Emneside for MILM1104 Offiseren som leder

Hva lærer du

Emnet bygger videre på innsikten i ledelse, og de praktiske erfaringene med ledelse, som kadettene fikk i emne MILM 1101 samt kadettenes tidligere erfaring og kunnskap. Emnet bygger også videre på innsikten kadettene fikk i emne MILM 1102 om offiserens rolle og ansvar i samfunnet, og innsikten i krigens natur og karakter som kadettene fikk i emne MILM 1103.

Forsvaret forventer at militære offiserer har tilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å utøve god ledelse i fred, krise og krig. Emnet tar sikte på å legge grunnlaget for å forstå de sentrale lederutfordringene som kan oppstå i møte med krigens natur, og dermed etablere målbildet for hva som forventes av offiserens lederskap. Emnet gir også innsikt i hvordan godt lederskap kan møte disse utfordringene.

 1. Kunnskap

  Etter fullført emnet kan kadetten:

  • Kjenne til hvilke fysiologiske og psykologiske reaksjoner vi kan forvente av krigens natur, dets stressorer og påkjenninger.
  • Kjenne til sentrale faktorer som påvirker motivasjon blant soldater.
  • Forstå hva kommandomyndighet innebærer for utøvelsen av militært lederskap i offisersrollen, herunder utfordringer knyttet til makt, tillit, etikk og lydighet.
  • Forklare hvordan balansert lederadferd og forsvarets verdier kan bidra til effektivt militært lederskap.

  Ferdigheter

  Etter fullført emnet kan kadetten:

  • Reflektere over egne personlige egenskaper, kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å utøve effektiv militært lederskap, og relatere disse til profesjonens krav til offiserer.

  Generell kompetanse

  Etter fullført emnet har kadetten:

  • Forståelse for sentrale militære lederutfordringer og forutsetninger for effektivt militært lederskap.
 2. Emnets arbeidsformer er i hovedsak selvstudium og gruppearbeid, samt noen forelesninger. Arbeidsformen forutsetter at kadettene møter forberedt til forelesning og gruppearbeid. Forelesningene vil ikke dekke pensum, men fokusere på de spørsmål kadettene måtte ha etter egenstudier.

  I løpet av emnet skal kadettene ferdigstille Læringsprosjekt 2, som omhandler ferdighetsmålet i dette emnet. Arbeidsformene i emnet tar derfor sikte på å understøtte kadettenes arbeid med læringsprosjektet ved å tilrettelegge for at kadettene kan gi hverandre feedback og lære av hverandre.

  Emnet gjennomføres for kadetter i Bergen og Oslo digitalt og distribuert, kombinert med oppmøtebaserte undervsining.

 3. KJERNELITTERATUR

  Chan, K.-Y., Ramaya, R. & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Singapore: Cengage Learning. (Kapittel 2, Challenges and stress in military operations, s 27-47)

  Chan, K.-Y., Ramaya, R. & Soh, S. (2011). Military leadership in the 21st century: Science and practice. Singapore: Cengage Learning. (Kapittel 4, Understanding Soldier Motivation and Morale, s 71-92)

  Eid, J. og Harris, A. (2018). Emosjoner, stress og mestring. I: Eid og Johnsen (red): Operativ psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 7, s. 137-169)’

  Forsvaret. (2015). Forsvarets verdigrunnlag

  Forsvarets overkommando. (2000a). Ledelsesfilosofi. I Forsvarets fellesoperative doktrine: Del A - Grunnlag (s. 52-59). Oslo: Forsvarets overkommando.

  Forsvarets stabsskole. (2007). Den militære profesjonen. I Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 157-163). Oslo: Forsvarsstaben. 

  Forsvarsstaben. (2020). Forsvarets grunnsyn på ledelse. Oslo

  Forsvarsstaben. (2014). Operativ Ledelse. I: Forsvarets fellesoperative doktrine (s. 166-167). Oslo: Forsvarsstaben.

  Grimen, Harald (2009). Hva er tillit. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 4: Samarbeidets problem s. 72-89).

