åpningsseremoni barents peace i porsanger the barents peace opening ceremony in porsanger

Porsangmoen

Porsangmoen leir er senteret i Garnisonen i Porsanger og hovudkvarteret til Finnmark landforsvar.

Kontakt
915 03 003

Leiren ligg snaue to mil sør for Lakselv i Troms og Finnmark fylke. Etter ein del år utan særleg aktivitet, blir Porsangmoen i 2020-åra utvikla til eit militært kraftsenter i den nordlegaste delen av landet vårt. 

Dette er senteret til Garnisonen i Porsanger og stabshovudkvarter til Finnmark landforsvar (FLF). Staben er ei felles leiing for Hærens og Heimevernets samla landstyrkar i Finnmark. I tillegg til staben held også Porsanger bataljon til i leiren. Bataljonen er under oppbygging, med Kavalerieskadron 2 som den største avdelinga. Innan 2025 vil bataljonen ha rundt 800 soldatar på Porsangmoen.

Porsangmoen husar også Finnmark heimevernsdistrikt (HV-17) med innsatsstyrkar, Heimevernets skule- og kompetansesenter, Alliert treningssenter, Cyberforsvaret, Forsvarsbygg og fleire andre støtteeiningar til Forsvaret.

Forsvarets verkstad Troms-Finnmark har ein av dei fem landverkstadene sine på Porsangmoen. Forsvarets logistikkorganisasjon er òg representert med Forsyningsseksjon Finnmark. Seksjonen leverer forsyningar og tenester til Forsvarets avdelingar i Porsanger.

I tillegg til Porsangmoen leir omfattar garnisonen Luftforsvarets base Banak i Lakselv, og Porsanger og Hálkavárre skyte- og øvingsfelt like aust for leiren. Fram mot 2025 investerer Forsvaret om lag 1,5 milliardar kroner for å utvikle leiren. Både bustader, forlegningar, verkstader, kontorbygg, idrettsanlegg og vegar blir rusta opp. Vi skal også gjere naudsynte sikringstiltak og modernisere skytefeltet. Les meir om prosjektet hos Forsvarsbygg.

Aktivitetar og lokalmiljø

Porsanger kommune ligg i Vest-Finnmark, og kommunesenteret Lakselv 3000 innbyggarar. I tillegg til et handelssenter, har Lakselv lufthamn daglege flygingar til Tromsø og direkteflygingar til Oslo to gonger i veka. 

Porsanger den tredje største kommunen i landet målt i areal, og har mykje å tilby for dei som likar å vere ute i naturen. Flotte områder for dei som ønskjer å jakte eller fiske. I kommunen er det tre store lakseelver og fleire tusen fiskevatn, talrike scooter- og skiløyper. 

Porsanger har symjebasseng og innandørs fotballhall. Det er sportshall for idrettar som handball, innebandy, basket og volleyball, klatrevegg, fleire utandørs fotballbanar og friidrettsbane. Her ligg også den nordlegaste golfbana i verda, ein motorcrossbane og travbane. Kommunen har eit innhaldsrikt kulturaktivitetstilbod med rundt 100 forskjellige lag og foreiningar. Sjå Porsanger kommunes nettsider for meir informasjon. 

Bustad

Forsvaret har fleire bustader for tilsette ved Porsangermoen leir og Banak flystasjon. Sjå Forsvarsbygg Basen for meir informasjon.

Polarjentene er ein samskipnad for alle kvinner knytt til Garnisonen i Porsanger og Banak – anten som kone, sambuar, befal eller medflyttar. Polarjentene er ein gjeng som alle er i same situasjon og møtast jamleg. Kontakt oss gjerne på Facebook.

Familiekoordinator

For å gi betre støtte til forsvarsfamiliane, er det familiekoordinatorar ved dei fleste tenestestadene til Forsvaret. Koordinatoren skal leggje til rette for familiesamlingar, møte og gi informasjon om kva avdelinga kan tilby familiane.

Kontakt basen eller avdelinga di for å komme i kontakt med familiekoordinatoren din.