Emneside for MILM1104 Offiseren som leder

Hva lærer du

Forsvaret forventer at militære offiserer har tilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å utøve god ledelse. Hensikten med emnet er å danne grunnlaget for offiseren til å kunne tilpasse sitt lederskap etter Forsvarets verdimessige, etiske, og juridiske grunnlag. Emnet skal derfor gi kadettene grunnleggende kunnskap om kjernen i militær ledelse, herunder utvalgte teorier, gjeldende ledelsesdoktriner og Forsvarets ledelsesfilosofi. Emnet skal bidra til at kadettene i sin fremtidige yrkesutøvelse har et grunnlag for å utvikle seg til tydelige, troverdige og bevisste ledere på taktisk nivå.  

Emnet tilfører både fag- og relasjonskompetanse og vil søke å gjøre kadettene i stand til å utøve en fleksibel, balansert og situasjonstilpasset lederatferd i team og grupper. For å kunne utøve et effektivt militært lederskap må militære ledere i tillegg være rollemodeller og eksempler til etterfølgelse. Emnet omhandler også etisk legitimering som grunnlag for god militær ledelse, beslutningstaking, dyd og karakter. Dette vil også innebære etiske prinsipper for utøvelse av god militær ledelse, samt moralske dilemmaer.

Emnet skal gi en felles og grunnleggende forståelse for hva lederutvikling er, og de betingelser som ligger til grunn for effektiv lederutvikling. Kadettene skal etter emnet kjenne til og under veiledning senere i utdanningen kunne anvende de metoder som nyttes i Forsvaret for å utvikle eget og andres lederskap. 

Emnet skal gi kadettene et grunnlag for å videreutvikle sine lederferdigheter gjennom hele sin offisersutdanning.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emnet kan kadetten:

  • redegjøre for Forsvarets grunnsyn på ledelse, Forsvarets ledelsesfilosofi, og utvalgte ledelsesteorier- og doktriner, sett opp mot FoU-basert kunnskap om militær ledelse.  

  • forklare betydningen av godt lederskap og følgerskap i en militær kontekst på taktisk nivå. 

  • forklare de mest nødvendige mellommenneskelige og psykologiske aspekter som ligger til grunn for godt lederskap. 

  • redegjøre for mål, metoder og de viktigste betingelsene for militær lederutvikling.

  • forklare etiske prinsipper for utøvelse av militær ledelse. 

  • redegjøre for de rettslige rammene for militære sjefers utøvelse av kommandomyndighet, herunder regler om kommandoansvar og militær straffe- og disiplinærrett, og engasjementsregler som verktøy for K2.

   

  Ferdigheter

  Etter fullført emnet kan kadetten:

  • vise en helhetlig forståelse for grunnlaget for militær ledelse og lederutvikling i Forsvaret 

  • anvende et grunnleggende begrepsapparat som støtte for utvikling av eget lederskap og veiledning i en militær kontekst.

  • forstå og anvende grunnprinsippene i balansert lederadferd.

  • reflektere over egen og andres lederplattform- og adferd, i den hensikt å utvikle og justere eget og andres lederskap.

  • anvende og skape forståelse rundt det felles begrepsapparatet som er etablert rundt militær ledelse i Forsvaret. 

  • påbegynne et arbeid med å utvikle egen lederpraksis og veiledning av andre i leder- og følger-rollen. 

   

  Generell kompetanse

  Etter fullført emnet kan kadetten:

  • analysere og vurdere enkle og grunnleggende lederskapsmessige forhold i militære kontekster.
 2. Blir kunngjort

 3. Pensum

  antall sider: ca 683

  Bøker

  Chan, K. Y., Ramaya, R., & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Cengage Learning. (-> Kapittel 1 og 4.)

  Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). (2008). The military leadership handbook. Dundurn. (-> Kapittel 4, 7, 21 og 25.)

  Hughes, R. L., Ginnett, R. C., & Curphy G. (2015) Leadership: Enhancing the Lessons of Experience. 8 edition. (-> Kapittel 1 og 2.)

  Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. 5.utgave Bergen: Fagbokforlaget. (-> Kapittel 10 og 14.)

