Emneside for MILM1301 Sjømaktens grunnlag

Hva lærer du

Hva lærer du?

Hensikten med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i sjømakt, sjømilitær ledelse og praktisk sjømannskap.  Emnet er tverrfaglig og kombinerer teori med praksis. Teoridelen består av delemnene sjømakt, ledelse, engelsk og en praksisdel.

Delemne Sjømakt og sikkerhetsstudier skal gi bedre forståelse for sjømaktens rolle (muligheter og begrensinger) som et sikkerhetspolitisk verktøy i fred, krise og krig, nasjonal og internasjonalt.

Delemne Sjømilitær Ledelse skal legge det faglige fundamentet for at kadetten skal fungere som leder i sjømilitære operasjoner.

Delemne Operativ Engelsk skal bidra til å gi grunnleggende kompetanse og ferdigheter i engelsk som arbeidsspråk i Sjøforsvarets virksomhet, med vekt på ferdigheter som inngår i STANAG 6001, nivå 3.

Praksisdelen (Øvelse Sjøbein) søker å gi erfaring både i praktisk sjømannskap (STCW) og operativ ledelse i team og offisersutvikling. En stor del av emnet, både teori og praksis, foregår på havet om bord i skolefartøy. Målet er å eksponere kadettene for det militære livet til sjøs, over tid, og dermed gi verdifull erfaring for videre tjeneste i Sjøforsvaret.

 1. Læringsutbytter

  Kunnskap

  Etter gjennomført emne har kadetten..

  • (K1) bred kunnskap om den historiske utviklingen av sjømakt
  • (K2) bred kunnskap om de sikkerhetspolitiske rammene for utøvelse av sjømakt
  • (K3) kunnskap om sjømaktsteori og sentrale sjømaktsbegreper
  • (K4) kunnskap om sjømilitær ledelse med fokus på ulike ledelsesteorier
  • (K5) bred kunnskap om praktisk bruk av ledelsesteorier i en sjømilitær kontekst
  • (K6) bred kunnskap om sikkerhet, drift og operering av militært fartøy
  • (K7) bred kunnskap om maritimt og sjømilitært engelsk vokabular

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten…

  • (F1) forstå, vurdere, karakterisere og skildre væpnede konflikter og sjømaktens rolle i disse
  • (F2) vurdere sjømaktens rolle opp mot teknologiske, økonomiske og geopolitiske endringer
  • (F3) benytte korrekt maritim og sjømilitær terminologi, muntlig og skriftlig, på norsk og på engelsk
  • (F4) reflektere over hvordan enkeltindivider og grupper handler og tenker innenfor rammene av en militær organisasjon
  • (F5) reflektere over egen rolle, samt bidra til å skape et læringsmiljø som setter avdelingen  og teamet i stand til å forberede og gjennomføre maritime operasjoner som et «happy ship»
  • (F6) utøve grunnleggende sjømannskap i henhold til STCW, og bemanne vaktfunksjoner om bord i et fartøy under gange sikkert og effektivt
  • (F7) gjøre seg fortsått på norsk og engelsk i en nødsituasjon på sjøen.

   

  Generell kompetanse

  Kadetten…

  • (G1) kan formidle kunnskap om emnets tema både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk.
  • (G2) bidrar som et relevant medlem i et militært fartøys besetning.
  • (G3) er bevisst sjømilitære fag- og profesjonsetiske problemstillinger.
 2. Læringsaktiviteter

  Arbeidsmåter

  Emnet gjennomføres i stor grad om bord på skolefartøy under seilas. Dette påvirker læringsaktivitetene vesentlig. Studentene blir organisert i vakter og lag som regulerer døgnrytme og danner utgangspunkt for refleksjon, samarbeid, og studiegrupper.  

  Alle læringsaktiviteter tilpasses vaktrutine om bord på skolefartøyet. Dette fordrer at studentene prioriterer vakt- og studierelaterte aktiviteter opp mot hverandre, og ser dem i sammenheng. Organiseringen i lag er ment å fostre gjensidig forpliktelse hos studentene innad i lagene. Arbeidsbelastning og krysspress fordrer også at den enkelte kadett utøver stor grad av selvledelse.

   

  Læringsaktivitetene under emnet inkluderer forelesninger, gruppearbeid, øvelser, praksis, krigsspill, skrivetrening og oppgaveløsning.

 3. Arbeidskrav og vurdering

   

  Obligatoriske arbeidskrav MILM1301 

   

  1. Essay med gitt tema innen delemne sjømilitær ledelse. Essayet skal ha utgangspunkt i egen lederpraksis om bord, og danne grunnlag for muntlig refleksjon i arbeidskrav 2. 1500 ord +/- 15%, norsk. Vurderes som bestått/ikke bestått. 
  2. Evaluere egen ledelsespraksis muntlig og skriftlig i lagsramme. Vurderes som bestått/ikke bestått.
  3. Kunnskapstest innen delemne sjømakt og sikkerhetsstudier. Uten hjelpemidler, skriftlig. Vurderes som bestått/ikke bestått.
  4. Kunnskapstest innen maritimt/sjømilitært engelsk vokabular. Uten hjelpemidler, skriftlig. Vurderes som bestått/ikke bestått.
  5. Essay med gitt tema innen delemne sjømakt og sikkerhetsstudier. Hensikten er å trene studenten i å skrive en analytisk og akademisk tekst, og reflektere over sjømaktsrelaterte tema på engelsk. 1500 ord +/- 15%, engelsk. Vurderes som bestått/ikke bestått.
  6. Gjennomføre opplæring innen maritime fag, og dokumentere dette gjennom utfylling av kadettloggbok. Hensikten er å sikre læring av grunnleggende maritime ferdigheter, samt å dokumentere dette for studieretninger som krever gjennomført opplæring innen spesifikke nautiske emner. 

   

  Vurdering

  Vurderingsform: Praksis/Offisersvurdering. Gruppering: Individuell. Karakterskala: Bestått / ikke bestått. 

   

  Vurderingsform: Prosjektoppgave i sjømilitær ledelse, individuell. Varighet: Samsvarer med emnets varighet. Karakterskala A-F. Vekting: 50% av endelig emnevurdering. 

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen i sjømakt og sikkerhetsstudier, individuell, uten hjelpemidler. Varighet: 5 timer. Karakterskala: A-F. Vekting: 50% av endelig emnevurdering.