Internasjonale operasjoner

Se hvilke krav vi stiller og hvordan du best mulig kan forberede deg til et slikt oppdrag.

Forsvarets veteransenter
Senteret byr på et bredt spekter av aktiviteter – eksklusivt for veteraner og familiene deres.
PREP samlivskurs
Kommunikasjonskurs tilpasset par hvor en eller begge er ansatt i Forsvaret. Kursene arrangeres regelmessig over hele landet og enkelte steder i utlandet hvor nor​ske familier er stasjonert.

Før du drar ut

intops-utreise

Mange av de som deltar i operasjoner i utlandet er fast ansatt i Forsvaret. Vi har også behov for de som har en sivil jobb til vanlig, men som kan tenke seg en periode i utlandet.

Generelle krav

 • Fullført førstegangstjeneste
 • Fylt 18 år
 • God helse
 • God sivil og militær vandel
 • Mulighet for sikkerhetsklarering på nivå hemmelig
 1. CE-kurs

  ​Skal du tjenestegjøre i en stilling i NATO kommando- og styrkestruktur som er deployerbar, så er det obligatorisk med Crisis establishment-kurs, eller CE-kurs. Kurset varer i 3 uker og gjennomføres på Terningmoen i Elverum.

  Kurset inneholder blant annet følgende:

  • Uttak av personlig bekledning og utrustning (PBU)
  • Medisinsk seleksjon
  • Våpentjeneste og skytetrening
  • Sanitet
  • Erfaringsbriefer
  • Fysisk test (årlig befalstest)
  • Conduct after capture (nivå B)
  • Familiesamling
  • Ulike praktiske og teoretiske leksjoner
  • NB! Når du har gjennomført og fått godkjent kurset, varer det i 2 år.

  Påmelding
  Du får innkalling til kurset dersom det er obligatorisk for deg.

  Tjenestefri for å delta
  Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske kurs.

  NATO-kurs

  ​Det går frem av NATO Post Description (utlysningsteksten) for stillingen hva som kreves av kompetanse.

  • MÅ HA krav til NATO-kurs tas før tiltredelse i stillingen.
  • BØR HA krav til NATO-kurs tas evtuelt etter tiltredelse i stillingen.

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter sender årlig kursbehov til NATO School i Oberammergau, Tyskland med tanke på hvilke stillinger som er planlagt lyst ut.

  Når du er tatt ut til stilling og skal på NATO-kurs, sender du påmelding til Forsvarets personell- og vernepliktssenter. 

  Påmelding
  Send påmeldingen via FIF-portalen.

  Tjenestefri for å delta
  Du får tjenestefri fra hjemmeavdelingen for å delta på obligatoriske NATO-kurs.

 2. Klarering av medisinsk skikkethet

  ​Alle som skal utenlands må klareres medisinsk. Ring Utenlandsavdelingen sin helseseksjon på Sessvollmoen på 45 87 57 50 så snart du vet du skal ut å reise. Da lager vi en plan på hvor og når du må komme til medisinsk seleksjon.

  Har du godkjent medisinsk klarering fra tidligere? Husk at dato skal være gyldig til og med 3 måneder etter planlagt hjemreise.

  Her er dine plikter

  1. Fyll ut «egenerklæring helse»-skjemaet minst 4 timer før du møter til medisinsk seleksjon.
  2. Ta med dokumentasjon (hvis du har) fra fastlege/spesialist på helseplager eller kroniske tilstander som kan ha betydning for vurderingen.
  3. Logg inn på helsenorge.no/vaksiner og ta med utskrift eller skjermbilde av dine registrerte vaksiner. Ta også med vaksinekort hvis du har.
  4. Sjekk om du har godkjent tannstatus. Dette skal være i orden før utreise. Godkjent tannstatus har varighet på 2 år. Ta kontakt med nærmeste militære tannlegekontor for bestilling av time, eller ved spørsmål.

  Har du spørsmål om medisinsk klarering, eller er i tvil om hvilken dokumentasjon det kan være relevant å ta med? Ring oss gjerne på 45 87 57 50!

 3. Familiesamling

  Forsvaret arrangerer fellessamling for tjenestegjørende og deres familier. Her får familien informasjon om operasjonen og sikkerhetssituasjonen. De får også tips og råd om hvordan best ta vare på barn og forhold. Familien får også møte andre pårørende. Bufetat deltar også på samlingen.

  Familiekoordinatorane

  Ved nokre av tenestestadene i Noreg er det ein familiekoordinator som kan vere kontaktpersonen til familiane ved den avdelinga til den tenestegjerande. Personen skal leggje til rette for familiesamlingar med informasjon om oppdraget og operasjonsområdet, og informere om kva for ei støytte avdelinga kan tilby familiane.

