Emneside for MILM1402 Militær problemløsning og metode

Hva lærer du

Hensikten med emnet er tredelt: (1) skape forståelse for hvordan man kommer frem til kunnskap gjennom vitenskapelig metode; (2) skape forståelse for hvordan man kan komme frem til gode beslutninger gjennom militær problemløsningsmetode; (3) skape forståelse for hvordan operativ planlegging og lederskap i praksis henger sammen. Emnet skal i tillegg videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og ferdigheter (muntlig og skriftlig), samt gi en grunnleggende innføring i hvordan systematisk fysisk trening har betydning for kroppen og den mentale evnen til å gjennomføre militære operasjoner.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper i vitenskapelig metode
  • forklare sentrale begreper i beslutningsteori, teorier om makt og sosial innflytelse
  • forklare de etiske føringene for en vitenskapelig undersøkelse
  • forklare forskjellen på kvalitative og kvantitative metoder og deres styrker og begrensninger
  • forklare sentrale begreper innen etikk.
  • forklare rasjonalet for militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå og forklare hvordan operativ planlegging i praksis omfatter lederskap, organisasjonskunnskap, kommando og kontroll, språk (norsk og engelsk, skriftlig og muntlig), internasjonalt samarbeid og virksomhetsstyring
  • forstå sammenhengen mellom fysisk yteevne og mental kapasitet, og hvorfor denne sammenhengen er av stor betydning for prestasjoner i operasjoner, og i operativt virke i Luftforsvaret
  • formulere argumenter og egne refleksjoner koherent både i skriftlig og muntlig engelsk, samt kunne tilpasse språkbruk etter formål og mottaker.
  • forklare operativ ledelse i Luftforsvaret med vekt på kommando og kontroll

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske de krav som ligger i å skrive en akademisk oppgave
  • beherske skriftlig fremstilling i akademisk tekst og i militære maler
  • anvende militær plan- og beslutningsprosess
  • anvende kunnskap om etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk til å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • anvende kunnskap om fysisk trening for utvikling og ivaretakelse av egen fysisk form og idrettslige ferdigheter.
  • benytte idiomatiske strukturer på engelsk både skriftlig og muntlig, og kan gjenkjenne samt overføre relevant læring mellom ulike kontekster
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • innhente, analysere og vurdere ulike former for informasjon
  • vurdere hvilke metoder som egner seg til å besvare problemstillinger som er relevante for Forsvaret
  • analysere standardiserte prosedyrer, og diskutere forholdet mellom teori og praksis i egen profesjon
  • anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
  • diskutere og kommunisere betydningen av etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk for å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • Planlegge, lede og gjennomføre egen og andres fysiske trening på kort og lang sikt med fokus på å utvikle styrke og utholdenhet.
  • tilegne seg kunnskap om relevante ord og uttrykk på engelsk.
 2. Emnet består av fem temaer som gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid. Det benyttes også e-kurs og digitaliserte forelesninger. Emnet har en tydelig praksis-komponent, slik at kadettene kan erfare hvordan operativ planlegging og operativt lederskap omsettes fra teori til praksis.

  Emnets fem temaer er: (1) Vitenskapelig metode, kunnskapsteori og beslutningsteori; (2) Militær problemløsning, operativ planlegging, plan- og beslutningsprosessen; (3) Operativt lederskap; (4) Engelsk; og (5) Militær idrett og trening (MiT).

  Om sammenhengen mellom tema 1, 2 og 3: Vitenskapelig metode, kunnskapsteori og beslutningsteori gir et grunnlag for kritisk tenkning og en forståelse for premissene og rammene for stabsstudien og plan- og beslutningsprosessen. Militær problemløsning i rammen av stabsstudier og plan- og beslutningsprosessen for henholdsvis fredsstabstjeneste og krigsstabstjeneste, setter kadetten i stand til å fatte beslutninger som leder og stabsoffiser. Operativ planlegging representerer lederskap i praksis. Dette krever grunnleggende kunnskap og forståelse for den organisasjon og de mennesker man er en del av og planlegger sammen med, hvordan ledelse utøves og hvordan plangruppens kommunikasjon og produkter inngår i en større prosess (kommando og kontroll, språk, kultur) for å få gjennomslag i operative plangrupper med internasjonal deltakelse.

  Engelsk i Militær problemløsing og metode videreutvikler kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret. Undervisningen (2 timer per uke) innebærer presentasjon og analyse med fokus på å overføre relevant læring mellom ulike kontekster, samt bruk av engelskspråklig metode og kilder. Dette er en fortsettelse av den introduksjon til engelsk språk og kommunikasjon i Luftforsvaret som ble gitt i Luftmaktens grunnlag (Emne 5).

  I hele perioden gjennomføres også obligatorisk ferdighetstrening i militær idrett og trening (MIT) med 2 + 2 timer pr uke. Fokuset i perioden vil være å planlegge, lede, gjennomføre og evaluere trening mot å øke egen fysisk form og/eller idrettslige ferdigheter innenfor relevante fysiske og militære disipliner. Undervisningen vil tilpasses de aktivitetene som foregår innenfor emnet, herunder praksisarenaene, og baserer seg på utdrag fra Skare, Magnhild (2018). Militær fysisk trening 1. Oslo: FHS - NIH/FI og Eriksen, Jørgen W. (2016). Militær fysisk trening 2. Oslo: FHS - NIH/FI.

