Avdelinger ved Forsvarets høgskole

Forsvarets høgskole (FHS) har ett høgskolestyre, en ledergruppe, syv utdanningsavdelinger, et institutt, en fag- og driftsstab.

Avdelinger_1
Utdeling av vernedyktighetsmedaljen til Ving 72 og opprykksseremoni for Ving 70 ved Cyberingeniørskolen ved Forsvarets høgskole

Vi har Forsvarets og Norges fremste akademiske fagmiljø innen landmakt, sjømakt, luftmakt, fellesoperasjoner og sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Høgskolen har som hovedoppgave å utdanne befal og offiserer til Forsvaret.

Forskning og utvikling ved høgskolen bidrar til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers praktiske muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold.

 1. Befalsskolen (BS) utdanner sersjanter til Forsvaret.

  Utdanningen er erfaringsbasert og bygger på tidligere militær tjeneste og erfaring. Det legges vekt på lederskap, profesjon, operasjoner, instruksjon og militær idrett og trening.

  Les mer om befalsutdanningen ved FHS

  Besøksadresse
  FHS Befalsskolen
  Sessvollmoen leir
  2058 Sessvollmoen

  Sjef BS
  Kato Kvitne
  FHS Kontakt

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 2. På Cyberingeniørskolen (CISK) utdannes cyberingeniører til hele Forsvaret. CISK utdanner ingeniører innen data- og kommunikasjonssystemer kombinert med militær lederutdanning.

  CISK forsker på cybersikkerhet og cybermakt. Forskning og utvikling innenfor feltet forbedrer evnen til å utnytte cyberdomenet i fred, krise og krig. 

  Se oversikt over alle bachelorutdanninger ved FHS

  Se FoU-aktiviteter ved CISK

  Besøksadresse
  FHS Cyberingeniørskolen
  Jørstadmoen leir
  Jørstadmoveien 600
  2625 Fåberg

  Sjef CISK
  Ranie Elisabeth Tomter
  FHS kontakt

  Resepsjon (bygning 25)
  61 10 34 00

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 3. Institutt for forsvarsstudier (IFS) er et ledende sikkerhets- og forsvarspolitisk forskningsmiljø som driver faglig fri og uavhengig forskning om forhold som påvirker internasjonal og norsk sikkerhet og strategi. IFS underviser på både bachelor- og masternivå.

  Les 

  Besøksadresse
  FHS Institutt for forsvarsstudier 
  Akershus festning
  bygning 10
  1550 Oslo

  Direktør IFS
  Kjell Inge Bjerga
  FHS Kontakt

  Resepsjon bygning 10
  23 09 57 36 (åpningstid: 0800-1530)

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 4. Krigsskolen (KS) leverer undervisning til høgskolens akkrediterte studier på bachelornivå, samt videregående befalsutdanning.

  KS utdanner ledere til Hæren og tilbyr utdanning i militære studier og ledelse, med fordypning i landmakt, bygg- og anleggsteknikk og militær geomatikk. 

  KS forsker på fagfeltene landmakt og landmilitær ledelse, innenfor emnene militær strategi, pedagogikk, etikk og logistikk.  

  Se oversikt over alle bachelorutdanninger ved FHS

  Se FoU-aktiviteter ved KS

  Besøksadresse
  FHS Krigsskolen
  Linderud leir
  Utfartsveien 2
  0593 Oslo

  Sjef KS
  Sigrid Sturladatter Engebretsen-Skaret
  FHS Kontakt

  Resepsjon
  23 09 90 00

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 5. Luftkrigsskolen (LKSK) driver lederutdanning til Luftforsvaret og Forsvaret.

  Her utdannes det offiserer gjennom en bachelor i militære studier med fordypning innen ledelse og luftmakt. En grad herfra gjør deg blant annet i stand til å planlegge, lede og gjennomføre luftoperasjoner. I tillegg gjennomføres deler av den videregående befalsutdanningen for Luftforsvarets spesialister her.

  LKSK forsker på bruk av luftrommet i fred, krise og krig.

  Se oversikt over alle bachelorutdanninger ved FHS

  Se FoU-aktiviteter ved LKSK

  Besøksadresse
  FHS Luftkrigsskolen
  Kuhaugen
  Persaunveien 61
  7046 Trondheim

  Sjef LKSK
  Marianne Døhl
  FHS Kontakt

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 6. Sjøkrigsskolen (SKSK) driver lederutdanning til Sjøforsvaret og Forsvaret.

  Her utdannes det offiserer gjennom en bachelor i militære studier med fordypning innen ledelse og sjømakt, samt ulike maritime ingeniørutdanninger.

