Boeing C-17 Globemaster III frå Heavy Airlift Wing Papa på oppdrag for det Norske Forsvaret med transport av Bell 412, personell og utstyr frå øvele på RAF Brize Norton til Gardermoen / Boeing C-17 Globemaster III from Heavy Airlift Wing Papa on mission fore Norwegian Armed Forces

Luftforsvaret

Luftforsvaret overvåker, kontrollerer og hevder suverenitet i luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder.

Hver dag bidrar Luftforsvaret til å holde oversikt med nærområdene våre, og vi hevder norsk suverenitet. Luftforsvaret har stående rednings- og kriseberedskap, samtidig som vi trener og øver for å være klare til å forsvare Norge og norske verdier.

Oppgaver

Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet, og vi opererer ulike systemer fra baser over hele vårt langstrakte land, og i internasjonale operasjoner.

Norge satser på luftmakt ved å investere i nye kampfly, helikoptre, overvåkingsfly, radarer og nytt luftvern. I tillegg bygger Luftforsvaret opp fremtidens luftbaser, personellstruktur og kompetanse.

Sammen bygger vi fremtidens luftforsvar.

 1. Ørland flystasjon er Norges hovedbase for F-35 kampfly og 332 skvadron. Her er 132 luftving lokalisert med redningshelikopteret SAR Queen, basestyrker og luftvernsstyrker. Flystasjonen huser også flere andre avdelinger, som element fra Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret.

  Bardufoss flystasjon er base for Maritim helikopterving (MHV) og 337 skvadron. Luftforsvarets flygeskole holder til på Bardufoss hvor de selekterer og utdanner fremtidige flygere.

  Luftforsvarets base Haakonsvern huser 334 skvadron. Haakonsvern er en del av maritim helikopterving (MHV).

  Luftforsvarets base Gardermoen er base for transportflyene C-130J Hercules med 335 skvadron. Gardermoen er en del av 134 luftving på Rygge.

  Evenes flystasjon utvikles og bygges ut til å bli en fullverdig flybase, og er en fremskutt F-35 base og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon. På Evenes er 133 luftving etablert. Både luftvern, med NASAMS III og baseforsvar etableres på flystasjonen under oppbygningen av flystasjonen.

  Luftforsvarets base Sola er hovedbase for 130 luftving som drifter redningshelikoptertjenesten. Her startet de første SAR Queen å operere 1. september 2020.

  Rygge flystasjon er hovedsete 134 luftving. Basen huser 339 SOAS (Special Operation Aviation Squadron), som er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene med multirollehelikopteret Bell 412. 

  Sea King står på kontinuerlig beredskap fra basen frem til SAR Queen tar over. På Rygge er også Luftforsvarets seleksjonssenter lokalisert. Senteret selekterer blant annet framtidige flygere til Luftforsvaret. Flystasjonen huser også en rekke andre avdelinger, som deler av Luftforsvarets ledelse og HV-01.

  Luftforsvarets skolesenter Kjevik utdanner Luftforsvarets spesialister og befal.

  Luftkrigsskolen i Trondheim utdanner offiserer og ligger under Forsvarets høgskole.

  Luftforsvarets stasjon Sørreisa driver planlegging, koordinering og gjennomføring av luftoperasjoner i norsk territorium døgnkontinuerlig, og hevder norsk suverenitet i luftrommet.

  Luftforsvarets base Banak har SAR Queen redningshelikopter på kontinuerlig beredskap.

 2. f35-qra-haslestad

  Forsvaret overvåker kontinuerlig norsk luftrom og tilstøtende områder. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg luftrommet vårt, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes flystasjon. Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem. F-35 vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.

  Dette beredskapsoppdraget kaller vi QRA – Quick Reaction Alert (hurtig reaksjonsvarsel). Oppdraget løser vi på vegne av NATO og innebærer at Norge har to kampfly klare til å rykke ut, eller scramble, til enhver tid. Når alarmen går, er flyene i luften innen 15 minutter.

  Les mer om QRA her.

 3. Personell som jobber på kontroll og varslingssenteret i Sørreisa overvåker luftrommet i og rundt Norge.

  Inne i fjellet Høygumpen i Sørreisa ligger Joint Air Operations Centre avdeling Sørreisa. Avdelingen er en del av Luftforsvarets kommando og kontroll-apparat og iakttar luftrommet i og utenfor Norge 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Personellet lager et luftbilde som til enhver tid er korrekt og oppdatert. Det gjør de ved å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærheten av norsk territorium. På bakgrunn av dette bistår kontrollørene Forsvarets fly, alt etter situasjonen. Det kan være snakk om alt fra treningsoppdrag og luftoperasjoner, til støtte ved en sivil flykapring. I tillegg bidrar avdelingen i planlegging, koordinering og gjennomføring av luftoperasjoner. 

  Les mer om historien til bransjen her.

