Personell fra Hæren og Heimvernet gjør seg klar og starter testing av personer som kommer til Norge fra Svergie ved Svinesund.

Koronainfo for ansatte og soldater

Her finner du aktuell og oppdatert informasjon om tiltak og føringer for Forsvarets personell.

Myndighetene har innført omfattende tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset i Norge. Dette får også konsekvenser for Forsvaret og deg som ansatt.

Du finner gjeldende informasjon om for eksempel permisjon og pendling på ansattsidene eller soldatsidene. Smittetall, tidslinje og relevante lenker finner du på koronasiden vår.

Forsvaret skal fortsatt:

 • opprettholde vår operative evne
 • bidra til å begrense og stoppe smittespredning i samfunnet
 • støtte sivile myndigheter ved behov

Aktuell informasjon for hver enkelt gren og avdeling

 1. 23. januar

  Til vernepliktige og ansatte i Sjøforsvaret i forbindelse med spredning av virusmutasjon:

  Personell som befinner seg i områder med nedstengning, skal ikke returnere til tjeneste annet sted i landet. Unntak: Operativ nødvendig tjeneste (herunder seilas med fartøy).

  Personell som har planlagt tjeneste-, permisjon- eller pendlerreise til områdene, skal utsette reisen. Unntak: Strengt nødvendige velferdsårsaker.

  Etter reise fra områder med nedstengning, skal man gjennomføre test snarest, og dersom mulig på dag 5. I påvente av svar(ene) skal man minimalisere kontakt og kun være på jobb dersom man kan være alene. Benytt sivil teststasjon hvis mulig.

  Alle, uansett oppholdssted i Norge, anbefales på det sterkeste å minimalisere kontakt med andre samt følge alle lokale og nasjonale føringer.

  Føringene gjelder inntil videre.

 2. Februar

  Luftforsvaret tar smittesituasjonen svært alvorlig og har innført ytterligere smitteverntiltak i lys av utviklingen i smittesituasjonen. 
   
  Dette får innvirkninger for både ansatte og vernepliktige i Luftforsvaret. 
   
  Les mer om Luftforsvarets tiltak her.

  23. januar

  Til alle i Luftforsvaret
  Med bakgrunn i utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det skal innføres svært strenge tiltak i flere østlandskommuner, noe som igjen påvirker oss i Luftforsvaret.

  Utviklingen i denne smittevernsituasjonen stiller enda strengere krav til våre ansatte og vernepliktige, og Forsvarets håndtering av smittesituasjonen. Vi må være forberedt på å stå i dette over tid, og samtidig utvikle gode løsninger for å kunne opprettholde den operative driften.

  I lys av den tilspissede situasjonen med utbrudd av mutantversjon, har alle lokale sjefer fått i oppdrag å innføre umiddelbare tiltak for å minimere reisevirksomhet og fysisk oppmøte på arbeidsplass fra og til de gjeldene kommunene. Kun virksomhetskritisk personell skal møte på jobb. Det er opp til lokal ledelse beslutte hvem dette er.

  Jeg har bedt alle sjefer om å gjennomgå lokale smitteverntiltak og sikre kontinuitet i operative leveranser gjennom streng kohort- og skifttilnærming. Alle skal følge nasjonale retningslinjer og innføre skjerpede tiltak som nødvendig ut fra den lokale situasjonen. På den måten sikrer vi en mest hensiktsmessig tilnærming, i god dialog med lokale myndigheter.

  Forsvarssjefen har kommet med tydelige føringer på at aktivitet som ikke er kritisk for vår operative evne skal enten kanselleres eller utsettes. Der det er mulig å ta i bruk digitale løsninger gjør vi det. Luftforsvaret arbeider med å få flere ansatte på de nevnte digitale kanalene, samt en videreutvikling av tjenestene.

  Forsvarets hovedprioriteter står fast; vi skal opprettholde våre operative leveranser, bidra til å hindre smittespredning i samfunnet, og vi skal være forberedt på å støtte samfunnet ved behov.

  I denne spesielle tiden ønsker jeg at vi tar ekstra godt vare på hverandre og spesielt de vernepliktige som er inne til førstegangstjeneste i Luftforsvaret. Det er utfordrende å stå i en slik situasjon over tid hvor både tjenesten har vært annerledes og begrensende. 

  Vær tålmodige og ta vare på hverandre. Mission first – people and safety always!

