Heimevernet og politiet samarbeider på grenseovergangen Karigasniemi, ved Finland. Sjef HV-17 og sjef FLF er på besøk.

Hæren og HV sammen i Finnmark

Norges og Hærens territorielle regimenter ble lagt ned i 2002. Nå har regimentet i Finnmark gjenoppstått i en mer moderne versjon.

Da regimentene i Hæren eksisterte frem til 2002, var det et tett samarbeid mellom Hæren og Heimevernet (HV). Fra 2002 og frem til i dag har HV ivaretatt det territorielle ansvaret (se faktaboks). Med opprettelsen av Finnmark landforsvar (FLF), er Hæren tilført det territorielle ansvaret i Finnmark, og samarbeidet med HV er gjenopptatt der. 

– Nå er vi sammen igjen slik vi var før i regimentene, men i en mye mer moderne drakt, forteller sjef for FLF, oberst Tomas Beck.

På grensen 

Han og sjef for Finnmark heimevernsdistrikt 17, Bernt Lockert, har tatt turen til Karigasniemi grenseovergang mellom Norge og Finland, femten minutters kjøring fra Karasjok. Hensikten er å hilse på soldatene i Heimevernet som sammen med politiet kontrollerer trafikken som kommer fra Finland. 

Sjefer soldat politi.jpg
PÅ FINSKEGRENSA: Fra venstre: Sjef i HV-17 Bernt Lockert, sjef for FLF Tomas Beck, soldat i Indre Finnmark HV-område Alf Inge Anti, og Helle Havikhagen fra Finnmark politidistrikt. – Samarbeidet mellom Hæren og HV fungerte utmerket da vi var organisert i territorielle regimenter. Det vil det gjøre også nå, sier sjef i HV-17, Bernt Lockert.

Det kontrolleres om de som kommer inn i Norge, har formalitetene i orden sett opp mot pandemien, og de til enhver tid gjeldende nasjonale føringene som gjelder for grensepassering.

Oppdraget til Forsvaret er kommet som en bistandsanmodning fra Finnmark politidistrikt via Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø.

Høyteknologi og lokalkunnskap

I praksis er organiseringen slik: 

 • FLF sitt territorielle ansvar rundt det sivil-militære samarbeidet løser sjef FLF gjennom sjef HV-17.
 • Hæren og FLF er gitt myndighet til å gi sjef HV-17 oppgaver, men da innenfor det oppdraget som sjef HV-17 er gitt fra sjef Heimevernet. 
 • Heimevernet har fortsatt ansvaret for all administrativ understøttelse av HV-17, som økonomi, personellforvaltning, trening, øvelser, materiell og så videre.

– Slik hær og HV jobber sammen i Finnmark, så utgjør våre forskjeller en komplementær og robust landmakt som kan håndtere en rekke oppgaver i fred, krise og krig. Eksempelvis, om enn forenklet, ved at Hærens kapasiteter og teknologi (se faktaboks) kombinert med HVs lokalkunnskap og tilstedeværelse gir oss flere verktøy i en allerede solid verktøykasse, forklarer Lockert.

Styrket totalberedskap

– Soldatene i både Hæren og HV i Finnmark trenes til å beherske harde lokale klimatiske forhold. Våre samlede kunnskaper og moderne utstyr styrker totalberedskapen i nord ganske voldsomt, vil jeg si. Alt fra de enkle gjøremål, som her ved grensa til Finland sammen med politiet, og til høyintensitets krigføring, sier Beck.

Bildet øverst: Sara Ravdni Anti og Helle Havikhagen i politiet kontrollerer en finsk mann som er på vei inn i Norge. Havikhagen synes samarbeidet med lokalkjente soldatene i HV har fungert særdeles bra. – Spesielt det at de snakker samisk bidrar til at kommunikasjonen med mange av de som krysser grensa flyter godt, og jobben vår blir enklere å gjennomføre, sier hun.

Territorielt ansvar, kort forklart:

Heimevernets distriktssjefer ivaretar lokalt territorielt ansvar (LTA) på vegne av sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) innenfor sine ansvarsområder. 

Det innebærer:

 • Distriktssjefene har daglig ansvar for lokal planlegging og ledelse av operasjoner i fred, krise og krig innen eget kommandodistrikt. Med egne og tildelte styrker etter gjeldende operasjonsplaner- og ordrer, direktiver, konsepter og instrukser. 
 • I tillegg har distriktssjefene daglig ansvar for lokalt samarbeid, samvirke og nettverksbygging med sivile partnere og lokale myndigheter som politidistrikter, fylkesmenn, kommuner, relevante etater og næringsliv av særlig samfunnsviktig karakter.

Moderne teknologi

Hærens avdelinger i FLF har mye moderne teknologi tilgjengelig som kan brukes i forbindelse med støtte til det sivile samfunn i samhandling med Heimevernet:

 • Droner
 • Avansert samband
 • Avansert observasjonsutstyr som nattkikkerter og termiske kikkerter
 • Dataverktøy og avanserte kartapplikasjoner
 • Terrenggående kjøretøy for vinter- og sommerbruk
 • Tyngre bergingskjøretøy