Emneside for MILM1402 Militær problemløsning og metode

Hva lærer du

Hensikten med emnet er tredelt: (1) skape forståelse for hvordan man kommer frem til kunnskap gjennom vitenskapelig metode; (2) skape forståelse for hvordan man kan komme frem til gode beslutninger gjennom militær problemløsningsmetode; (3) skape forståelse for hvordan operativ planlegging og lederskap i praksis henger sammen. Emnet skal i tillegg videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og ferdigheter (muntlig og skriftlig).

 1. Kunnskaper

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper i vitenskapelig metode
  • forklare sentrale begreper i beslutningsteori og praksisteori
  • forklare de etiske føringene for en vitenskapelig undersøkelse
  • forklare forskjellen på kvalitative og kvantitative metoder og deres styrker og begrensninger
  • forklare sentrale begreper innen etikk
  • forklare rasjonalet for militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå militær plan- og beslutningsprosess
  • forstå og forklare hvordan operativ planlegging i praksis omfatter lederskap, organisasjonskunnskap, kommando og kontroll, språk (norsk og engelsk, skriftlig og muntlig) og internasjonalt samarbeid.
  • Kjenne til hvordan sosiale situasjoner påvirker språkbruk på engelsk både skriftlig og muntlig, og kan gjenkjenne samt overføre relevant læring mellom ulike kontekster.
  • kjenne til grunnleggende retoriske strategier og virkemidler.
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske de krav som ligger i å skrive en akademisk oppgave
  • beherske skriftlig fremstilling i akademisk tekst og i militære maler
  • anvende militær plan- og beslutningsprosess
  • anvende kunnskap om etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk til å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • formulere argumenter og egne refleksjoner koherent både i skriftlig og muntlig engelsk, samt kunne tilpasse språkbruk etter formål og mottaker.
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner
  • gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • innhente, analysere og vurdere ulike former for informasjon 
  • vurdere hvilke metoder som egner seg til å besvare problemstillinger som er relevante for Forsvaret
  • analysere standardiserte prosedyrer, og diskutere forholdet mellom teori og praksis i egen profesjon
  • anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
  • diskutere og kommunisere betydningen av etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk for å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • tilegne seg kunnskap om relevante ord og uttrykk på engelsk.
 2. Den teoretiske delen av modulen anvender tilpassede pedagogiske undervisningsopplegg som egenstudier, kollokviegrupper, e-kurs, ordinære og digitaliserte forelesninger og seminarundervisning. Emnet har en tydelig praksis-komponent, slik at kadettene kan erfare hvordan operativ planlegging og operativt lederskap omsettes fra teori til praksis.

  Emnet består av fire tema som gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Praksisarena:

  Mot slutten av første skoleår gjennomføres to praksisarenaer: - Øvelse X, som har til hensikt å være en arena for praktisk trening av lederskap under ulike forhold. Dette innebærer blant annet trening på ledelse i en operativ kontekst som tar opp tematikk fra undervisningen i vårsemesteret som for eksempel beslutningstaking, etiske problemstillinger og stress og mestring. Øvelsen skal også være en arena for å trene grunnleggende militære ferdigheter. - Øvelse kampflybase, som har til hensikt å gi kadettene praktisk innsikt i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk og stridsteknisk nivå på en flybase. Kadettene skal gis praktisk kunnskap om hvordan operasjoner planlegges og gjennomføres ved forskjellige typer avdelinger på basen. Dette vil også gi kadettene innsikt i utvalgte kapasiteter og operasjonskonsepter i Luftforsvaret, samt en innføring i planleggingsmetodikk på grunnleggende nivå.

  Engelsk

  Perspectives and Analysis videreutvikler kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret. 

 3. Obligatorisk arbeidskrav: Paper. I løpet av gjennomføringen av tema 1) vitenskapelig metode, skal kadetten levere et 4-5 siders paper og levere et skriftlig arbeid på ca 3 sider som inneholder en vurdering/refleksjon av en metodisk tilnærming. I engelsk skal det leveres et essay.

  Obligatorisk arbeidskrav: Muntlig fremlegg. I engelsk skal det gjennomføres én obligatorisk muntlig presentasjon.

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen. Gruppe-eksamen i tema 2 "Plan og beslutningsprosess".

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 4/10

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Muntlig gruppe-eksamen i tema 3 "operativt lederskap".

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 5/10

  Hjelpemidler: Alle

   

  Vurderingsform: Muntlig eksamen i engelsk.

  Gruppering: Individuell muntlig eksamen

  Varighet: 20-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/10

 4. Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet 2 + 2 timer i uken.