  Familiekoordinatoren skal bidra til nettverksbygging som gjev familiane ein fellesskapsfølelse. Mange familiekoordinatorar samarbeider med sivile lokale instansar.

Kontaktpunkt før og under tenesta
Seksjon for internasjonale operasjoner (SIO) er kontaktpunktet i Forsvaret før og under teneste i internasjonale ope​​​​​rasjonar.
Sjøforsvarets eige nummer
Nokre mindre avdelingar har eigne kontakttelefonar. Dette vil i så fall avdelinga opplyse om f​ør ​utreise.

Når du er ute

intops-ute

Hvordan det er å være i operasjoner i utlandet varierer avhengig av land, fagområde, lengden på oppdraget og hvor godt forberedt du er.

 1. Lønnen under et utenlandsoppdrag består av grunnlønn samt misjonstillegg, utenlandstillegg og familietillegg.

  Grunnlønnen er lønnstrinnet i Statens lønnsregulativ, og avhenger av gradsnivå.

  Misjonstillegg er en kompensasjon for risiko, ulempe, beredskap og høy arbeidsbelastning. Satsen for dette finnes i gjeldende særavtale for internasjonale operasjoner. 

  Utenlandstillegget dekker relevante merutgifter forbundet med tjenestegjøringen i utlandet.

  Familietillegget er et ekstra tillegg på 6750,– kr per måned til de som deltar i en operasjon i utlandet, og som har omsorg for barn under 18 år. Familietillegget skal dekke merkostnader forbundet med å ha barn i husstanden når partneren er ute i internasjonale operasjoner. Tillegget er det samme uavhengig av hvor mange barn det er i husstanden. Tillegget kan også gjelde for stebarn, ved felles adresse i minst ni måneder før tjenesten starter. Ved delt omsorgsansvar (50 prosent) er familietillegget 3375,– kr.

  Andre spesielle tillegg finnes også. En fullstendig oversikt over lønn og vilkår får du før du tegner kontrakt.

 2. Hvor mange hjemreiser du får når du er ute i en operasjon i utlandet varierer. Detaljene om hjemreiser og andre goder får du når du tegner kontrakt.

  Generelt gjelder følgende:

  • Du får en gratis hjemreise per tredje måned.
  • Du får i forkant av oppdraget en reiseplan med antall hjemreiser.
  • Det kan dukke opp uforutsette forhold som gjør at planlagte hjemreiser må avlyses.
  • Du skal ha beskjed i forkant dersom du ikke kan regne med hjemreiser.
  • Fellesreiser i nærheten av operasjonsområdet kan i noen tilfeller erstatte hjemreiser.
 3. Blir du sykemeldt i løpet av din tjeneste i internasjonale operasjoner, blir du fulgt opp av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). Helsekontoret tar seg av den medisinske oppfølgingen, bistår ved registrering i FIF og ivaretar den administrative oppfølgingen opp mot NAV og Statens pensjonskasse.

  Blir du sykemeldt på leave, gjør følgende umiddelbart:

  1. Ring vakthavende offiser på telefon 800 89 520
  2. Meld ifra at du er sykemeldt, og ikke kan returnere til AO

  Vakthavende offiser varsler operasjonsområdet og Helsekontoret ved FPVS at du er sykemeldt. De tar kontakt med deg for videre oppfølging og veiledning.

  Dersom du mottar sykemelding i papirformat:
  Send sykemeldingen, del C og D ferdig utfylt (pkt. 8 «Egenerklæring» på del D) og underskrevet til:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Utland/Helsekontoret
  Bygning 0020
  2058 Sessvollmoen

  Får du sykmeldingen digitalt, følger du veiledningen om sykemelding fra lege. Før du kan returnere til AO må du være friskmeldt av lege ved FPVS.

 4. Tjenestegjør du i internasjonale operasjoner, kan du komme opp i situasjoner som medfører at du blir sendt hjem før ditt opprinnelige tidspunkt for redeployering.

  Du kan bli hjemsendt dersom:

  • Du av helsemessige, disiplinære eller av andre årsaker anses som uskikket eller uverdig for videre tjenestegjøring.
  • Det er sikkerhetsmessige hensyn som tilsier at du ikke lengre bør oppholde deg i misjonsområdet.

  Det er sjefen for den norske styrken som beslutter hjemsendelse.

  Du blir møtt av personell fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) på Gardermoen. Der får du informasjon om videre saksgang, og om klagemuligheter.

  Kontaktpunkt i Forsvaret

  Det er FPVS som er ditt kontaktpunkt etter du kommer hjem.

  Klage

  Dersom du ønsker å klage på hjemsendelsen, er klagefristen 3 uker.

  Klagen skal sendes til:
  FPVS Utland
  Postboks 800, Postmottak
  2617 Lillehammer

  Ved en klage blir informasjon fra møter og dialoger samlet inn og sendt til Hjemsendelsesnemnda. Hjemsendelsesnemnda sender svar på klagen direkte til deg.