  Med vennlig hilsen
  Generalmajor Tonje Skinnarland
  Sjef Luftforsvaret

 3. Informasjon om din tjeneste i Heimevernet i forbindelse med koronaviruset, finner du på Heimevernets egen koronaside.

 4. 24. januar

  Retningslinjer for Cyberforsvaret:
  Utviklingen av pandemien er uforutsigbar. Da man trodde man hadde relativt god kontroll på spredningen, så har man nå oppdaget at en mer smittsom variant av viruset har spredd seg i deler av Norge. Det medfører strengere smittevernregler for de av oss som bor i de utsatte områdene, men det påvirker hele Cyberforsvarets virksomhet.  

  Cyberforsvaret gjennomfører inntil videre kun kritisk virksomhet fra den enkeltes faste arbeidsplass. All annen virksomhet skal tilstrebes gjennomført på hjemmekontor, etter tilpasning fra linjeleder. Vi gjennomfører nå kun:

  • Arbeid knyttet til opprettholdelse av tjenesteleveranser og kritiske oppdateringer av disse
  • Arbeid som har til hensikt å opprettholde og forbedre sikkerhetstilstanden på tjenestene
  • Arbeid med å ta frem nye tjenester for fjernkontor (prosjekt 8185)
  • Understøttelse av operasjoner i utlandet
  • Understøttelse av øvelse Joint Viking 2021

  I tillegg gjelder nå følgende pålegg:

  • Ansatte som bor i en av de berørte kommunene med mutert virus skal inntil videre ha hjemmekontor. Unntak gjelder kun for de som må på arbeidsplassen for å utføre oppgaver i kategoriene beskrevet over.
  • Hjemmekontor skal generelt benyttes for alle når det er mulig eller hensiktsmessig.
  • Antall nærkontakter på jobb skal reduseres til et minimum, og kohorter skal være så små som praktisk mulig. Avstand mellom mennesker skal tilstrebes å være minimum to meter.
  • Videokonferanser og andre løsninger for kommunikasjon skal benyttes der det er mulig. Fysiske møter skal begrenses, og digitale møter skal være førstevalg.
  • Kun virksomhetskritiske tjenestereiser skal gjennomføres. 
  • Reiser til og fra jobb med offentlig kommunikasjon, inkludert pendlerreiser, bør unngås eller legges til perioder med lavere tetthet blant reisende. Pendling med offentlig transport der man må bytte transportmiddel i en av de kommunene som er berørt av det muterte viruset, skal ikke forekomme.

  Der det er rom for tolkning vil lokal sjef gi veiledning.

  Vi er spredt over det ganske land med varierende smittetrykk, og skal følge de lokale kommunale smittevernrestriksjonene. Vi skal også forholde oss til bestemmelser og føringer som gis ut av den militære lokale koordinerende myndigheten. Det er opp til den enkelte lokale sjef i Cyberforsvaret å gi føringer til sitt personell ut over dette.

  Jeg anbefaler at dere følger med på Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets sider på internett.

  Generalmajor Inge Kampenes, sjef Cyberforsvaret

 5. 22. januar

  Permisjonsreiser for soldater i hele Hæren stanses inntil videre. Bakgrunnen er myndighetenes oppdaterte retningslinjer i forbindelse med smittesituasjonen i enkelte østlandskommuner.

  Det gis unntak for strengt nødvendige velferdsårsaker.

  Mer om Hærens tiltak

Les om Ivaretakelse av psykisk helse i rekruttskolen under pandemien (s. 53-65)

Trenger du noen å snakke med?

Pandemien begrenser muligheten til å dra hjem på permisjon og møte sine nærmeste. Det kan gjøre situasjonen ekstra vanskelig. Trenger du noen å snakke med?

 • Du kan ta kontakt med linjelederen din, tillitsvalgt eller feltprest/imam/humanist.
 • Grønn linje: 800 30 445
 • Du finner flere kontaktpunkter på denne siden.

Tips til deg i karantene og isolasjon

Mange i Forsvaret tjenestegjør langt hjemmefra og ofrer mye tid borte fra familie og venner. Det gjelder ikke minst våre soldater i førstegangstjeneste. Lange dager i karantene og portforbud kan tære på.

Soldataksjonen

Soldataksjonen er et årlig arrangement som markeres i alle leirer og avdelinger i Forsvaret. Årets aksjon setter fokus på psykisk helse. Les mer her.

Pil til høyre
Soldater fra HV-17 avdelingen