  Handout: Etisk refleksjonsmodell (5 sider)

  Horn, B. (2008). Combat motivation. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). (2008). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 5, s 73-90)

  Horn, B. (2008). Command. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 7, s 104-114)

  Ingvarsson, Böðvar og Sannem, Jo Andreas (2020). Militærrett. Hefte 4: Militær ledelse.

  Lagacé-Roy, D. (2008). Ethics. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto:Dundurn. (Kapittel 18, s. 261-275)

  Lai, L. (2014). Makt og påvirkningskraft: hvordan få gjennomslag på jobb. Oslo: Cappelen Damm akademisk (Kapittel 3, Kilder til makt, s. 29-55)

  MacIntyre, A. (2008). Attitudes. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 1, s. 15-30)

  Shorey, G. (2008). Combat Stress Reactions. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 6, s 91-103)

  Stouffer et al. (2008). Trust. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 39, s. 525-542)

  Sweeney, P. J., Matthews, M. D. & Lester, P. B.  (2011), Leadership in dangerous situations. Annapolis: Naval Institute Press. (Kapittel 6: Obedience, s. 97-120)

   

  FORDYPNINGSLITTERATUR

  Boe, O., Kjørstad, O. & Werner-Hagen, K. (2012). Løytnanten og krigen: operativt lederskap i krig: Bergen: Fagbokforl. (Kap 2, En troppssjefs problemer i krig, s 31-50)

  Boe, O., Kjørstad, O. & Werner-Hagen, K. (2012). Løytnanten og krigen: operativt lederskap i krig: Bergen: Fagbokforl. (Kap 3, Krig og ledelse, s. 51-72).

  Brettingen, E. (2007). Når jagerflygere tar liv, I: Moldjord et al. (red.) Liv og lære i operative miljøer. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS (s 202-243)

  Browne, P. B. & Walker, R. W. (2008). Motivation. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (kapittel 30 s. 414-428)

  Fredriksen, P. og Moldjord, C. (2020). Norske kampflygeres motivasjon for krig. I: Fredriksen, P., Solbakk, K. H. og Steiro T. J. (red.). Klar til strid. Organisasjonsmessige perspektiver på Luftforsvarets kampflybidrag i Libya i 2011. Orkana Akademisk: Trondheim. (s. 139-156).

  Johansen, R. B., Fosse, T. H. & Boe, O. (2019). Militær ledelse (1. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 1, s 15-38)

  Kaufmann, G. og Kaufmann, A. (2015). Psykologi i organisasjon og ledelse. 5.utgave Bergen: Fagbokforlaget. (Kapittel 4, Motivasjon s. 113-148)

  Lunde, Nils T. (2009). Hva er etikk? I: Lunde, N.T. & Matlary, J.H. (2009) Etikk og militærmakt. Oslo: Gyldendal Akademisk (Kap 1, s. 17-46)

  MacIntyre, A. & Bridges, C. (2008). Stress and Coping. I: Horn, B., & Walker, R. W. (Eds.). The military leadership handbook. Toronto: Dundurn. (Kapittel 36, s 481-493)

  Olsen, O. K. (2019). Tillit og samarbeid mellom fremmede i kritiske situasjoner. I: Operativ psykologi 2.  Bergen: Fagbokforlaget. (Kap 13. s. 217-229).

  Saus, E. og Sjøberg, P. (2018). Motivasjon. I: Eid og Johnsen (red.): Operativ psykologi. Bergen: Fagbokforlaget. (kap 6, s. 119-135).

  Stueland. E. (2007). Tøffe piloter gråter ikke? I: Moldjord et al. (red.) Liv og lære i operative miljøer. Bergen: Vigmostad & Bjørke AS (s. 121-148)

  Waaler, G, Larsson, G. & Nilsson, S (2019). Voldsbruk og livsfare. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (Kapittel 1. Stress, følelser og stressmestring i kamp. S. 23-42)

  Yukl, G. (2012). Effective leadership behavior: What we know and what questions need more attention. The Academy of Management Perspectives, 26(4), 66-85.

  Totalt 609 sider

 4. Vurderingsform: Muntlig eksamen,

  Varighet: 30 minutter

  Karakterskala: Bestått / ikke bestått  

  Eksamen gjennomføres i gruppe med individuell vurdering. Kontinuasjonseksamen gjennomføres som individuell eksamen uten gruppe til stede.