en skattefri godtgjørelse – utdanningstillegg – mens du studerer.

Etter studiet er du garantert en relevant og spennende stilling på lavere ledernivå i Forsvaret. Du kan senere ta mer utdanning hos oss, slik at du blir aktuell for stillinger på et høyere ledernivå.

Når du søker årsstudium, velger du søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke til alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

Krav til søker

 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved studiestart. Du må ha gjennomsnittskarakter C eller bedre (se «Spørsmål og svar» for mer informasjon)

 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Kvalifiserte søkere som ikke har gjennomført sesjon, blir kalt inn til sesjon kort tid etter søknadsfristen

 • God vandel, må kunne sikkerhetsklareres

 • Norsk statsborgerskap

 • Ingen aldersbegrensning

Fordeler

 • En av Norges mest anerkjente lederutdanninger
 • Du får mulighet til å lede soldater, og kan tjenestegjøre på ulike steder
 • Du er sikret fast jobb som offiser i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Utdanningstillegget du får under utdanningen, tilsvarer 1G i folketrygden. Per 1. mai 2020 tilsvarer dette 101 351 kroner
 • Du får gratis kost og losji
 • Du trenger ikke studielån under studiet

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er en militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Dette årsstudiet bygger på sivil utdanning og gir deg den militærfaglige offisersutdanningen du trenger i løpet av ett år. 

  Du vil få variert og omfattende kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Du vil lære mer om fagområder som militært lederskap, militærmakt, operasjonsplanlegging, og du får en grunnleggende forståelse for den militære profesjonen. Dette gjør at du kan løse en rekke utfordrende og spennende oppgaver i Forsvaret. 
   
  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på både teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. 

 2. Årsstudiet har oppstart i begynnelsen av august, og de ni første ukene foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studenter ved Forsvarets høgskole, og kalles for grunnutdanning. Grunnutdanningen gir deg variert opplæring innen soldatferdigheter og ledelse. I denne perioden bor du sammen på rom med 4–6 av dine medelever. 
   
  Etter grunnutdanningen går du første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo eller Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter jul skal studentene i Hæren fortsette studiet på Krigsskolen i Oslo, studentene i Sjøforsvaret på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens elevene i Luftforsvaret fortsetter på Luftkrigsskolen i Trondheim

 3. Utdanningen byr på varierte og morsomme studiehverdager. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser.

  Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, på trening eller skytebanen. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

  Utvikling av praktisk militært lederskap står sentralt, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Vi bruker forskjellige læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver. Dette sikrer læring som gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Som student i Forsvaret blir du en del av et fellesskap. Vi har en kultur hvor studentene hjelper hverandre, slik at vi lykkes i fellesskap. Oppfølging fra erfarne veiledere og medstudenter gir et helt unik støtteapparat. Dette er en av årsakene til at mange av elevene gjør det svært bra – selv om utdanningen i perioder kan være både intens og krevende.

 4. Etter utdanningen er du kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Utdanningen gir mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

  Etter årsstudiet gjennomfører du en plikttjeneste på ett år. Tjenestestedene er spredt over hele landet. Dette er først og fremst en utdanning av ledere til hele Forsvaret, men du vil kunne jobbe innenfor det faget du har sivil utdanning og kompetanse i – dersom Forsvaret har stillinger innenfor dette fagområdet.

  Når du har fullført årsstudium, vil forsvarsgrenen din gi deg ytterligere kurs, opplæring og kompetanseheving. Dette er fag- og funksjonsrettet utdanning som sertifiserer deg til å utøve den spesifikke stillingen du får.  

  Etter noen år som leder på lavere nivå har du mulighet for videreutdanning på nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler i regi av Forsvaret. Ved Forsvarets høgskole har offiserer med bachelorutdanning mulighet for å videreutdanne seg med å ta en mastergrad i militære studier.

  • Du gis 1 pliktår i Forsvaret etter endt utdanning
  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er 101 351 kroner per 1. mai 2020
  • Du får gratis kost og losji
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

 5. C i snitt beregnes av opptaksgrunnlaget. Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien ganget med antall studiepoeng og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet.

   

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school