Emneside for MILM1401 Luftmaktens Grunnlag

Hva lærer du

Målsetningen med emnet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmakt og luftmilitær ledelse. Emnet skal gi kadettene kunnskap om Luftforsvarets oppgaver, organisasjon, bransjer og kapasiteter, samt kunnskap om nasjonale og allierte doktriner og dermed de sentrale luftmaktsbegrepene. Emnet skal legge det faglige fundamentet for at kadettene skal kunne fungere som ledere i luftmilitære operasjoner, herunder utvikle kadettenes kompetanse til å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner. Emnet skal bidra til å gi grunnleggende kompetanse i engelsk som arbeidsspråk i Luftforsvarets virksomhet, med vekt på ferdighetene som inngår i STANAG 6001.

 1. Kunnskap

  Etter endt emne skal kadetten:

  • Ha bred kunnskap om sentrale begreper innen luftmaktsfaget og luftoperasjoner
  • Ha bred kunnskap om Luftforsvarets oppgaver, organisasjon og kapasiteter.
  • Kjenne til de rammefaktorer som påvirker luftmakt (politiske, rettslige, teknologiske og etiske).
  • Ha bred kunnskap om sentrale forhold rundt erfaringslæring, selvoppfatning og gruppeutvikling.
  • Ha bred kunnskap om grunnleggende teorier om lederskap.
  • Ha innsikt i ulike engelskspråklige tekster som omhandler generelle og profesjonsrelaterte tema.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan kadetten:

  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoffom emnets tema på norsk og engelsk.
  • planlegge og gjennomføre undervisning og muntlige presentasjoner.
  • ivareta egne læringsprosesser gjennom erfaringslæring, veiledning og skriving.  
  • reflektere over egen faglig utøvelse i leder- og medarbeiderrollen og justere denne under veiledning.
  • kommunisere godt på engelsk, muntlig og skriftlig, i både sosiale og profesjonelle sammenhenger.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan kadetten:

  • formidle kunnskap om emnets tema både skriftlig og muntlig.
  • ivareta egen erfaringslæring gjennom veiledning og skriving.
  • lede seg selv og grupper i en militær kontekst, herunder løse oppdraget og ivareta personellet.
  • forstå betydningen av engelsk språkferdighet og kommunikasjonskompetanse i Luftforsvaret
 2. Emnet består av tre tema som alle gjennomføres som en kombinasjon av teori, praksis og refleksjon, organisert i plenum-, team- og individuelt arbeid.

  Praksisarenaer:

  Ved oppstart ved Luftkrigsskolen gjennomføres Øvelse Lærings- og luftforsvarsmiljø. Denne har til hensikt å etablere et trygt læringsmiljø på individ-, team og kull-nivå, samt å introdusere kadettene til Luftkrigsskolen og Luftforsvaret.

  I tema 2 gjennomføres Øvelse Operativ Teamutvikling som har til hensikt å øke kadettens selvbevissthet og kunnskap om gruppe- og teamutvikling, herunder utvikle større innsikt i lederrollen.

  I tema 2 gjennomføres Øvelse Vinter. Denne skal gi kadettene grunnleggende militære ferdigheter under vinterforhold. For å delta på Øvelse Vinter må kadettene bestå fysisk test nivå 6 før øvelsesstart. 

 3. Gjeldende litteraturliste for 2024 Vår finner du i Leganto
 4. Arbeidskrav

  Obligatorisk arbeidskrav: Paper innenfor tema 2 på 3-5 sider for å trene kadettene i å skrive en analytisk og akademisk tekst. Gis tilbakemelding med karakter fra A-F.

  Obligatorisk arbeidskrav: I tema 1 skal kadettene jobbe i grupper og lage 10 flervalgsoppgaver som skal brukes i undervisningen.

  Obligatorisk arbeidskrav: Muntlige fremlegg. Kadettene skal i løpet av emnet gjennomføre to obligatoriske muntlig presentasjoner, individuelt eller i gruppe, som skal utvikle kadettenes muntlige framstillingsevne.

  Obligatorisk arbeidskrav: Lytte- og lesetest. Lyttetesten tester i hovedsak muntlig engelsk språkforståelse. Lesetesten tester i hovedsak leseforståelse og skriftlige språkferdigheter i engelsk.

   

  Vurderingsform

  Vurdering: Skriftlig skoleeksamen

  Gruppering: Individuell. 

  Varighet: 4 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 60%

  Hjelpemidler: Ingen

  Vurdering knyttet til tema 1. Innledningsvis er det flervalgsoppgave, deretter flere mindre spørsmål. Arrangeres samme dag som skoleeksamen i tema 3.

   

  Vurdering: Paper

  Gruppering: Individuell

  Karakterskala: A-F

  Andel: 30%

  Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt.

  Knyttet til tema 2

   

  Vurdering: Skriftlig skoleeksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 3 timer

  Karakterskala: A-F

  Andel: 10%

  Hjelpemidler: Ingen

  Vurdering av leseforståelse og skriftlig fremstillingsevne.

 5. Tema i emnet

  1. Innføring i luftmakt: Temaet er en grunnleggende innføring i luftmakt med spesielt vekt på å utvikle kadettenes grunnleggende forståelse for moderne luftmilitære operasjoner og derigjennom deres begrepsforståelse.
  2. Innføring i luftmilitær ledelse: Hensikten med temaet er å gi kadettene en grunnleggende innføring i luftmilitær ledelse med spesielt vekt på å lede og ivareta seg selv og grupper i luftmilitære operasjoner.
  3. Introduction to English Language and Communication in the Air Force: Temaet videreutvikler kadettenes kunnskap om og ferdigheter i engelsk ved å bygge språklig trygghet i ulike settinger. Undervisningen (4 timer per uke) innebærer aktiviteter hvor de ulike språkferdighetene trenes.

  Militær idrett og trening (MIT) undervises parallelt med emnet 2 + 2 timer i uken.