Heimevernet bistår Politiet og Tollvesen med grensekontroll i Innlandet fylke under Konrona-krisen

Bistand til sivile myndigheter

Under koronapandemien støtter Forsvaret sivile myndigheter med en rekke tiltak, personell og materiell. Se oversikten her.

Militær bistand – slik er gangen

Sivile myndigheter fremmer sine behov for bistand til Forsvaret via Politidirektoratet (POD) eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som ved behov gjør tverrprioriteringer. Det er Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) som mottar bistandsanmodningene ettersom det er hovedkvarteret som har oversikten over Forsvarets totale kapasiteter og ressurser.

Forsvarets operative hovedkvarter fortsetter, som de resterende avdelingene i Forsvaret, med å forsvare Norge og ivareta Norges suverenitet, sikkerhet og selvstendighet gjennom koronapandemien. Dette betyr at daglige operasjoner gjennomføres som normalt, men at vi tilpasser oss situasjonen for å opprettholde beredskapen og hindre smittespredning.

Tidslinje over bistand fra Forsvaret

Datoene viser da tiltakene ble iverksatt.

 • 18. januar: Forsvaret støtter Halden kommune med koronatesting ved grensen på Svinesund. Mer enn 60 soldater fra Heimevernet, sanitetskompaniet i Brigade Nord, og Hans Majestet Kongens Garde støtter administrativt og deltar i testingen. Forsvarets bistand varer til minst 1. februar. Du kan lese mer her.

2020

 • 18. november: Generell status: Forsvaret bistår flere sivile etater i forbindelse med håndteringen av koronaviruspandemien. Bistanden vil i denne fasen vare fra 12. november 2020 til 19. februar 2021.

  Støtte til helsemyndigheter:
  • Telt med tilbehør til Drammen sykehus og Haukeland universitetssykehus.

  Støtte til justis og politi:
  • Forsterket grensekontroll på land. Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet med grensekontroll. Til sammen deltar cirka 100 soldater fra Opplandske heimevernsdistrikt 05, Trøndelag heimevernsdistrikt 12, Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14 og Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt 16. Soldatene har begrenset politimyndighet. Les mer om Heimevernets oppdrag her.
  • Kystvakten har fokus på covid-19 og samarbeider tett med sivile myndigheter, også med stående oppdrag om kontroll av norsk territorialfarvann og havneanløp. 

  Støtte til andre sivile aktører:
  • Luftfart: Forsvaret frigir militære arealer på Sola og Værnes for parkering av sivile fly.
   
 • 12. november: Heimevernsdistrikt 12 støtter igjen politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige
   
 • 11. november: Heimevernsdistrikt 14 og 16 støtter igjen politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige.
   
 • 10. november: Heimevernsdistrikt 05 støtter igjen politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige.

---------

 • 20. mars: To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø.
   
 • 20. mars: En sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støtter Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2. april.
   
 • 17 mars: Heimevernsdistriktene  05, 12, 14, 16 og 17 støtter politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland.
   
 • 16. mars: Sjøforsvaret støtter Haukeland sykehus med utlån av telt til fremskutt mottaksenhet.
   
 • 16. mars: HV-02 støtter politiet med utvidet grensekontroll på Oslo lufthavn Gardermoen.
   
 • 13. mars: Støtte til Avinor med utlån av militære flyoperative flater på Sola.
   
 • 13. mars: Norwegian Combat Service and Support Battalion (NOR CSSBN) støtter Orkdal sykehus med ekstern mottaksenhet.
   
 • 9. mars: Støtte til Drammen sykehus med lån av telt til fremskutt triage.

Kontakt for pressen:

For ytterligere kommentarer, kontakt Forsvarets operative hovedkvarter på telefon: 404 38 083 (ikke SMS) eller e-post: [email protected]

Forsvaret under pandemien

Informasjon til ansatte, soldater og presse om Forsvarets aktiviteter og tiltak under koronavirusutbruddet.

Pil til høyre
Personell fra Hæren og Heimvernet gjør seg klar og starter testing av personer som kommer til Norge fra Svergie ved Svinesund.