  Sweeney, P. J., Matthews, M. D. & Lester, P. B.  (2011), Leadership in dangerous situations. Annapolis: Naval Institute Press. (-> Kapittel 1, 6, 9 og 12.)

  Artikler i kompendium

  Bligh, M. C. (2009). Personality Theories of Leadership. I J. M. Levine & M. A. Hogg (Red.), Encyclopedia of Group Processes and Intergroup Relations (s. 639-642). London, UK: Sage.

  Boe, O. (2016). Character strengths and its relevance for military officers. I S. Rawat (Red.), Military psychology: International perspectives (s. 113-123). New Delhi: Rawat Publications. 

  Day, D. V., & Harrison, M. M. (2006). Leadership Development. I J. H. Greenhaus & G. A. Callahan (Red.),Encyclopedia of Career Development (s. 457-461). Thousand Oaks, CA: Sage.

  Forsvarets overkommando. (2000a). Ledelsesfilosofi. I Forsvarets fellesoperative doktrine: Del A - Grunnlag (s. 52-59). Oslo: Forsvarets overkommando.

  Forsvarets overkommando. (2000b). Sjefen. I Forsvarets fellesoperative doktrine: Del B - Operasjoner (s. 35-39). Oslo: Forsvarets overkommando. 

  Forsvarets stabsskole. (2007). Den militære profesjonen. I Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 157-163). Oslo: Forsvarsstaben. 

  Forsvarsstaben. (2012). Forsvarssjefens grunnsyn på ledelse i Forsvaret. Oslo: Forsvarsstaben/Personellavdelingen.

  Forsvarsstaben. (2014). Operativ Ledelse. I Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 164-177).Oslo: Forsvarsstaben. 

  Hill, A., & Niemi, H. (2017). The Trouble with Mission Command. Joint Force Quarterly, 86(3), 94-100. 

  Holth, T. (2016). Veiledning som lederverktøy (s. 6-7, 12-42, 49-51). Oslo: Krigsskolen.

  Jacobsen, J. O. (1996). Ordresystemet i Forsvaret i spenning mellom «Auftragstaktik» og «Befehlstaktik». I Militærorganisasjonen - Utfordringer og dilemmaer (s. 322-437). Bergen: Universitet i Bergen. 

  Li, J. Z. (2013) Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse. I L. Glasø & G. Thompson (Red.), Transformasjonsledelse (s. 11-40). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

  London, M. (2001). Feedback Processes. I M. London (Red.), Leadership development: Paths to self-insight and professional growth (s. 115-133). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

  McCauley, C. D., Van Velsor, E. & Ruderman, M. N. (2010). Introduction: Our view of leadership development. I C. D. McCauley, E. Van Velsor, & M. N. Ruderman (Red.), The center for creative leadership: Handbook of Leadership Development, 3. utgave (s. 1-26). San Francisco: Jossey-Bass.

  Nelsen J, T. (1987). Auftragstaktik: A Case for Decentralized Battle. Parameters (September 1987), 21-34.

  Sannem. J. A., & Eidhamar, A. (Red.) (i trykk a). Engasjementsregler. I Juss og etikk for Forsvaret (s. 70-89). 

  Sannem. J. A., & Eidhamar, A. (Red.) (i trykk b). Håndhevelse av krigens folkerett. I Juss og etikk for Forsvaret (s. 90-102). 

  Sjøvold, E. (2009). Før du vurderer teambygging - Myter og fakta om ledergrupper og effektivitet. Magma,1/2009.

  Shamir, E. (2010). The Long and Winding Road: The US Army Managerial Approach to Command and the Adaption of Auftragstaktik (Mission command). Journal of Strategic Studies, 33(5), 647-668.

  Vogelaar, A., van den Berg, C. & Kolditz, T. (2010). Leadership in the face of chaos and danger. I J. Soeters, P. C. van Enema, & R. Beeres (Red.), Managing Military Organisations: Theory and Practice (s. 113-124). London: Routledge.

  Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. The Academy of Management Perspectives, 26(4), 66-85.

 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen, 30 minutter

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått