Emneside for LED2404 Militær idrett og trening som et ledelsesverktøy

Studiepoeng
15
Studieår
2023
Engelsk emnetittel
Military sports and exercise as a tool for leadership

Hva lærer du

Luftforsvaret er en organisasjon som skal løse komplekse og krevende oppdrag over lang tid i fred, krise og krig. Dette setter krav til fysisk og mental robusthet. Robusthet er det motsatte av sårbarhet, og forstås som evnen til å tåle påkjenning og stress. Begrepet benyttes på individnivå, men også om team og organisasjoner. Historisk har Forsvaret anvendt Militær Idrett og Trening (MIT; tidligere kalt Fysisk Fostring) som en arena for å utvikle robusthet. I dag er dette aktualisert gjennom Forsvarssjefens plan for MIT (2020). Den beskriver følgende tre hovedhensikter med faget: (1) Styrke operativ evne gjennom økt fysisk kapasitet, (2) bidra til å styrke god helse for personellet og (3) bidra til økt trivsel og motivasjon.

Det er en tydelig dokumentert sammenheng i vitenskapen mellom trening/aktiv livsstil og helse, velvære, trivsel og prestasjonsevne. Litteraturen er mindre tydelig på hvordan dette kan utnyttes systematisk i organisasjoner. Emnet skal gi kadettene en økt helhetlig forståelse for bruk av MIT i Forsvaret, og hvordan MIT aktivt kan anvendes som et ledelsesverktøy for å påvirke Luftforsvaret i et helse-, organisasjons- og prestasjonsperspektiv som i sum påvirker Luftforsvarets evne til å løse egne oppdrag i fred, krise og krig. 

Emnet skal gi kadettene økt innsikt i fysiske krav for militært personell i krise og krig, og metodiske verktøy for å ivareta fysisk og mental robusthet for seg selv og undergitte ved sin avdeling. 

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Beskrive og begrunne valg av fysiske tester og stillings-spesifikke minstekrav i Forsvaret
  • Forstå betydningen av kjønn og alder for planlegging og utøvelse av militær idrett og trening
  • Forstå grunnleggende kvantitativ forskningsmetode
  • Gjøre rede for ulike anvendelsesmetoder av militær idrett og trening for å oppnå ulike organisatoriske mål, og hvordan dette på kort og lang sikt kan påvirke operativ evne
  • Gjøre rede for coaching som metode for å skape utvikling og motivasjon

  Ferdighet

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • Anvende tilegnet faglig kunnskap i planlegging, gjennomføring og evaluering av militær idrett og trening som et ledelsesverktøy
  • Kritisk reflektere rundt helse og operativ evne ved egen bransje og avdeling knyttet opp mot operative krav i krise og krig
  • Analysere individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter som grunnlag for trening og læring
  • Under veiledning gjennomføre en coachingsamtale med fokus på prestasjonsutvikling

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten

  • Presentere synergieffekter av militær idrett og trening på Luftforsvaret som organisasjon
  • Anvende militær idrett og trening som et ledelsesverktøy i egen bransje og avdeling for å nå organisatoriske mål
  • Analysere og iverksette tiltak for å utvikle robusthet i egen organisasjon ved bruk av et mangfoldig perspektiv på aktivitet og helse
 2. Undervisning i emnet gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i form av plenums-, gruppe- og individuelt arbeid. Store deler av det pedagogiske opplegget vil være av interaktiv karakter, hvor kadettene selv i stor grad er styrende for plenumsdiskusjoner.

  Emnet gjennomføres temabasert.

  Tema i emnet

  • Fysisk og mental robusthet som grunnpilar for å etablere og anvende operativ evne
  • Coaching som et ledelsesverktøy
  • Observasjon og utøvelse av idrett og trening i praksis
 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2582697610002275

 4. Arbeidskrav

  Gjennomført og bestått minst to coachingssamtaler med samtalelogg.

  Vurdering

  Vurdering: Muntlig eksamen. 

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 45 min

  Karakterskala: A-F

  Andel: 100%

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 5. MIT undervises parallelt med det selvvalgte fordypningsemne, men vil brukes aktivt som en praksisarena for læring og refleksjon i LED2404. Det forventes at kadettene i sin egenpraksis står frem som gode rollemodeller i holdninger og gjennomføring av MIT.

  Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (MILM2403, MILM2408, LED2404 og LED2405) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav (essay) og vurdering (revidert essay) tilfaller MILM2405, men vil implementeres ved semesterets oppstart. Detaljert informasjon publiseres på engelskfagets itslearning-side og i emneplan for MILM2405.