Emneside for MILM1402 Militær problemløsning og metode

Hva lærer du

Hensikten med emnet er tredelt: (1) skape forståelse for hvordan man kommer frem til kunnskap gjennom vitenskapelig metode; (2) skape forståelse for hvordan man kan komme frem til gode beslutninger gjennom militær problemløsningsmetode; (3) skape forståelse for hvordan operativ planlegging og lederskap i praksis henger sammen. Kadettene skal videre tilføres grunnleggende kunnskap om forvaltning og virksomhetsledelse i Luftforsvarets. Emnet skal i tillegg videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og ferdigheter (muntlig og skriftlig), samt en grunnleggende innføring i hvordan systematisk fysisk trening har betydning for kroppen og den mentale evnen til å gjennomføre militære operasjoner.

Vitenskapelig metode, kunnskapsteori og beslutningsteori gir et grunnlag for kritisk tenkning, en forståelse for premissene og rammene for stabsstudien og plan- og beslutningsprosessen og et grunnlag for å gå videre på masterstudier. Militær problemløsning i rammen av stabsstudie og plan- og beslutningsprosessen for henholdsvis fredsstabstjeneste og krigsstabstjeneste, setter kadetten i stand til å fatte beslutninger som leder og stabsoffiser.

Operativ planlegging representerer lederskap i praksis. Dette krever grunnleggende kunnskap og forståelse for den organisasjon / mennesker man er en del av og planlegger sammen med, hvordan ledelse utøves og hvordan plangruppens kommunikasjon og produkter inngår i en større prosess (kommando og kontroll), språk, kultur og internasjonalt samarbeid for å få gjennomslag i operative plangrupper med internasjonal deltakelse (alliert hjelp (artikkel 5) / internasjonale operasjoner), og grunnleggende virksomhetsstyring for å legge planer som forvalter Forsvarets ressurser på en tilstrekkelig god måte.

Emnet har tre temaer: (1) Vitenskapelig metode, kunnskapsteori og slutningsteori; (2) Militær problemløsning, operativ planlegging, plan- og beslutningsprosessen; (3) Operativt lederskap og planlegging i praksis.

 1. Kunnskaper

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper i vitenskapelig metode,
  • Forklare sentrale begreper i slutningsteori og praksisteori
  • forklare de etiske føringene for en vitenskapelig undersøkelse
  • forklare forskjellen på kvalitative og kvantitative metoder og deres styrker og begrensninger
  • forklare styrker og svakheter ved intuitiv og analytiske beslutninger
  • forklare rasjonalet for militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå og forklare hvordan operativ planlegging i praksis omfatter lederskap, organisasjonskunnskap, kommando og kontroll, språk (norsk og engelsk, skriftlig og muntlig) / internasjonalt samarbeid og virksomhetsstyring
  • og forstå sammenhengen mellom fysisk yteevne og mental kapasitet, og hvorfor denne sammenhengen  er av stor betydning for prestasjoner i  operasjoner, og i operativt virke i Luftforsvaret.
  • Formulere argumenter og egne refleksjoner koherent både i skriftlig og muntlig engelsk, vite hvordan man tilegner seg kunnskap om relevante ord og uttrykk - og forstå betydningen av hvorfor engelsk er av stor betydning for innflytelse i internasjonale plangrupper (planprosessen), og i operativt virke i Luftforsvaret.
  • forklare den militær organisasjon, med spesielt vekt på Luftforsvaret
  • forklare de grunnleggende prinsippene for virksomhetsstyring i Luftforsvaret, herunder forvaltning av materielle, menneskelige og økonomiske ressurser
  • forklare operativ ledelse i Luftforsvaret med vekt på kommando og kontroll

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske god siteringsskikk og refreansehåndtering for å kunne skrive oppgaver på bachelorstudiet
  • anvende kildekritikk, intervju og statistikk i egne skriftlige arbeid.
  • vurdere kvalitet i argumentasjon og kilder
  • gjennomføre studiets skriftelige arbeider på en strukturert og hensiktsmessig måte
  • argumentere stringent og drøfte problemstillinger
  • beherske skriftlig fremstilling i akademisk tekst og i militære maler
  • analysere trinnene i plan- og beslutningsprosessen
  • anvende militær plan- og beslutningsprosess
  • anvende kunnskap om virksomhetsstyring, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk til å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • vedlikeholde og øke egen fysisk form og idrettslige ferdigheter.
  • Benytte idiomatiske strukturer på engelsk både skriftlig og muntlig, og kan gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster.
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • innhente, analysere og vurdere ulike former for informasjon
  • vurdere hvilke metoder som egner seg til å besvare problemstillinger som er relevante for Forsvaret
  • analysere standardiserte prosedyrer, og diskutere forholdet mellom teori og praksis i egen profesjon
  • anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
  • diskutere og kommunisere betydningen av virksomhetsstyring, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk for å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
 2. Praktisk organisering og arbeidsformer

