Emneside for MILM1402 Militær problemløsning og metode

Hva lærer du

Hensikten med emnet er firedelt: (1) skape forståelse for hvordan man kommer frem til kunnskap gjennom vitenskapelig metode; (2) skape forståelse for hvordan man kan komme frem til gode beslutninger gjennom militær problemløsningsmetode; (3) skape forståelse for hvordan operativ planlegging og lederskap i praksis henger sammen. (4)Emnet skal i tillegg videreutvikle kadettenes engelskkunnskaper og ferdigheter (muntlig og skriftlig).

 1. Kunnskaper

  Etter endt emne skal kadetten:

  • ha bred kunnskap om sentrale begreper i vitenskapelig metode
  • ha bred kunnskap om sentrale begreper i beslutningsteori og praksisteori
  • ha bred kunnskap om de etiske føringene for en vitenskapelig undersøkelse
  • ha bred kunnskap om forskjellen på kvalitative og kvantitative metoder og deres styrker og begrensninger
  • ha bred kunnskap om sentrale begreper innen etikk
  • ha bred kunnskap om rasjonalet for militær plan- og beslutningsprosess
  • ha bred kunnskap om militær plan- og beslutningsprosess
  • ha bred kunnskap om hvordan operativ planlegging i praksis omfatter lederskap, organisasjonskunnskap, kommando og kontroll, språk (norsk og engelsk, skriftlig og muntlig) og internasjonalt samarbeid.
  • ha bred kunnskap om hvordan sosiale situasjoner påvirker språkbruk på engelsk både skriftlig og muntlig, og kan gjenkjenne samt overføre relevant læring mellom ulike kontekster.
  • kjenne til grunnleggende retoriske strategier og virkemidler.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • beherske de krav som ligger i å skrive en akademisk oppgave
  • beherske skriftlig fremstilling i akademisk tekst og i militære maler
  • anvende militær plan- og beslutningsprosess
  • anvende kunnskap om etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk til å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • formulere argumenter og egne refleksjoner koherent både i skriftlig og muntlig engelsk, samt kunne tilpasse språkbruk etter formål og mottaker.
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner
  • gjenkjenne og overføre relevant læring mellom ulike kontekster.
  • anvende teorier og metoder for å belyse problemstillinger innen organisasjon og ledelse av organisasjoner

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • innhente, analysere og vurdere ulike former for informasjon 
  • vurdere hvilke metoder som egner seg til å besvare problemstillinger som er relevante for Forsvaret
  • analysere standardiserte prosedyrer, og diskutere forholdet mellom teori og praksis i egen profesjon
  • anvende stabsmetodikk som verktøy for å belyse problemer og fatte beslutninger
  • diskutere og kommunisere betydningen av etikk, organisasjon, ledelse, kommando og kontroll, og språk for å utøve godt lederskap i praktisk operativ planlegging
  • tilegne seg kunnskap om relevante ord og uttrykk på engelsk.
 2. Praksisarena:

  Mot slutten av emnet gjennomføres to praksisarenaer: - Øvelse X, som har til hensikt å være en arena for praktisk trening av lederskap under ulike forhold. Dette innebærer blant annet trening på ledelse i en operativ kontekst som tar opp tematikk fra undervisningen i vårsemesteret som for eksempel beslutningstaking, etiske problemstillinger og stress og mestring. Øvelsen skal også være en arena for å trene grunnleggende militære ferdigheter. - Øvelse kampflybase, som har til hensikt å gi kadettene praktisk innsikt i planlegging, ledelse og gjennomføring av luftmilitære oppdrag på taktisk og stridsteknisk nivå på en flybase. Kadettene skal gis praktisk kunnskap om hvordan operasjoner planlegges og gjennomføres ved forskjellige typer avdelinger på basen. Dette vil også gi kadettene innsikt i utvalgte kapasiteter og operasjonskonsepter i Luftforsvaret, samt en innføring i planleggingsmetodikk på grunnleggende nivå.

 3. https://bibsys-xg.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_FHS/lists/2593596450002275

  I tillegg har kadettene ansvar for en selvvalgt tekst.  

 4. Arbeidskrav

  Obligatorisk arbeidskrav: Paper. I løpet av gjennomføringen av tema 1 (vitenskapelig metode), skal kadetten levere et 4-5 siders paper og levere et skriftlig arbeid på ca 3 sider som inneholder en vurdering/refleksjon av en metodisk tilnærming.

  Obligatorisk arbeidskrav: Essay

  I tema 4 (Engelsk) skal det leveres et essay.

   

  Vurdering

  Vurderingsform: Muntlig eksamen. 

  Gruppering: Gruppe

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 40%

  Hjelpemidler: Alle

  Vurdering i tema 2 "Plan og beslutningsprosess".

   

  Vurderingsform: Muntlig

  Gruppering: Gruppe

  Varighet: 15-30 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 50%

  Hjelpemidler: Alle

  Vurdering i tema 3 "operativt lederskap".

   

  Vurderingsform: Muntlig

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 20 minutter

  Karakterskala: A-F

  Andel: 10%

  Vurdering i tema 4 "Engelsk"

 5. Den teoretiske delen av modulen anvender tilpassede pedagogiske undervisningsopplegg som egenstudier, kollokviegrupper, e-kurs, ordinære og digitaliserte forelesninger og seminarundervisning. Emnet har en tydelig praksis-komponent, slik at kadettene kan erfare hvordan operativ planlegging og operativt lederskap omsettes fra teori til praksis.

  Emnet består av fire tema som gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Tema 1. Vitenskapelig metode.

  Tema 2. Militær problemløsning og plan og beslutningsprosess. 

  Tema 3. Operativt lederskap

  Tema 4. English, Perspective and Analysis. Perspective and Analysis videreutvikler kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvaret ved å fokusere på situasjonsbestemt språkbruk. Undervisningen (4 timer per uke) innebærer presentasjon og analyse med fokus på å overføre relevant læring mellom ulike kontekster, samt bruk av engelskspråklig metode og kilder.

  Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet 2 + 2 timer i uken.