Elever ved Hærens lagfører skole gjennomfører lags trening under det ti uker lange kurset.

Årsstudium i ledelse og militære operasjoner

Har du en sivil utdanning og ønsker en lederkarriere i Forsvaret?

Type
Årsstudium
Sted
Oslo
Bergen
Trondheim
Varighet
1 år
Avdeling
Forsvarets høgskole
Studiepoeng
60
Søknadsfrist

Har du en sivil bachelor- eller mastergrad? Da kan du bygge på graden din med en ettårig offisersutdanning i ledelse og militære operasjoner. Du trenger ingen militær erfaring eller førstegangstjeneste for å søke.

Du får en av landets beste lederutdanninger, med en god miks av teori og praksis. Du vil oppleve stor personlig og faglig utvikling, og du får venner og kontakter for livet. Du får også en skattefri godtgjørelse – utdanningstillegg – mens du studerer.

Etter studiet er du garantert en relevant og spennende stilling på lavere ledernivå i Forsvaret. Du kan senere ta mer utdanning hos oss, slik at du blir aktuell for stillinger på et høyere ledernivå.

Når du søker årsstudium, velger du søknad til enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Du kan søke til alle tre, men må da prioritere etter eget ønske.

Opptak og seleksjon

FOS Vinter 2018. Kandidater under feltdelen av opptaket

Til deg som skal møte på opptaksprøver: Gratulerer!

Først og fremst takk for at du har valgt å søke deg til Forsvarets lederutdanning. Du er en av mange som søker, og du har allerede kommet igjennom et svært trangt nåløye. Men det er et lite stykke igjen før du er i mål. Foran deg venter et intervju og – om du kommer videre – feltperioden.

 1. Fase 1

  Denne delen av opptaket gjennomføres 12.–14. februar (2021) på Sessvollmoen leir. Før oppmøte må du fylle ut en personlighetsprofil og en egenerklæring om fysisk test og helse. Under opptaket skal du gjennom psykologiske tester, kunnskapsprøver, medisinsk kontroll og intervju. Intervjuet er basert på Forsvarets grunnsyn på ledelse.

  Resultatene fra disse testene og kontrollene avgjør om vi kaller deg inn til siste del av opptaket (fase 2).

  Refusjon av utlegg i forbindelse med reise til fase 1 meldes inn ved oppmøte.

  Fase 2

  Den siste fasen av opptaket er planlagt gjennomført 19.–24. mars (2021) også ved Sessvollmoen.

  Ved ankomst gjennomfører du Forsvarets fysiske tester. Alle som består de fysiske testene, får utlevert militært utstyr og skal gjennomføre en feltøvelse. Under øvelsen blir du vurdert i Forsvarets grunnsyn på ledelse, og Forsvarets kjerneverdier – respekt, ansvar, mot.

  De best kvalifiserte kandidatene får tilbud om studieplass ved årsstudium i militær ledelse og operasjoner. Du får svar på om du har konkurrert deg til studieplass før påske.

 2. Forsvarets grunnsyn på ledelse (pdf) er styrende for hva vi ser etter. Med det som utgangspunkt er det fem egenskaper vi ønsker å måle deg på: Rollemodell, løse oppdrag, mentalt robust, samspill og utvikling (se under «Personlige egenskaper» for definisjon).

  Intervjuet

  Intervjuets varighet vil være opptil én time. Du vil bli intervjuet av 1-2 offiserer/befal. Spørsmålene vil basere seg på de fem egenskapene du skal selekteres på, og det vil bli spurt om konkrete situasjoner som vi er interessert i å høre hvordan du har håndtert. I tillegg er vi interessert i din motivasjon for å ha søkt utdanningen. Det er derfor viktig at du setter deg inn i de fem egenskapene og tenker ut konkrete og relevante eksempler samt tenker gjennom egen motivasjon. På den måten er du best mulig forberedt til intervjuet. Det er ditt og intervjuerens felles ansvar å få så gode og beskrivende svar som mulig. Det er normalt å bruke litt tid til å tenke seg om i intervjuet, og du vil også kunne komme tilbake til spørsmål dersom du ikke kommer noen relevante umiddelbart.

  Selvbiografi

  I selvbiografien skal du beskrive din bakgrunn og hendelser som har bidratt til å gjøre deg til den du er i dag. Fortell om hva som har ledet deg til utdannelsen du har tatt og at du nå søker videre utdannelse i Forsvaret. Selvbiografien skal være på maksimalt tre sider.

