Studieplan for Master i militære studier

Studieplanhistorikk
Studiepoeng
110
Startår
2022

Hva lærer du

Master i militære studier (90 studiepoeng) er et erfaringsbasert studieprogram innen militærvitenskap, hvor studieobjektet er anvendelse av militærmakt og det å forberede, planlegge, lede og understøtte operasjoner. Studieprogrammets metodiske grunnlag er humaniora og samfunnsvitenskap der anvendelse av militærmakt og operasjoner analyseres i en bred historisk, sosial, politisk og kulturell kontekst, men studiet krever også en grunnleggende forståelse for naturvitenskapelig metode. Tilnærmingen betyr at militærmakt og operasjoner studeres ut fra flere perspektiver, der fagdisipliner som historie, statsvitenskap, sosiologi, psykologi, filosofi og teknologifag, har vesentlige bidrag å komme med i programmet. Utdanningen skal sørge for at studentene lærer å tenke om og utvikle Forsvarets anvendelse av militærmakt og operasjoner, og således bidra til å møte Forsvarets og militære fremtidige utfordringer. Studieprogrammet skal utvikle den enkelte students ledelsesevner ved hjelp av tilnærmingen ovenfor, men også ved å legge til rette for at den enkelte student kan reflektere rundt og utvikle sin ledelse i møtet mellom sine egne erfaringer og utdanningen på programmet. 

Studiet gir erfarne profesjonsutøvere utdanning med sikte på å utvikle deres evner og kompetanse til kritisk og kreativ tenkning og analyse, kommunikasjon og samarbeid, og til å lære å lære. Kompetansefeltene danner et fundament for å gi studentene faglig innsikt innen Forsvarets kjernevirksomhet; det å kunne anvende - og gi råd rundt anvendelse av - militærmakt. Mer spesifikt prioriterer programmet å utvikle studentenes faglige innsikt rundt det å planlegge, gjennomføre, lede og understøtte militære operasjoner. Kjernevirksomheten setter retningen for programmet, men vektleggingen av kjerneoppgaver må ikke tolkes begrensende for studier av konteksten rundt, forberedelser, trening og understøttelse av militærmakt og operasjoner.

 1. Læringsutbytte 

  Kunnskap 
  Kandidaten: 
  • har avansert kunnskap om sammenhengen og avhengighetsforholdet mellom politikk, strategi og militære operasjoner, og kan anvende kunnskapen som militær leder og rådgiver 
  • har inngående kunnskap om norsk og internasjonal politikk, strategi, militærhistorie og militær teori som grunnlag for vurdering av militær maktbruk 
  • har inngående kunnskap om planlegging, gjennomføring, ledelse og understøttelse av militære operasjoner på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå 
  • har inngående kunnskap om utvikling og utøvelse av militær ledelse på midlere og høyere nivå, og kan anvende denne i ledelse av avdelinger og Forsvarets virksomhet 
  • har spesialisert kunnskap om de vitenskapsteoretiske utfordringene ved kunnskapsutvikling rundt anvendelse av militærmakt 
  • har avansert kunnskap om det militærteoretiske grunnlaget som ligger til grunn for dagens doktrine- og operasjonsutvikling 
  • har inngående innsikt i de forhold som påvirker anvendelse av norsk militærmakt, herunder samfunnsutvikling, historie og teknologi 
  • har spesialisert innsikt i et mindre selvvalgt avgrenset område 

  Ferdigheter 
  Kandidaten: 
  • kan tenke logisk og analytisk rundt generelle militære problemer og spesifikke operative problemstillinger 
  • kan kritisk vurdere sikkerhetspolitiske, operative, ledelsesmessige og teknologiske teorier og fortolkninger 
  • kan på en selvstendig, reflektert og kritisk måte anvende informasjon og kilder til å utvikle ny, relevant kunnskap 
  • kan anvende forskningsbasert kunnskap til å aksle et bredt spekter av lederroller på midlere og høyere nivå, samt til å kunne gjennomføre effektive utviklingstiltak i organisasjonen 
  • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer 

  Generell kompetanse 
  Kandidaten: 
  • kan analysere og forholde seg kritisk til relevante militærfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagfeltets historie, egenart og samfunnsmessige plass 
  • kan analysere fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger innenfor militærmakt, og anvende disse på en analytisk måte i arbeidet med etablerte og nye problemstillinger 
  • kan gjennom kritisk tenkning utvikle nye og innovative militærfaglige resonnementer og selvstendig arbeide med å løse nye praktiske og teoretiske problemer innenfor det militære kunnskapsfeltet 
  • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og kan kommunisere militær, sikkerhetspolitisk og militærteknologisk fagterminologi på en presis og logisk måte 
  • kan samarbeide og lære effektivt av og med kolleger og kan løse problemer i tverrfaglige team 
  • kan anvende sine ervervede kunnskaper og ferdigheter på nye felt innenfor fagområdet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter

 2. MAMIL90-22-Obligatoriske emner

  1. studieår Høst 2022 / Vår 2023

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  MAMIL90-22-Obligatoriske emner

  2. studieår Høst 2023 / Vår 2024

  Valgfritt emne Emne over flere semester

Pil til høyre
Tilbake til utdanningsoversikten