Emneside for MILM2403 Luftforsvaret og krisehåndtering

Studiepoeng
15
Studieår
2024
Engelsk emnetittel
The Norwegian Air Force and Crisis Management

Hva lærer du

Emnet Luftforsvaret og krisehåndtering skal gi kunnskaper om det politiske og militær-strategiske ledelsesnivået, og de rammene som settes for og innvirker på bruken av luftmakt i kriser. Emnet skal gi kadettene økt innsikt i beslutningsprosesser i nasjonal krisehåndtering, herunder kunnskap om aktører, roller, oppgaver og ansvarsdeling. Emnet skal videre gi kunnskap om bruk av Luftforsvarets kapasiteter i håndtering av nasjonale kriser. Emnet skal sette kadettene i stand til å belyse styrker og svakheter ved bruk av Forsvarets og Luftforsvarets kapasiteter i ulike krisescenario. Emnet skal spesielt vektlegge kunnskap om aktører og interesser i Nordområdene, og Forsvaret og Luftforsvarets bidrag til norsk krisehåndtering i Nordområdene. I emnet inngår metode tilpasset faget og evalueringsformen.

Tema i emnet

 1. aktører og interesser i nordområdene
 2. ulike kriser og det norske krisehåndteringssystemet
 3. Forsvaret, Luftforsvaret og krisehåndtering
 1. Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter å ha gjennomført emnet har kadetten:

  • Bred kunnskap om aktører og interesser i Nordområdene.
  • Bred kunnskap om ulike typer av kriser og det nasjonale krisehåndteringssystemet.
  • Bred kunnskap om det legale grunnlaget for kontroll og håndhevelse av norsk suverenitet og suverene rettigheter.
  • Forklare hvordan det sivile samfunnet øver kontroll over det norske Forsvaret og rammene for Forsvarets bistand til det sivile samfunn.
  • Bred kunnskap om Luftforsvarets kapasiteter og kommando- og kontrollsystemer i håndtering av kriser.
  • Bred kunnskap om faktorer som påvirker situasjonsforståelse og beslutningsprosesser i krisehåndtering på de ulike nivåer.
  • Forstå utvalgte sentrale metodebegrep innenfor kvalitativ forskning.

   

  Ferdigheter

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • Vurdere hvordan lovverk og politiske beslutninger setter rammer for militær krisehåndtering.
  • Reflektere og avveie hva som er politisk klokt opp mot hva som er militært mulig.
  • Anvende faglig kunnskap om krisehåndtering til å utøve lederskap i ulike roller.
  • Reflektere og formidle, både muntlig og skriftlig, resultater og løsningsforslag i håndtering av kriser.
  • Beherske og anvende noen utvalgte kvalitative forskningsverktøy i eget arbeid.

   

  Generell kompetanse

  Etter å ha gjennomført emnet kan kadetten:

  • Gjøre rede for innsikt i strategiske beslutningsprosesser, det nasjonale krisehåndteringssystemet og den sivile styringen av militærmakten.
  • Reflektere over styrker og svakheter ved det norske krisehåndteringssystemet.
  • Gjøre rede for innsikt i Luftforsvarets bidrag til norsk krisehåndtering og styrker og svakheter ved Luftforsvarets kapasiteter.
  • Anvende utvalgt kvalitativ metode kildekritisk i møte med faglitteratur og presentasjon av forskning i ulike medier.
 2. Gjennomføring

  Klasseromsundervisning, diskusjonsøvelser, gruppearbeid/individuelt arbeid og -presentasjoner, parallell skriving av semesteroppgaven, se dokumentarreportasjer.

  Det planlegges studietur til Oslo med besøk i JD, FD, UD, Stortinget og E-tjenesten.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Vurderingsform

  Vurdering: Semesteroppgave.

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F.

  Andel: 100%

  Annet: problemstillingen bestemmes av emneansvarlig.

 5. Engelsk undervises gjennom hele vårsemesteret, parallelt med fordypningsemnene (LED2403, LED2405, MILM2403 og MILM2408) og MILM2405. Pensum (ca. 250 sider), arbeidskrav og vurdering tilfaller MILM2405, men blir implementert ved semesterets oppstart. Se emneplanen i MILM2405 og engelskfagets itslearning-side for mer informasjon.

  Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med det enkelte selvvalgte fordypningsemne.