Emneside for LED2403 Veiledning som praktisk fundament for ledelse

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
Guidance/coaching as a practical fundament for leadership and management

Hva lærer du

Emnet  «Veiledning som praktisk fundament i ledelse» skal gi kadettene større innsikt i hvordan lederen gjennom veiledning kan bidra til å utvikle og ivareta sine medarbeidere/undergitte slik at den enkelte og organisasjonen løser de tildelte oppdrag på en god og hensiktsmessig måte.

Forsvarets ledelsesfilosofi, Oppdragsbasert Ledelse (OBL), har til hensikt å bidra til en desentralisert beslutnings- og handlingsmyndighet. Dette fordrer tillit og forståelse mellom over-, side- og underordnet, og forutsetter en ledelsesform som skaper team og avdelinger som kommuniserer og samhandler effektivt. Fordypningsstudiet understøtter OBL ved å vektlegge offiserens evne til å være oppdrags-, utviklings- og samspillsorientert i sin atferd, og utvikle veilederkompetanse som skal bidra til egen og andres vekst innenfor disse områdene. Og gjennom dette fremstå som gode rollemodeller. Emnet skal gi kadetter innsikt i hvordan veiledning kan bidra til å skape gode læringsprosesser på individ- og gruppenivå. Herunder utvikle kadettenes egen leder og veilederpraksis som kan benyttes i studietiden for å bistå hverandre i læring og utvikling, og som grunnlag for senere tjeneste.

Veiledning kan sees på som et praktisk verktøy i lederskapet og fordypningsstudiet kan bidra til å utvikle en veiledende lederstil. Dette som en viktig komponent i individets og avdelingens læringsprosess. Dette vil gjenspeile det fokus forsvarssjefen har på ledelsesutvikling generelt og veiledning spesielt.

Tema i emnet

 1. Ledelse og veiledning i Forsvaret
 2. Veiledningsferdigheter og betydning for lederskap og læringsprosesser på individ og gruppenivå.
 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført fordypningsemnet har kadetten:

  • Bred kunnskap om rollen som veileder.
  • Bred kunnskap om hvordan veiledning kan brukes som verktøy for egen og andres utvikling, og for å skape gode læringsprosesser.
  • Kunnskap om hvordan veiledning kan være en praktisk/aktiv komponent i utøvelse av ledelse.
  • Kunnskap om hvordan ledelse og veiledning kan bidra til å øke medarbeiderens mestringstro, motivasjon for nye utfordringer og evne til selvstendig handling.
  • Kunnskap om ulike former for veiledning og hvilke faktorer som påvirker utøvelsen av disse.
  • Kunnskap om ulike metoder og teknikker innenfor veiledningen.
  • Kjenne til ledelsesfilosofien og grunnsynet for militær ledelse.  

  Ferdighet

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Anvende veiledningsferdigheter og samtaleverktøy,
  • Planlegge, gjennomføre og analysere en veiledningssamtale som kan fremme utvikling av selvinnsikt, vekst, mestringstro og handlingsalternativer hos veisøker.
  • Bidra med veiledning som en del av individuelle og kollektive læringsprosesser.
  • Redegjøre for hvordan en veiledende lederstil kan påvirke oppdragsløsning, samspill og utvikling i egen avdeling i Forsvaret, herunder påvirke effektivitet og trivsel på arbeidsplassen.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan kadetten:

  • Benytte veiledning som en praktisk ferdighet i utøvelsen av eget lederskap
  • Bidra til læringsprosesser på individ- og avdelingsnivå. 
  • Reflektere over hvordan etikk og egne holdninger påvirker eget lederskap
  • Reflektere over hvordan lederen gjennom utøvelse av en veiledende lederstil kan fremstå som en god rollemodell. 
 2. Gjennomføring

  Emnet vil bestå av teori, arbeid i mindre grupper, praktisk trening og refleksjon.

  Emnet vil også legge til rette for at kadettene skal kunne få trene på veiledning i forskjellige kontekster.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Obligatorisk arbeidskrav:

  Ett (1) refleksjonsnotat over egen læring. Vurderes som godkjent/ikke godkjent. Må være  godkjent for å kunne gjennomføre eksamen. 

  Vurderingsform:

  Individuell muntlig eksamen med praktisk gjennomføring av veiledningssamtale med påfølgende analyse. Hjelpemidler ikke tillatt.  

  Varighet: ca 40 minutter

  Karakterskala: A-F

 5. Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.

  Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2405, MILM2403 og MILM2408) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav (essay) og vurdering (revidert essay) tilfaller MILM2405, men vil implementert ved semesterets oppstart. Detaljert informasjon publiseres på engelskfagets itslearning-side og i emneplan for MILM2405.