  Feltperioden

  Feltperiodens varighet varierer noe mellom de ulike forsvarsgrenene og trekker seg fra 3-9 dager. Her settes du sammen med et lag, og dere rullerer på hvem som er lagfører. Dere utsettes for fysiske og mentalt krevende oppgaver, som er ment å være overførbare til en rekke kritiske og mer hverdagslige oppgaver du kan komme til å møte i tjenesten din. I store deler av denne perioden følges dere av en offiser eller et befal. Denne offiseren eller befalet har til hovedhensikt å observere og vurdere alle i laget på de fem lederegenskapene i Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse.

 3. De fem egenskapene vi måler deg på:

  Rollemodell

  Verner om kjerneverdiene: respekt, ansvar, og mot. Er lojal overfor organisasjonen, Er åpen for tilbakemeldinger og for å lære av andre. Viser integritet igjennom å handle konsistent med egne verdier og egen lære.

  Løse oppdrag

  Tar initiativ og ansvar. Følger progresjon og fullfører oppgaver. Jobber systematisk og tar hensyn til flere faktorer under oppdragsløsning. Gjør gode prioriteringer og tar tak i problemene som oppstår underveis. Bidrar til måloppnåelse og etablering av nye langsiktige mål.

  Mentalt robust

  Tenker klart i intensive situasjoner med høy fysisk og psykisk belastning. Mestrer vanskelige livsbegivenheter. Er følelsesmessig stabil. Har omstillingsevne i usikre situasjoner. Står foran og viser vei under usikkerhet og/eller når situasjonen oppleves som vanskelig.

  Samspill

  Får tillit av andre. Formidler sitt budskap effektivt, og kommuniserer mål og krav tydelig. Delegerer ansvarsområder og skaper rolleklarhet for sine medarbeidere. Påvirker andre. Motiverer og dyktiggjør andre. Støtter og bryr seg om andre. Viser interesse for andre mennesker og kan ta deres perspektiv.

  Utvikling

  Bidrar til fleksibilitet, kreativitet og nytenking i oppdragsløsning. Er selvstendig og viser vilje og evne til å utvikle seg selv. Identifiserer og stimulerer til nytenkning, selvstendighet og refleksjon hos sine medarbeidere.

 4. Du må bestå fysiske tester i disse øvelsene:

  • 3000 meter løpetest
  • Medisinballstøt
  • Stille lengde
  • Pull-ups

  Minstekrav er karakteren 5.

  Karakterene tilpasses både aldersgruppe og kjønn. Du finner tabeller for karakterer etter aldersgruppe og kjønn her:

   

Krav til søker

 • Fullført høyere utdanning med bachelor- eller masternivå ved studiestart. Du må ha gjennomsnittskarakter C eller bedre (se «Spørsmål og svar» for mer informasjon)

 • Bestå fysiske minstekrav med minimum karakter 5

 • Ha bestått sesjon med minimum karakter 5 på teoritesten. Kvalifiserte søkere som ikke har gjennomført sesjon, blir kalt inn til sesjon kort tid etter søknadsfristen

 • God vandel, må kunne sikkerhetsklareres

 • Norsk statsborgerskap

 • Ingen aldersbegrensning

Fordeler

 • En av Norges mest anerkjente lederutdanninger
 • Du får mulighet til å lede soldater, og kan tjenestegjøre på ulike steder
 • Du er sikret fast jobb som offiser i Forsvaret etter bestått utdanning
 • Utdanningstillegget du får under utdanningen, tilsvarer 1G i folketrygden. Per 1. mai 2020 tilsvarer dette 101 351 kroner
 • Du får gratis kost og losji
 • Du trenger ikke studielån under studiet

Spørsmål og svar

 1. Utdanningen er en militærfaglig tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Dette årsstudiet bygger på sivil utdanning og gir deg den militærfaglige offisersutdanningen du trenger i løpet av ett år. 

  Du vil få variert og omfattende kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Du vil lære mer om fagområder som militært lederskap, militærmakt, operasjonsplanlegging, og du får en grunnleggende forståelse for den militære profesjonen. Dette gjør at du kan løse en rekke utfordrende og spennende oppgaver i Forsvaret. 
   
  Læringsmiljøet på skolen er tuftet på både teoretiske og praktiske oppgaver. Gjennom teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en offiser. Undervisningen legges opp slik at du får prøvd ut og videreutviklet lederegenskapene dine i praksis. 

 2. Årsstudiet har oppstart i begynnelsen av august, og de ni første ukene foregår på Heistadmoen utenfor Kongsberg. Denne delen er felles for alle studenter ved Forsvarets høgskole, og kalles for grunnutdanning. Grunnutdanningen gir deg variert opplæring innen soldatferdigheter og ledelse. I denne perioden bor du sammen på rom med 4–6 av dine medelever. 
   
