Emneside for MILM1101 Grunnleggende offiserskompetanse

Hva lærer du

Hensikten med dette emnet er å sikre en felles kunnskaps og ferdighetsnivå for alle kadetter innenfor grunnleggende offiserskompetanse, uavhengig av forsvarsgren, bransjetilhørighet og tidligere militær tjeneste. Emnet skal sette kadettene i stand til å starte sin offisersutdanning og - utvikling. Dette ved å tilføre grunnleggende militær kompetanse, herunder opptre i uniform, betjene sitt personlige våpen og tenke selvstendig. Videre skal de etter emnet kunne foreta enkle vurderinger og beslutninger i en militær kontekst på lavt nivå (stridsteknisk). Ambisjonen er å nå et nivå som gir kadettene en plattform å bygge videre på, samt å gi kadettene selvtillit innen "soldathåndtverket". Kompetansen regnes som essensiell for å overleve på et stridsfelt enten man tjenestegjør i Sjøforsvaret, Luftforsvaret eller Hæren.

For noen av kadettene vil modulen være det første møtet med Forsvaret etter FOS. Utdanningen skal sikre at alle kadetter har obligatorisk grunnleggende soldatutdanning. Samtidig vil det ikke være tid til å gjennomføre soldatutdanning i sin helhet først, og offisersutdanning senere. Utdanningen i GSF-O og GLF-O må dermed gjennomføres med fokus på økt bevissthet for å forstå offiserens rolle og funksjon, samt de krav som stilles til offiseren. Kadettene må fra første uke gjøres bevisst sitt yrkesvalg, og hvilken rolle de skal fylle i fremtiden. Soldatutdanningen gjennomføres derfor med fokus på økt bevissthet om offiserrollen. Dette med vekt på å forstå offiserens rolle og funksjon, samt de krav som stilles til offiseren i fred, krise og krig.

I emne 1 handler offisersutviklingen først og fremst om å identifisere de krav som stilles til offiseren rolle og funksjon, samt identifisere og oppleve militært lederskap i praksis. For å initiere offisersutviklingen på Krigskolen (e) vil det innledningsvis i emnet etableres en bevissthet om de forventninger som stilles til offisersutvikling, herunder utvikling av fagkompetanse, relasjonskompetanse og læringskompetanse. Det skal videre skapes en grunnleggende forståelse for hva ledelse er og hvorfor ledelse er nødvendig i den militære kontekst. Dette for at kadettene skal kunne observere, analysere og vurdere militært lederskap i praksis gjennom emnet. I tillegg skal kadettene bli introdusert for generelle prinsipper og metoder for individuell og sosial læring. Dette for å fremme refleksjon og læring gjennom emnet, men også for å danne et grunnlag for en god læringskultur og offisersutvikling på Krigsskolen (e). Emnet avsluttes med å presentere og diskutere de funn som gjøres vedrørende militært lederskap og krav til egen offisersutvikling på Krigsskolen. 

 1. Kunnskap

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • forklare hvordan en offiser leder i felt.
  • forklare hvilke krav som stilles til soldatferdigheter, og forstå hvorfor de stilles.
  • forklare Forsvarets verdier og ønskede holdninger.
  • kjenne til verktøy for å utvikle eget lederskap og metoder for offisersutvikling.
  • forklare aktuelle sikkerhetsbestemmelser.

  Ferdigheter

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • selvstendig utføre grunnleggende soldatferdigheter.
  • være i stand til å følge sikkerhetsbestemmelser for aktivitet forbundet med grunnleggende soldattjeneste.
  • har erfaring med militære ledelsesprosesser.
  • selvstendig utføre grunnleggende offiserferdigheter stridsteknikk

  Generell kompetanse

  Etter fullført emne kan kadetten:

  • reflektere over den militære profesjonen og offiserens rolle.
  • reflektere over og utveksle synspunkter og erfaringer omkring utøvelse av ledelse.
  • identifisere seg med offisersrollen.
 2. Emnet vil bestå av egenstudier, leksjoner og forelesninger, selvstendig og ledet ferdighetstrening, sammensatte øvelser og en feltøvelse. Emnet er i hovedsak et praktisk emne hvor både kunnskaps- og ferdighetsmål bygger på praktiske ferdigheter og danner et viktig utgangspunkt for videre offisersutvikling og forståelse for militært lederskap i senere emner. Gjennom praksis vil kadettene få erfaringer som grunnlag for faglig diskusjon og refleksjon om den militære profesjon og dens krav til soldatferdigheter, militært lederskap og krav til offiseren. Ved bruk av forskjellige lærings- og refleksjonsmetoder i forkant, underveis og i etterkant av praksis, forsterkes individuell og kollektiv læring og utvikling (læringskompetanse). Dette med vekt på både individuelle og kollektive ferdigheter, evne og vilje til beslutningstaking (fagkompetanse) og evne til å skape oppslutning og samhandling (relasjonskompetanse). 

  • FR 6-21 Reglement for fotlaget, Hæren 2010 s 1-195 

   Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret, Forsvarsstaben 2012 s 3-13.  

