Soldater-imps-toppbilde

Varslingssaker i Forsvaret

Det er stor oppmerksomhet rundt varslingssaker i Forsvaret. Sommeren 2022 satte Forsvaret i verk et omfattende arbeid for å kartlegge og utbedre situasjonen. Dette er status.

Den siste tiden har det vært stort fokus på seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. Flere varslingssaker og Forsvarets behandling av disse har skapt debatt – også innad i organisasjonen. Forsvaret tar disse sakene på største alvor, og de er høyt på agendaen vår.

– Ingen skal måtte oppleve seksuell trakassering eller overgrep. Forsvaret har over lang tid arbeidet med en klar målsetning om at mobbing og trakassering ikke skal skje i våre rekker, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Enhver form for overgrep ødelegger vår egen forsvarsevne. Folkene i Forsvaret skal stå sammen i vanskelige situasjoner, da kan vi ikke ha indre fiender som undergraver oss, påpeker han.

Prosess pågår

Forsvaret har satt i gang et omfattende arbeid for å få bukt med trakasseringen og mobbingen, og vi har satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp og sikre en god og riktig behandling av varslingssaker. Arbeidet ble satt i gang for fullt i juni 2022, blant annet med en ekstern evaluering av Forsvarets håndtering av varslingssaker, gjennomført av selskapet PwC.

PwC kom frem til 15 anbefalte tiltak, og Forsvaret jobber nå med å implementere og innfase disse tiltakene.

– Innen 1. august i år skal varsler i Forsvaret håndteres på enn annen og bedre måte enn til nå, sier forsvarssjefen.

Dette jobber vi med nå

PwCs evaluering pekte på 15 tiltak. Forsvaret har allerede innført flere av disse, og jobber med å implementere flere. Dette er tiltakene:

 1. Ny sentral enhet: Etablere en sentral varslingsenhet som er fagansvarlig på området
 2. Styrke varslingruppene: Styrke og videreutvikle varslingsgrupper i alle/sentrale driftsenheter som skal bistå både linjen og sentral varslingsenhet
 3. Dedikerte ressurser: Avgi tilstrekkelig med dedikere ressurser til den sentrale varslingsenheten og varslingsgruppene
 4. Tydeligere mandat: Utarbeide et tydelig mandat som sikrer den sentrale varslingsenheten myndighet knyttet til anbefaling av om tiltak og sanksjoner, herunder arbeidsrettslig oppfølging og reaksjon
 5. Bedre sammensetning av ressurser: Legge til rette for en ressurs- og kompetansesammensetning for bedre håndtering av flere typer varslinger, herunder økonomiske misligheter, HMS- og sikkerhetshendelser
 6. Sikre at alvorlige saker løftes: Utarbeide en eskaleringsmatrise som fastsetter vurderingsprinsipper og regulerer steg-for-steg når, hvordan og til hvem saker går videre fra sentral varslingsenhet, lokale kompetanseenheter eller andre ikke-saksbehandlende varslingsmottakere
 7. Samlet oversikt: Etablere samlet oversikt over varslingssaker og andre avvik/hendelser for hele Forsvaret som grunnlag for oversikt, kvalitetsforbedring og rapportering
 8. Teknisk løsning: Etablere en teknisk løsning i Forsvaret som supplerende varslingskanal som tilrettelegger for anonym varsling og kommunikasjon med anonym varsler, og åpner for mottak av varsler fra eksterne
 9. Ekstern bistand: Vurdere å anskaffe ekstern bistand til støtte i håndtering av utvalgte varslingssaker
 10. Samordne retningslinjer: Oppdatere, justere og samordne de generelle retningslinjene og rutinene knyttet til varsling. Sørge for kun ett sett med dokumenter gjeldende for alle
 11. Veiledende retningslinjer: Sikre at retningslinjene veileder i de konkrete problemstillingene og vurderingene som oppstår i gjennomføringen av en varslingssak
 12. Sentralt og helhetlig opplæringsprogram: Etablere et sentralt og helhetlig opplæringsprogram i med en behovsbasert tilnærming basert på rolle og funksjon
 13. Nødvendig kompetanse: Sikre at ansatte med særlig ansvar innen varsling har nødvendig kompetanse, herunder etablere oppfriskningskurs obligatorisk for linjelederfunksjonen
 14. Årlig informasjon: Sikre at ledere årlig informerer alle sine ansatte om varslingsordningen
 15. Informasjonskampanje: Gjennomføre informasjonskampanje om Forsvarets varslingskanal og betydningen av denne.

Omfattende kartlegginger

Forsvaret gjennomfører flere store undersøkelser blant soldater og ansatte for å kartlegge arbeidssituasjon, mobbing, trakassering og arbeidsmiljø. Disse undersøkelsene gir oss viktig informasjon til å treffe tiltak og forbedre organisasjonen. Vinteren 2022–23 gjennomførte vi en ny undersøkelse om mobbing og trakassering. Resultatene fra denne offentliggjøres i løpet av våren 2023.

Det er trygt å si i fra i Forsvaret

Opplever du mobbing, trakassering, økonomisk utroskap eller andre kritikkverdige forhold i Forsvaret? Bruk varslingskanalen.

Pil til høyre
20221103HST_9752