 4. 20220726_FH_8639

  130 luftving, som drifter redningshelikoptertjenesten, har redningshelikopter på beredskap for umiddelbar utrykning. 130 luftving har redningshelikoptre på beredskap på seks baser i fastlandsnorge: Sola, Banak, Bodø, Ørland, Rygge og fra 2024, også i Florø. Justis- og beredskapsdepartementet finansierer Redningshelikoptertjenesten, eier helikoptrene og står for den løpende disponeringen av helikoptrene gjennom Hovedredningssentralen.

  Fra 1. september 2020 til 2023 fases Sea King gradvis ut, og erstattes med SAR Queen

  Les om hverdagen til mannskapet her.

 5. F-35 jagerfly over Rondane i Norge / F-35 fighter jets from Royal Norwegian Air Force over Rondane mountain plateau

  Norwegian Air Operation Centre (NAOC)
  NAOC er øverste ordre-og luftromskontrollmyndighet for luftmilitære styrker.

  Sjef NAOC utøver på vegne av sjef Luftforsvaret taktisk kommando over luftoperative styrker og ivaretar i tillegg planlegging og ledelse av Luftforsvarets operative styrkeproduksjonsaktiviteter koordinert med sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

  Sjef NAOC leder den daglige aktiviteten i sjef lufts taktiske operasjonsrom/NAOC lokalisert på Reitan. NAOC er operasjonelt 24 timer, hver dag, hele året. 

   

  Luftforsvarets våpenskole
  1. august 2022 opprettet sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, Luftforsvarets våpenskole. Lufttaktisk kommando sin A-10 utviklingsavdeling og F-35-avdeling, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets skoler er nå samlet under én sjef og én paraplyorganisasjon.

  Hensikten er å øke mulighetene for samordning av de langsiktige målene og utviklingsperspektivene, de gjeldende faglige kravene og grunnlaget for kompetanseproduksjonen. Endringen skal sikre en rød tråd mellom fagområdene.

  Les mer om etableringen her.

   

  Flytryggingsinspektoratet
  Flytryggingsinspektoratet (FTI) overser at operasjoner og vedlikehold foregår på en trygg måte for både materiell og personell, på bakken og i lufta. FTI har ansvar for å følge opp dette på det øverste planet. De prøver å avdekke og redusere risiko i hele organisasjonen, i tillegg til å følge opp hendelser hvis det forkommer.  

  FTI følger opp fly- og bakketryggingsprogrammet som er vedtatt av sjef Luftforsvaret slik at alt personell skal ha fokus på trygge operasjoner. Inspektoratet ledes av en oberst (flytryggingsinspektøren) og er lokalisert sammen med LTK/Støttedivisjonen på Rygge flystasjonen. I alle luftvinger og skvadroner i Luftforsvaret har man rådgivere for å tilse at sikkerhet og tryggingsarbeid prioriteres.

   

  Luftforsvarsstaben
  Luftforsvarsstaben planlegger, koordinerer og utøver ledelse av Luftforsvaret på vegne av sjef Luftforsvaret. Staben har ansvar for drift og videreutvikling av Luftforsvaret og ledes av stabssjef/nestkommanderende i Luftforsvaret som rapporterer til Sjef Luftforsvaret.

 6. Gradueringsdagen for Luftforsvarets befalsskole på Kjevik (LBSK). Dette var gradueringen for kull nr:15, 
for skoleåret 2015/2016. / Graduation for students of The Norwegian Air Force officer candidate school.

  Luftforsvarets skolesenter består av 7 skoler lokalisert på Kjevik, Rygge, Ørland og Sørreisa. Skolene leverer hovedmengden av all fag- og funksjonsrettet utdanning til Luftforsvaret. To av skolene er organisatorisk underlagt andre enheter i Luftforsvaret. I henhold til kompetanseproduksjonssjefens instruks inngår også disse skolene i skolesenterets kvalitetssystem.

  Luftforsvaret har en overordnet målsetting om å samle vesentlige deler av skolesenteret på Værnes, og på sikt (innen 2025) avvikle Kjevik som militær base.

  Skolesenteret består av:

  • Luftforsvarets flyoperative trenings- og sertifiseringssenter (LFTS) på Rygge
  • Baseforsvarstaktisk skole (BFTS) på Ørland
  • Luftforsvarets sanitetsskole (LFSS) på Ørland
  • Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole (LKVS) på Sørreisa
  • Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) på Kjevik
  • Luftverntaktisk skole LVTS på Ørland
  • Luftforsvarets kompetansesenter for læringsteknologi (LKL) på Kjevik
  • Luftforsvarets spesialistskole (LSS) på Kjevik
 7. 20211012tk_I6003

  Det kan laste fem ganger så tungt som et C-130J Hercules og fly verden rundt uten å mellomlande. På en base i Ungarn er Norge medeier ikke bare i ett, men hele tre C-17 Globemaster lastefly.

  Les mer om C-17 her.

Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert, kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.

Luftforsvarets utstyr og materiell

Pil til høyre
_MG25527