Emneside for MILM1302 Militær problemløsning og metode

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er tredelt. (1) Skape forståelse for hvordan en kommer frem til kunnskap gjennom vitenskapelige metoder. (2) Skape forståelse av hvordan en kan komme frem til gode beslutninger gjennom ulike militære metoder for problemløsing. (3) Skape forståelse for hvordan lederskap påvirker militær problemløsing.  

Vitenskapelige metoder, kunnskapsteori og beslutningsteori gir et grunnlag for kritisk tenking. I dette emnet vil kadettene bli introdusert for dette, i en sjømilitær kontekst og emnet utforsker hvordan en kan anvende metode for å løse militære problemstillinger i tillegg til at det skal gi grunnleggende innføring i vitenskapelig metode.  

Det overordna formålet med emnet er å gjøre kadettene bedre i stand til å ta tidsriktige og gode beslutninger.  

Gjennomgående vil en fokusere på kreativitet, omstillingsevne, læring og kloke beslutninger, men det vil også være fokus på beslutningsfeller. Kadettene vil bli trent i å formidle beslutninger på norsk og engelsk, og det er utstrakt bruk av praksisarenaer med varierende stress, kompleksitet og tempo. Et større prosjektarbeid, ulike krigs spill samt øvelse Sjøkriger er hoveddelen av praksisarenaene. 

Emnet skal ha en stor grad av tverrfaglig tilnærming. De ulike fagfeltene skal samvirke for å få mest mulig læring i emnet samt fremheve kompleksiteten i maritime operasjoner. Gjennomgående vil en fokusere på kreativitet, omstillingsevne, læring og kloke beslutninger, men det vil også være fokus på beslutningsfeller. Kadettene vil bli trent i å formidle beslutninger på norsk og engelsk, og det er utstrakt bruk av praksisarenaer med varierende stress, kompleksitet og tempo. Et større prosjektarbeid, ulike krigsspill samt øvelse Sjøkriger er hoveddelen av praksisarenaene. 

Totalt sett skal undervisning og praksisaktiviteter gi kadetten et relasjonelt, faglig og yrkesetisk grunnlag for å utvikle og utøve godt sjømilitært lederskap. I tillegg skal emnet danne grunnlag for videre utdanning innenfor lastelære, skipsteknikk, matematikk og metode samt danne grunnlag for videre ingeniørutdanning.

Emnet er relevant for: 

STCW-kode: A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2

STCW-funksjon: Maskineri på det operative nivået og ledelsesnivået 

Kontroll av skipets drift og omsorg for personer ombord på det operative nivået og ledelsesnivået. 

 1. Kunnskap: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (K1) Forklare sentrale omgrep i vitenskapelige metoder 

  (K2) Forklare styrker og svake sider ved intuitiv og analytiske beslutninger 

  (K3) Forklare rasjonale for og forstå ulike militære plan- og beslutningsprosesser 

  (K4) Ha gode kunnskaper om analytiske problemløysingsmetoder 

  (K5) Gjøre greie for psykologiske og sosialpsykologiske mekanismer som beslutningsteori og faktorer som påverkar menneskelig adferd og yteevne i militære operasjoner og operative planleggingsprosesser. 

  (K6) Kjenne til viktigheten av engelsk kommunikasjon i militære operasjoner

   

  Ferdigheter: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (F1) Referere og benytte litteratur i samsvar med god akademisk skikk 

  (F2) Gjennomføre studiet sine skriftlige arbeider på en strukturert og hensiksmessig måte 

  (F3) Beherske skriftlig framstilling i akademisk tekst og i militære maler.  

  (F4) Benytte seg av militære verktøy for planlegging, utredning og beslutninger.  

  (F5) Vurdere sjømilitære problemstillinger, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk. 

  (F6) Gjennomføre prosesser for innovasjon innen sjømilitær problemløsing.  

  (F7) Gjøre nytte av sannsynlighetsregning, statistiske metoder og enkel matematisk modellering som støtte til løsning av praktiske og tekniske militære problem. 

   

  Generell kompetanse: 

  Etter fullført emne kan kadetten 

  (G1) Innhente, analysere og vurdere ulike former for informasjon 

  (G2) Være bevisst hvilke metoder som egner seg til å svare på ulike problemstillinger  

  (G3) Vise evne til å utnytte standardiserte prosedyrer for beslutningstaking 

  (G4) Formulere matematiske modellar og finne løsninger  

  Arbeidsmåter 

  Emnet skal ha en stor grad av variasjon mellom tradisjonelle undervisningsformer, prosjektarbeid og ulike praktiske arenaer.  

  Kadettene/studentene blir trent i engelsk ved at muntlige presentasjoner i stor grad gjennomføres på engelsk. Problemstillinger i emnet skal så langt det lar seg gjøre løses ved bruk av militære metoder for problemløsing.  

  Emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og krigsspill/øvelser hvor kadetter og studenter vil få gjentatte muligheter til å anvende militære verktøy for problemløsing samt se effekten av valg som er gjort. Det vil være fokus på planlegging og beslutninger sammen med andre, samt presentasjoner av eget arbeid.  

 2. Emnet skal ha en stor grad av variasjon mellom tradisjonelle undervisningsformer, prosjektarbeid og ulike praktiske arenaer.  

  Kadettene/studentene blir trent i engelsk ved at muntlige presentasjoner i stor grad gjennomføres på engelsk. Problemstillinger i emnet skal så langt det lar seg gjøre løses ved bruk av militære metoder for problemløsing.  

  Emnet vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og krigsspill/øvelser hvor kadetter og studenter vil få gjentatte muligheter til å anvende militære verktøy for problemløsing samt se effekten av valg som er gjort. Det vil være fokus på planlegging og beslutninger sammen med andre, samt presentasjoner av eget arbeid.  

  Obligatorisk arbeidskrav: Praksis. Modell av prototype skal fremvises, til avtalt tid, for kontroll av styringsprogrammets funksjoner og manøverorganene.  

  Obligatorisk arbeidskrav: 2 obligatoriske arbeidskrav. Obligatorisk innlevering enten i grupper eller individuell. Dette blir spesifisert i oppgåvene.   

  Obligatoriske arbeidskrav må være bestått før kandidaten kan gå til vurdering.  

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Prosjektoppgave. Prosjektoppgåva tel 2/3 av karakteren i emnet.  

  Gruppering: Gruppe 

  Karakterskala: A-F 

  Andel: 2/3 

  Hjelpemidler: Alle hjelpemiddel er tillatt 

  Vurderingsform: Skoleeksamen 

  To timer skoleeksamen. Individuell gjennomføring.  

  Karakterskala: A-F 

  Andel: 1/6 

  Vurderingsform: Hjemmeeksamen 

  Innleveringsoppgave i Engelsk. Oppgaven gis ut ifm med oppstart av emnet.  

  Andel: 1/6 

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

  Karakter: A - F 

   

  Vurderingsform: Praksis - Offisersvurdering EXER SJØKRIGAR 

  Gruppering: Individuell 

  Varighet: 1 uke 

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått