Studieplan for Master i militære studier

Hva lærer du

Master i militære studier (90 studiepoeng) er et erfaringsbasert profesjonsstudium. Studentene som har fullført studieprogrammet skal ha lært hvordan militær makt, alene eller sammen med andre virkemidler, er brukt over tid. Videre skal studentene har lært hvordan det tenkes om fremtidig utvikling og anvendelse av militære virkemidler.

Studiet skal bidra til å dekke Forsvarets behov for utdanning av egne ansatte som skal bekle sentrale posisjoner innenfor forsvarssektoren, nasjonalt og internasjonalt. Studiet kvalifiserer for stillinger der den militæroperative virksomheten planlegges og gjennomføres, samt i sentrale militære og politiske ledelsesinstitusjoner. Militært tilsatte oppnår utdanningsnivået videregående offisersutdanning (VOU) i Forsvaret ved fullført master i militære studier.

Målgruppe
Den primære målgruppen for studiet er personell på ulike nivåer i forsvarssektoren, herunder særlig personell som skal bekle midlere og høyere posisjoner i sektoren med krav til VOU-utdanningsnivå.

 

 1. Forventet læringsutbytte
  En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:  

  Kunnskaper
  Kandidaten

  • har avansert kunnskap om rammebetingelsene som militær makt utøves innenfor i et liberalt vestlig demokrati,
  • har spesialisert innsikt i mulighetene og begrensingene ved militær maktanvendelse innenfor ulike relevante rammebetingelser,
  • har inngående kunnskaper om det militære fagområdet i et vitenskapsteoretisk og samfunnsmessig perspektiv, samt et reflektert og kritisk forhold til den militære profesjonen,
  • kan analysere nye militærfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets (militære studiers) historie, tradisjoner, egenart og samfunnsmessige plass.

  Ferdigheter
  Kandidaten  

  • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike relevante informasjonskilder på det militære fagområdet og anvende slike kilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer, også i nye spørsmål og problemstillinger på området,
  • kan analysere eksisterende kunnskap på det militære studiefeltet, herunder teorier, modeller og fortolkninger,
  • kan arbeide selvstendig med å løse nye praktiske og teoretiske problemer innenfor det militære fagområdet,
  • kan bruke relevante metoder for videre militærfaglig utvikling på en selvstendig, reflektert og kritisk måte.

  Generell kompetanse
  Kandidaten

  • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på det militære området, herunder både gamle og nye problemstillinger,
  • kan anvende sine ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye felt innenfor fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter,
  • kan formidle omfattende selvstendige arbeider på feltet og behersker militærfaglige uttrykksformer og terminologi i bred forstand,
  • kan kommunisere, både innad i den militære sektor og utad i forhold til sivile aktører og myndigheter, om militærfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner.

   

Pil til høyre
Tilbake til utdanningsoversikten