  Den teoretiske delen av modulen anvender tilpassede pedagogiske undervisningsopplegg som egenstudier, kollokviegrupper, e-kurs, ordinære og digitaliserte forelesninger og seminarundervisning. Emnet har en tydelig praksis-komponent, slik at kadettene kan erfare hvordan operativ planlegging fungerer i praksis (fra teori til praksis).

  Emnet består av tre tema som gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Praksisarena:

  Mot slutten av første skoleår gjennomføres øvelse «Luftmilitær syntese» som har til hensikt å gi kadettene en praksisarena for å trene og øve på planlegging, ledelse, gjennomføring og debriefing av et luftmilitært oppdrag. Øvelsen vil være en arena for praktisk trening av lederskap og luftmakt under krevende forhold. Dette innebærer blant annet trening på ledelse og drift av kommandoplass/operasjonsrom og operativ beslutningstaking. Øvelsen skal stille kadettene overfor en rekke utfordringer innenfor områder som luftmilitær oppdragsløsning, kommando og kontroll, fellesoperativt samvirke, virksomhetsstyring, operativ logistikk, språk, samt kulturelle-, juridiske- og etiske problemstillinger, Øvelsen skal også være en arena for å trene grunnleggende militære ferdigheter, samt utfordre kadettenes fysiske, mentale og relasjonelle robusthet - både som individ og leder. 

  Øvelsen har følgende mål:

  • gi kadettene kunnskaper og ferdigheter i planlegging, ledelse og gjennomføring av et luftmilitært oppdrag
  • gi kadettene forståelse for hvordan kulturelle-, etiske- og juridiske forhold påvirker løsning av luftmilitære oppdrag.
  • gi kadettene kunnskap og ferdigheter til å kunne lede luftmilitære operasjoner under fysisk og mentalt krevende forhold.
  • gi kadettene trening i grunnleggende militære ferdigheter, herunder organisering av eget vakthold og nærforsvar
  • gi kadettene erfaringer med helhetlig debriefing for å sikre læring i etterkant av militære oppdrag.

  Engelsk og Militær idrett og trening (MIT)

  Engelsk i Militær problemløsing og metode videreutvikler kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret. Undervisningen (2 timer per uke) innebærer presentasjon og analyse med fokus på å overføre relevant læring mellom ulike kontekster. Dette er en fortsettelse av den introduksjon til engelsk språk og kommunikasjon i Luftforsvaret som ble gitt i Luftmaktens grunnlag (Emne 5), men nå innen kontekst av en internasjonal plangruppe/planprosess, og bruk av engelskspråklig metode og kilder.

  I hele perioden gjennomføres også obligatorisk ferdighetstrening i militær idrett og trening (MIT) med 2 + 2 timer pr uke. Fokuset i perioden vil være å planlegge og gjennomføre trening mot å øke egen fysisk form og idrettslige ferdigheter innenfor relevante fysiske og militære disipliner. Undervisningen vil tilpasses de aktivitetene som foregår innenfor emnet, herunder praksisarenaene, og baserer seg på utdrag fra Gjerstad, Asbjørn (2006). Treningslære. Oslo: Gyldendal.

  Evaluering og kvalitetssikring

  Emneansvarlig gjennomfører evaluering av emnet iht. FHS kvalitetssikringssystem.

 3. Brun, W og Kobbeltvedt, T. (2005). Beslutningstaking i operative situasjoner. I: J Eid og H Johnsen (red) Operativ Psykologi. Fagbokforlaget Bergen s 155-178 (22 s)

  Douven, I. (2011). "Abduction", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/abduction/>. Del 1.

  Firing, K., & Moldjord, C. (2007). Tanker, følelser og handlinger i samspill - et grunnlag for personlig vekst i operative profesjoner. I C. Moldjord, A. Arntzen, K. Firing, O. A. Solberg & J. C. Laberg. Liv og lære i operative miljøer. "Tøffe menn gråter". (ss. 428-444). Bergen: Fagbokforlaget. (17s)

  Forsvaret (2010). Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole, s 34-143.

  Forsvarets stabsskole. (2010). Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole.

  Forsvarsstaben (2014). FFOD. Forsvarets fellesoperative doktrine. (S. 143 -153.) Oslo: Forsvarets Høgskole. (10s)

  Forsvarsstaben (2016). DIVØ. Direktiv for virksomhets- og økonomistyring. (S. 1-11.) Oslo:Forsvarsstaben. (11s)

  Grimen, H. (2008). ‘Profesjon og kunnskap’. I Molander, A & Terum, L.I. (red.). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. S.71-86.

  Hebditch, D. (2017). ‘Planning, fast and slow: or how to make military planning work for you’. Hentet 12.04.2018 fra https://www.cove.org.au/breakin/paper-planning-fast-and-slow-or-how-to-m...

  Høiback, H. (2012). ‘Hva er militærteori’. I Høiback, H. & Ydstebø, P. Krigens vitenskap - en innføring i militærteori. Oslo: Abstrakt forlag. S. 31-77.

  Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner: ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s 1-116 (116s).

  Jacobsen, D.I. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? - Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, kapittel 1 ‘Teori og empiri - spørsmål og fakta’, kapittel 2 ‘Metode - en pragmatisk tilnærming’, kapittel 3 ‘Etiske og praktiske avveininger’, kapittel 8 del 1 ‘Det åpne individuelle intervjuet’. (61s)

  Jacoben, D. I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget, Utdrag  kap  1, 2, 3, 4, 5 (190 sider).

  Kahneman, D. og Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. American Psychologist, 64(6), ss. 515-526.

  Kjeldstadli, K. (1992). Kapittel 2 ‘Hva er historie?’, kapittel 12 ‘Kildegransking’ og kapittel 17 ‘Forklaringer’. I Fortida er ikke hva den en gang var - en innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget. (49 sider)

  Lavik, T.,  Fjørtoft, K. & Pedersen, J. (2014). ‘Kunnskapens grunnlag’. I Lavik, T.,  Fjørtoft, K. & Pedersen, J., Filosofi for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget. s. 116-156.

  Luftforsvarets konsept for helhetlig debriefing. Trondheim: Luftkrigsskolen, (80s).

  Luftforsvarsstaben (1995). Håndbok i lederskap for Luftforsvaret. Kap 1, Å utøve Ledelse s 23-71 (48 s), Kap 7, Problemløsning - Beslutningstaking s 253-293 (40 s), Oslo, Luftforsvarsstaben.

  Lunde, N. T. og Mæland, Bård (red) (2005). Militæretikk, Trondheim: Tapir forlag. (190s)

  Moldjord, C. & Fredriksen, P.K. (2017). Debrifing - Strategisk læringsverktøy i operative organisasjoner. I: T. Heier (2017). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Bergen, Fagbokforlaget (11 s).

  Engelsk (ca. 100s)

  Kompedium med utdrag fra følgende tekster: Jackson, Shirley (1948). ‘The Lottery’. Moore, Alan (1987). Wathcmen. Churchill, Winston (1940). ‘Blood, Toil, Tears, and Sweat’ and ‘Wars Are Not Won by Evacuations’. I tillegg har kadettene ansvar for en selvvalgt tekst.   

  Militær idrett og trening (ca. 100s)

  Gjerstad, Asbjørn (2006). Treningslære. Oslo: Gyldendal.

 4. Obligatorisk arbeidskrav: Offisersutviklingsrapporten som ble påbegynt i emne 5 ferdigstilles. Rapporten skal være på 3000 ord +/- 20%, og må være innlevert og godkjent for å få gå opp til eksamen. Rapporten har til hensikt å evaluere kadettenes analytiske evne, selvstendige tenkning og skriftlige fremstillingsevne knyttet til egen lederutvikling.

  Obligatorisk arbeidskrav: Øvelse «Luftmilitær syntese» må være gjennomført og godkjent.

  Obligatorisk arbeidskrav: I løpet av gjennomføringen av tema 1) vitenskapelig metode, skal kadetten levere et 4-5 siders paper og levere et skriftlig arbeid på ca 3 sider som inneholder en vurdering/refleksjon av en metodisk tilnærming.

  Obligatorisk arbeidskrav: I engelsk skal det leveres et essay og gjennomføres én obligatorisk muntlig presentasjon.

   

  Vurderingsform: Individuell paperinnlevering med justerende muntlig eksamen

  Varighet muntlig eksamen:10-15 minutter. Emne 6 vil gjennomføre en muntlig eksamen som fanger utvalgte sentrale læringsmål i emnet. Eksamen formes for å vurdere kadettens kunnskap, analytiske evner, selvstendige tenkning og muntlige framstillingsevne (norsk og engelsk).

  Karakterskala: A-F