  FPVS har ingen beslutningsmyndighet i klagesaker. De er kun en videreformidler av informasjonen samt en instans som oppbevarer samtlige dokumenter i saken.

Når du kommer hjem

intops-hjemkomst

Veien hjem fra en internasjonal operasjon består av en mellomlanding eller etterlanding før de tjenestegjørende er hjemme.

 1. Når tjenesten er avsluttet i operasjonsområdet, reiser de tjenestegjørende som regel ikke rett hjem. De vil først ha et stopp i utlandet som kalles mellomlanding. Under mellomlandingen blir det utført debrief og samtale med psykolog. Det kan også bli gjennomført en medisinsk undersøkelse om dette ikke er gjennomført i operasjonsområdet. Personellet blir også hedret med en bedre middag.

 2. Etter mellomlandingen holdes en medaljeseremoni for å hedre personellet. Også de pårørende inviteres til seremonien. Les mer om Forsvarets medaljer.

 3. Personell som har tjenestegjort som enkeltpersoner, som stabsoffiserer og observatører, får en etterlanding. Dette tilsvarer mellomlandingen, men gjennomføres i Norge. Ledsagere inviteres også til etterlandingen.

Etter hjemkomst

intops-etter

Ettårsprogrammet

Året etter hjemkomst har Forsvaret et proaktivt oppfølgingsansvar. Etter rundt tre måneder skal alle få en henvendelse fra Forsvaret. Her stilles en del spørsmål om hvordan den første tiden etter hjemkomst har vært.

Avslutningssamling

Ettårsprogrammet avsluttes med en samling hvor personellet møtes igjen for å dele erfaringer om hvordan det var å komme hjem. Også her vil psykolog delta for å følge opp eventuelle senskader. I tillegg inviteres det til en bedre middag.

 1. Også etter at du har avsluttet tjenesten har Forsvaret en rekke tilbud til deg som er veteran:

  • Forsvarets veteransenter på Bæreia er et tilbud til veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Her kan du bestille rom for å benytte deg av det senteret har å tilby. Veteransenteret arrangerer også blant annet gjensynstreff, kurs, aktivitetsuker, MC-treff, konserter og sommercamp for barn og ungdom.

  • Forsvaret tilbyr også veteraner oppfølging ved Institutt for militærpsykiatri og stressmestring eller Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk. Disse er et et supplement til sivilt helsevesen, og kan tilby blant annet rådgivning om helseplager relatert til utenlandstjeneste, utreding og kortvarig behandling av psykiske lidelser.

  • Hver måned arrangeres det veterantreff på rundt 50 steder over hele landet. Treffstedet er lagt til et pizzasted eller lignende og Forsvaret sponser maten. Drikke betales av den enkelte. Veterantreffene er åpne for alle veteraner uvahengig av om de er med i en organisasjon eller ikke.
   Se oversikt over alle veterantreffstedene.

  Her kan du også lese mer om Forsvarets ulike tilbud til veteraner.

  • Familievernkontoret er et tilbud til mennesker m ed ulike typer samlivs­ og relasjonsproblemer. Det er over 50 familievernkontor rundt om i landet. Tilbudet er gratis og henvisning er ikke nødvendig. Finn ditt nærmeste familievernkontor her.

  • Kameratstøtte: Kontaktpunkt for nye og gamle veteraner. Samarbeid mellom NVIO og Mental Helse. Har 24-timers telefontjeneste. Kameratstotte.no.

  • Veteranorganisasjonene har stor kunnskap, innsikt og kompetanse om veteranene. Mange veteraner fra internasjonale operasjoner er medlem i en veteranorganisasjon. Forsvaret støtter veteranorganisasjonene både økonomisk og praktisk.

  • NAV har et eget kompetansemiljø for veteransaker. Ditt lokale NAV-kontor kan bruke kompetansemiljøet ved behov.
   NAV deltar også på både mellomlandinger, etterlandinger og avslutningssamlinger.

    

 2. Kontakt med Forsvaret det første året etter hjemkomst

  Hvis du skal fortsette å tjenestegjøre i Forsvaret, er det normalt hjemmeavdelingen som er ditt primære kontaktpunkt for ytterligere informasjon.

  For deg som avslutter din tjeneste i Forsvaret, er Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) i 12 måneder etter hjemkomst det primære kontaktpunkt.

  Telefonnummer til FPVS: 800 89 520

  Kontakt med Forsvaret etter ett år

  Etter det første året avsluttes Forsvarets proaktive oppfølging. Husk likevel at du når som helst, livet ut, kan kontakte Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser hvis du ønsker ytterligere informasjon vedrørende ulike tilbud i Forsvaret og samfunnet.

  Telefonnummer: 800 85 000

INTOPS særavtale med vedlegg (regjeringen.no)