  På SKSK gjennomføres utdanningen av offiserer innen militær logistikk for alle forsvarsgrener, samt deler av den videregående befalsutdanningen for Sjøforsvarets spesialister.

  SKSK forsker på bruk av det maritime domenet i fred, krise og krig.  

  Se oversikt over alle bachelorutdanninger ved FHS

  Se FoU-aktiviteter ved SKSK

  Besøksadresse
  FHS Sjøkrigsskolen
  Laksevåg
  Sjøkrigsskoleveien 32
  5165 Bergen

  Sjef SKSK
  Bård Eriksen

  Resepsjon (postboks)
  SKSK KONTAKT

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 7. Språk- og etterretningsskolen (SESK) utdanner etterretningsspesialister til hele Forsvaret, men hovedsakelig til Etterretningsstjenesten. Studiene består av språk, kultur- og områdestudier og etterretningsfag. Studiet er treårig og gir bachelorgrad i Språk og Etterretning. 

  Se oversikt over alle bachelorutdanninger ved FHS

  Besøksadresse
  FHS Språk- og etteretningsskolen
  Lutvann leir
  Lutvannsveien 60
  0676 Oslo

  Sjef SESK
  Eva Lindgaard
  FHS Kontakt

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

 8. Stabsskolen (STS) leverer undervisning til høgskolens akkrediterte studier på både bachelor- og masternivå, samt videregående befalsutdanning.

  I tillegg gjennomfører STS kompetansehevende kurs og driver forskning og utvikling på militærmakt og operasjoner. Fagansatte yter rådgivning og støtte til Forsvaret, NATO og FN.

  Fagmiljøene ved STS forsker innenfor områdene militær strategi, militær ledelse, militær idrett og trening, og fellesoperasjoner.

  STS har en unik kombinasjon av faglige ansatte med akademisk kompetanse samt ansatte med operativ erfaring fra Forsvaret. 

  Les mer om masterutdanningen ved FHS

  Se FoU-aktiviteter ved STS

  Besøksadresse
  FHS Stabsskolen
  Akershus festning
  bygning 10
  1550 Oslo

  Sjef STS
  Gro Thrane Øen
  FHS Kontakt

  Resepsjon bygning 10
  474 89 500 (åpningstid: 0800-1530)

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

 1. Høgskolestyret er FHS´øverste organ og består av styreleder Steinar Simonsen, styrkesjefene for Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret, tre ansattrepresentanter, en ekstern representant og en studentrepresentant.

  Styret er ansvarlig for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, samt at høgskolen drives effektivt, i henhold til gjeldende lover, forskrifter og regler og innenfor de rammer og mål som gis av forsvarssjefen. Styret er mål- og resultatansvarlig og ansvarlig for at FHS oppfyller kravene som en akkreditert høgskole.

  Les

  Forsvarets høgskoles årsrapport for 2022 og 
  Likestillings- og mangfoldsutvalgets (LUV) årsrapport for 2022

  Kontaktperson på vegne av styret
  Eline Kjølner
  FHS Kontakt

 2. Forsvarets høgskole ledes av generalmajor Dag R. Aamoth.

  Med i ledergruppen er stabssjef, dekan, de tre krigsskolesjefene, sjef Cyberingeniørskolen, sjef Befalsskolen, sjef Stabsskolen, sjef Språk- og etterretningsskolen, instituttleder og sjefssersjant.

  Rektor og sjef 
  Dag R. Aamoth
  CV


  FHS Kontakt

 3. Driftsstaben støtter sjef og rektor FHS samt ledergruppen i all forvaltning og ledelse av virksomheten.

  Fagstabens oppgaver er å lede den faglige utviklingen, bistå i studieadministrasjon, drifte bibliotekstjenester samt støtte høgskolens forsknings- og utviklingsarbeid.

  Besøksadresse                             
  Forsvarets høgskole                           
  Akershus festning
  Oslo

  Postadresse
  Forsvarets høgskole
  Postboks 1550
  Sentrum
  0015 Oslo

  Resepsjon bygning 10
  474 89 500 (åpningstid hverdager: 0800-1530)

  Forsvarets sentralbord
  915 03 003

   

  Stabssjef
  Ole Anders Øie
  FHS Kontakt

  Dekan 
  Saira Basit
  FHS Kontakt

  Visedekan
  Jonas Bjørnebye
  FHS Kontakt

  Kom.sjef (pressekontakt)
  Endre Nedberg
  enedberg@mil.no
  47 45 17 18