  Praksisarenaer

  Mot slutten av første skoleår gjennomføres to praksisarenaer:

  • Øvelse X, som har til hensikt å være en arena for praktisk trening av lederskap under ulike forhold. Dette innebærer blant annet trening på ledelse i en operativ kontekst som tar opp tematikk fra undervisningen i vårsemesteret som for eksempel beslutningstaking, etiske problemstillinger og stress og mestring. Øvelsen skal også være en arena for å trene grunnleggende militære ferdigheter.
  • Øvelse kampflybase, som har til hensikt å gi kadettene praktisk innsikt i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk og stridsteknisk nivå på en flybase. Kadettene skal gis praktisk kunnskap om hvordan operasjoner planlegges og gjennomføres ved forskjellige typer avdelinger på basen. Dette vil også gi kadettene innsikt i utvalgte kapasiteter og operasjonskonsepter i Luftforsvaret, samt en innføring i planleggingsmetodikk på grunnleggende nivå.
 3. Tema 1,2 og 3:

  • Boe, Ole (2005). Karaktertrekk hos ledere og møte med det uforutsette. I G-E. Torgersen, Pedagogikk for det uforutsette. (ss. 196-210). Bergen: Fagbokforlaget. (14s).
  • Brun, W og Kobbeltvedt, T. (2005). Beslutningstaking i operative situasjoner. I: J Eid og H Johnsen (red) Operativ Psykologi. Fagbokforlaget Bergen s 155-178 (22 s)
  • Dragsnes, J.G, Moland, F. og Henriksen, D. (2018). Stabshåndbok i luftmilitær planlegging. Trondheim: Skipnes Kommunikasjon.
  • Forsvarets stabsskole. (2010). Håndbok i stabstjeneste for Forsvaret. Oslo: Forsvarets stabsskole, s 34-143.
  • Forsvarsstaben. (2014). FFOD. Forsvarets fellesoperative doktrine. (S. 143 -153.) Oslo: Forsvarets høgskole. (10s)
  • Hebditch, D. (2017). ‘Planning, fast and slow: or how to make military planning work for you’. Hentet 12.04.2018 fra https://www.cove.org.au/breakin/paper-planning-fast-and-slow-or-how-to-m...
  • Irgens, E. J. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner: ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring. Bergen: Fagbokforlaget, s 1-80 (80s).
  • Jacobsen, D.I. (2015): Hvordan gjennomføre undersøkelser? - Innføring i samfunnsvitenskapelig metode, kapittel 1 ‘Teori og empiri - spørsmål og fakta’, kapittel 2 ‘Metode - en pragmatisk tilnærming’, kapittel 3 ‘Etiske og praktiske avveininger’, kapittel 8 del 1 ‘Det åpne individuelle intervjuet’. (61s)
  • Jacoben, D. I. & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer. 4. utgave. Bergen: Fagbokforlaget, kap 4 og 5. (70 s.)
  • Johansen, R. B., Laberg, J. C., and Martinussen, M. (2013a). Measuring military identity: Scale development and psychometric evaluations. Social behavior and Personality, 41, 861 - 880. (19s)
  • Kahneman, D. og Klein, G. (2009). Conditions for intuitive expertise: a failure to disagree. American Psychologist, 64(6), s. 515-526. (12 s.)
  • Kjeldstadli, K. (1992). Kapittel 2 ‘Hva er historie?’, kapittel 12 ‘Kildegransking’ og kapittel 17 ‘Forklaringer’. I Fortida er ikke hva den en gang var - en innføring i historiefaget. Oslo: Universitetsforlaget. (49 sider)
  • Lavik, T., Fjørtoft, K. & Pedersen, J. (2014). ‘Kunnskapens grunnlag’. I Lavik, T., Fjørtoft, K. & Pedersen, J., Filosofi for samfunnsvitere. Oslo: Universitetsforlaget. s. 116-156 (40 s.)
  • Luftforsvarsstaben (1995). Håndbok i lederskap for Luftforsvaret. Kap 1, Å utøve Ledelse s 23-71 (48 s), Kap 7, Problemløsning - Beslutningstaking s 253-293, Oslo, Luftforsvarsstaben. (40 s.)
  • Lunde, N. T. og Matlary, J. H.  (red) (2009). Etikk og militæretikk, Oslo: Gyldendal. Kap1, 2, 4, 5, 6 (124 s).
  • Moldjord, C. & Fredriksen, P.K. (2017). Debrifing - Strategisk læringsverktøy i operative organisasjoner. I: T. Heier (2017). Kompetanseforvaltning i Forsvaret. Bergen, Fagbokforlaget (11 s).

  Tema 4 (Engelsk) (ca. 100s)

  • Kompendium med utdrag fra blant andre følgende tekster: Jackson, Shirley (1948). ‘The Lottery’. Churchill, Winston (1940). ‘Blood, Toil, Tears, and Sweat’ og ‘Wars Are Not Won by Evacuations’. I tillegg har kadettene ansvar for en selvvalgt tekst.   
 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen. Gruppe-eksamen i tema 2 "Plan og beslutningsprosess".

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 4/10

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Muntlig gruppe-eksamen i tema 3 "operativt lederskap".

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 5/10

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: muntlig eksamen i engelsk.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 20-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/10