Emneside for MILM1401 Luftmaktens Grunnlag

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmakt og luftmilitær ledelse. Emnet skal gi kadettene kunnskap om Luftforsvarets oppgaver, organisasjon, bransjer og kapasiteter, samt kunnskap om nasjonale og allierte doktriner og dermed de sentrale luftmaktsbegrepene. Emnet skal legge det faglige fundamentet for at kadettene skal kunne fungere som ledere i luftmilitære operasjoner, herunder utvikle kadettenes kompetanse til å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner. Emnet skal i tillegg bidra til å gi grunnleggende kompetanse i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvarets virksomhet.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne kan kadetten:

  • forklare sentrale begreper innen luftmaktsfaget og luftoperasjoner
  • forklare Luftforsvarets oppgaver, organisasjon og kapasiteter.
  • forstå de rammefaktorer som påvirker luftmakt (politiske, rettslige, teknologiske og etiske).
  • forklare sentrale forhold rundt erfaringslæring, selvoppfatning og stressteori.
  • forklare sentrale teorier om gruppeutvikling og sosialpsykologi.
  • forstå grunnleggende teorier om lederskap.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • lese faglige tekster om emnets tema på norsk og engelsk.
  • planlegge og gjennomføre undervisning og muntlige presentasjoner.
  • ivareta egne læringsprosesser gjennom erfaringslæring, veiledning og skriving.  
  • være bevisst og regulere egen atferd som offiser i situasjoner preget av stress.
  • kommunisere godt på engelsk, muntlig og skriftlig, i både sosiale og profesjonelle sammenhenger.
  • drøfte ulike engelskspråklige tekster som omhandler generelle og profesjonsrelaterte tema.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • formidle kunnskap om emnets tema både skriftlig og muntlig.
  • ivareta egen erfaringslæring gjennom veiledning og skriving.
  • lede seg selv og grupper i stressrelaterte situasjoner, herunder løse oppdraget og ivareta personellet.
  • forstå betydningen av engelsk språk- og kommunikasjonskompetanse i Luftforsvaret
 2. Emnet består av tre tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Praksisarenaer:

  Ved oppstart ved Luftkrigsskolen gjennomføres Øvelse Lærings- og luftforsvarsmiljø. Denne har til hensikt å etablere et trygt læringsmiljø på individ-, team og kull-nivå, samt å introdusere kadettene til Luftkrigsskolen og Luftforsvaret.

  I tema 2 gjennomføres Øvelse Operativ Teamutvikling som har til hensikt å øke kadettens selvbevissthet og kunnskap om gruppe- og teamutvikling, herunder utvikle større innsikt i lederrollen.

  I tema 2 gjennomføres Øvelse Vinter. Denne skal gi kadettene grunnleggende militære ferdigheter under vinterforhold. For å delta på Øvelse Vinter må kadettene bestå fysisk test nivå 6 før øvelsesstart. 

 3. Obligatorisk arbeidskrav: Paper innenfor tema 2 på 3-5 sider for å trene kadettene i å skrive en analytisk og akademisk tekst. Gis tilbakemelding med karakter fra A-F.

  Obligatorisk arbeidskrav: I tema 1 skal kadettene jobbe i grupper og lage 10 flervalgsoppgaver som skal brukes i undervisningen.

  Obligatorisk arbeidskrav: Muntlige fremlegg. Kadettene skal i løpet av emnet gjennomføre to obligatoriske muntlig presentasjoner, individuelt eller i gruppe, som skal utvikle kadettenes muntlige framstillingsevne.

  Obligatorisk arbeidskrav: Lytte- og lesetest. Lyttetesten tester i hovedsak muntlig engelsk språkforståelse og innebærer en lyttedel og en kortsvarsdel. Lesetesten tester i hovedsak leseforståelse og skriftlige språkferdigheter i engelsk, og innebærer lesing av tekst og en kortsvarsdel.

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen innen tema 1. Innledningsvis er det flervalgsoppgave, deretter flere mindre spørsmål. Arrangeres samme dag som skoleeksamen i tema 3.

  Gruppering: Individuell. 

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 6/10

  Hjelpemidler: Ingen

   

  Vurderingsform: Individuell paperinnlevering. Knyttet til tema 2

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 3/10

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.

   

  Vurderingsform: Skriftlig skoleeksamen som tester leseforståelse og skriftlig framstillingsevne i tema 3. Arrangeres samme dag som skoleeksamen i tema 1.

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 1 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 1/10

  Hjelpemidler: Ingen

 4. Tema i emnet

  1. Innføring i luftmakt: Temaet er en grunnleggende innføring i luftmakt med spesielt vekt på å utvikle kadettenes grunnleggende forståelse for moderne luftmilitære operasjoner og derigjennom deres begrepsforståelse.
  2. Innføring i luftmilitær ledelse: Hensikten med temaet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmilitær ledelse med spesielt vekt på å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner.
  3. Introduction to English Language and Communication in the Air Force: Temaet skal fokusere på grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i engelsk, samtidig som det fungerer som et refleksjonsrom for tema relevante for offisersyrket. 

  Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet 2 + 2 timer i uken.