   Håndbok Plan og beslutningsprosess - Lag Hefte 4  s 4-17 

   Håndbok for nærkamp, Hæren 2013 s 7-99 

   Løytnanten og Krigen - Del 1 Kap 1 -3 s 17-66 // Del 2 s275-277 

   Sanitets hefte nivå 2 s 4-56. First responder hefte (utgis v/kurs oppstart) 

   STP 41  Stabshåndbok for Sjøforsvaret s 12-24 

   UD 17-2 Soldaten i felt 1985, Forsvarets overkommando, Hærstaben, 1985 s 10-39. 

   UD 5-23-1 Retningslinje for optisk rødpunktsikte og 3X forstørrelse, materiellkjennskap, bruk og behandling, Hæren 2008 s 4-12. 

   UD 5-21-2 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 2, Skyteutdannelse, Hæren 2008 s 1-95/ 127-177 

   UD 5-21-1 Retningslinjer for automatgevær 5,56mmx45 HK 416 N og 416 K. Hefte 1, Våpenkjennskap, Hæren 2008 s 5-40 

   Utdanningsdirektiv (UD) 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet - relevante bestemmelser relatert aktivitet 

 3. Obligatorisk arbeidskrav: 1. Refleksjonsnotat: "Min gapanalyse" Med utgangspunkt i utdannelsen så langt og egne forventningere skal kadettene utarbeide et refleksjonsnotat hvor de gjør rede for sine tanker om hva som er godt militært lederskap og hva de selv vil vektlegge i sitt fremtidige lederskap. Dette er arbeidskrav 1 som skal inngå i mappen "Min offisersutvikling". Denne mappen leveres inn for mappevurdering i emne LED 3201 "Offiseren".

  2. Fremmøteplikt

   

  Vurderingsform: Praksis, idividuell

  Varighet: 9 uker

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått. Offisersvurdering.

 4. Innholdet i emnet tar utgangspunkt i dokumentet "Grunnmuren i Hærens sersjant- og offisersutdanning" (Krigsskolen, høsten 2017). Grunnleggende stridsferdigheter offiser (GSF-O) er å forstå som en skreddersydd utdanningspakke for å forme offiseren som soldat og sikre nødvendige basisferdigheter for å mestre "krigens krav" og føre kommando (troppefører - nivåuavhengig). Grunnleggende lederferdigheter offiser (GLF-O) er å forstå som et verktøy for grunnleggende ledelse av militær avdeling. 

  Emnet deles opp i fire ulike tema:

  Tema 1 - Kadettender formålet er å sette kadetten i stand til å starte sin bachelorutdanning, herunder nødvendig administrasjon og innprosessering, samt en introduksjon til offisersutvikling og militært lederskap

  Tema 2 - Grunnleggende stridsferdigheter offiser (GSF-O), der formålet er å sikre nødvendige basisferdigheter for å mestre "krigens krav" og føre kommando, samt overleve på stridsfeltet. Dette ved å gi kadetten grunnleggende soldatferdigheter innen skyting, sanitet og stridsteknikk enkeltmann. Kadetten skal videre settes i stand til å opptre uniformert, men tenke selvstendig. Kadetten skal få erfaring med forskjellige former for erfaringslæring, herunder diskusjon, refleksjon og tilbakemelding. Kadettene skal få forståelse for personlige forutsetninger for ledelse og individuelle forskjellers betydning for deltakelsen i ledelsesprosesser.

  Tema 3 - Grunnleggende lederferdigheter offiser (GLF-O), der formålet er å sette kadetten i stand til å føre kommando foreta enkle vurderinger og beslutninger, gi ordrer og iverksette tiltak basert på egen situasjonsforståelse i en militær kontekst. Dette ved å bygge videre på kadettenes grunnleggende soldatferdigheter, og sette disse sammen med et utvalg av stridsdriller og bruk av forskjellige ledelsesverktøy, samtidig som de får lederskapsutfordringer. Fokuset er fortsatt på erfaringslæring, samt personlige forutsetninger for ledelse og individuelle forskjellers betydning for deltakelsen i ledelsesprosesser. I tillegg legges det økt fokus på gruppedynamikk og - effektivitet (laget). Totalt vil dette gi kadettene grunnleggende erfaring med militær ledelse og problemløsning, og økt forståelse for offiserens rolle og tilhørende krav.

  Tema 4 - Den fremtidige offiserender formålet er å sette kadetten i stand til å motivere seg selv til målrettet erfaringlæring for videre offisersutvikling. Kadettene skal i løpet av emnet ha fått økt innsikt i egne forutsetninger for eget lederskap. Videre skal de identifisere sentrale faktorer og perspektiver på utøvelse av militært lederskap. Til slutt skal kadettene gjennom økt kunnskap om og forståelse for de krav som stilles til offiserens roller og funksjoner, i økt grad identifisere seg med den militære profesjon og dens offiser/-lederrolle. I tema 4 søkes det å oppsummere de observasjoner og refleksjoner som er gjort vedrørende militært lederskap og personlige forutsetninger for egen offisersutvikling, og med det økt motivasjon til målrettet å utvikle seg som fremtidige offiserer.