  Etter grunnutdanningen går du første semester (frem til jul) ved Krigsskolen i Oslo eller Sjøkrigsskolen i Bergen. Etter jul skal studentene i Hæren fortsette studiet på Krigsskolen i Oslo, studentene i Sjøforsvaret på Sjøkrigsskolen i Bergen, mens elevene i Luftforsvaret fortsetter på Luftkrigsskolen i Trondheim

 3. Utdanningen byr på varierte og morsomme studiehverdager. Forsvarets utdanningsmodell kombinerer undervisning, trening og øvelser.

  Noen dager består av tradisjonell klasseromsundervisning, andre tilbringes ute på øvelse, på trening eller skytebanen. All undervisningen er obligatorisk og foregår normalt i ukedagene, men øvelser, vakter, seminarer og hjemmeeksamener kan legges til helger.

  Utvikling av praktisk militært lederskap står sentralt, og vi legger vekt på gruppearbeid og gruppeprosesser. Vi bruker forskjellige læremetoder som problembasert læring, prosjekter, øvelser og praktiske lederoppgaver. Dette sikrer læring som gjør at du vil oppleve god sammenheng mellom teori og praksis.

  Som student i Forsvaret blir du en del av et fellesskap. Vi har en kultur hvor studentene hjelper hverandre, slik at vi lykkes i fellesskap. Oppfølging fra erfarne veiledere og medstudenter gir et helt unik støtteapparat. Dette er en av årsakene til at mange av elevene gjør det svært bra – selv om utdanningen i perioder kan være både intens og krevende.

 4. Etter utdanningen er du kvalifisert til å jobbe som offiser i Forsvaret. Du vil bli ansatt som offiser i Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret. Utdanningen gir mange karrieremuligheter. I starten av karrieren vil du få lederstillinger på lavere nivå, men etter hvert åpner det seg mulighet for å søke lederstillinger på høyere nivå i Forsvaret.

  Etter årsstudiet gjennomfører du en plikttjeneste på ett år. Tjenestestedene er spredt over hele landet. Dette er først og fremst en utdanning av ledere til hele Forsvaret, men du vil kunne jobbe innenfor det faget du har sivil utdanning og kompetanse i – dersom Forsvaret har stillinger innenfor dette fagområdet.

  Når du har fullført årsstudium, vil forsvarsgrenen din gi deg ytterligere kurs, opplæring og kompetanseheving. Dette er fag- og funksjonsrettet utdanning som sertifiserer deg til å utøve den spesifikke stillingen du får.  

  Etter noen år som leder på lavere nivå har du mulighet for videreutdanning på nasjonale og internasjonale universiteter og høgskoler i regi av Forsvaret. Ved Forsvarets høgskole har offiserer med bachelorutdanning mulighet for å videreutdanne seg med å ta en mastergrad i militære studier.

  • Du gis 1 pliktår i Forsvaret etter endt utdanning
  • Utdanningstillegget du får under utdanningen tilsvarer 1G i folketrygden. Grunnbeløpet (1G) er 101 351 kroner per 1. mai 2020
  • Du får gratis kost og losji
  • Du får tre gratis hjemreiser hvert skoleår
  • Det gis tjenestefri i samsvar med studieplanen
  • På reiser utover de tre gratis reisene, gis det normalt rabatter på offentlig kommunikasjon (rabatt kan variere mellom ulike selskap og reisemåter)  
  • Du får gratis lege- og tannlegebehandling
  • Hvis du har barn, kan søke om å få forsørgertillegg. Du finner mer informasjon og betingelser her
  • Har du bolig kan du søke støtte til husleie, renteutgifter, og andre boutgifter etter egne regler. Du finner mer informasjon og betingelser her

  Som ansatt i Forsvaret er du underlagt Forsvarets disponerings- og beordringssystem. Du finner mer informasjon om dette systemet i dette pdf-dokumentet.

 5. C i snitt beregnes av opptaksgrunnlaget. Snittet beregnes av alle emner med bokstavkarakter med vekting ut fra emnets omfang i studiepoeng. For hvert emne som inngår i opptaksgrunnlaget blir tallverdien ganget med antall studiepoeng og det summeres. Totalsummen blir delt på summen av antall studiepoeng. Resultatet blir beregnet med tre desimaler, og dette er den vektede gjennomsnittskarakteren som benyttes til å vurdere om kandidaten har C = 3,0 i snitt, og dermed tilfredsstiller minimumskravet.

   

Utdanning i Forsvaret

En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter.

Pil til høyre
Sjøkrigskolen får besøk av Flottenadmiral Scønbach, sjef for den tyske marines offiserskole. / Flottenadmiral Scønbach visit Navy war school