Studieplan for Bachelor i ingeniørfag – ingeniøroffiseren, bygg/geomatikk

Studieplanhistorikk

Hva lærer du

Forsvarets høgskole tilbyr bachelor i ingeniørfag, et ingeniørfaglig og militært profesjonsstudium. Selv om studenter ikke kan velge studieretning selv, vil FHS gjøre sitt beste for å tildele spesialiseringer i byggeteknikk eller geomatikk basert på individuelle ønsker og Forsvarets behov.

En ingeniøroffiser er en robust offiser med god forståelse av den taktisk situasjon og den overordnede konteksten operasjonen foregår i. Ingeniøren gjør gode vurderinger og beslutninger som resulterer i effektiv utnyttelse av teknologi for å nå operative mål. En ingeniøroffiser kan tjenestegjøre i alle forsvarsgrener og miljøer. Ingeniøroffiseren har evner til å etablere gode relasjoner, kommunisere og samarbeide med personell både fra eget og annet fagområde, samt på tvers av nasjonalitet.

Studiet ved FHS/Krigsskolen følger rammeplan for ingeniørutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD) i 2018.

Noen emner undervises av forelesere/lærere fra NTNU Gjøvik, de emner dette gjelder kommer fram av gjeldende emnebeskrivelser. Disse emnene vil følge FHS/KS sine emnebeskrivelser og forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole.

Målgruppe
Utdanningen er rettet inn mot søkere med interesse for å bli offiser i det norske Forsvar. En offiser har høyere militær akademisk utdanning med fordypning innen et fagområde. En ingeniøroffiser kan bl.a. være troppssjef for 20–30 soldater, jobbe med planlegging av eiendom, bygg og anlegg eller støtte og lede gjennomføringen av militære operasjoner. Mulighetene er mange. Du kan ta en offisersutdanning ved Forsvarets høgskole uten å ha tidligere militær erfaring. Utdanningen gir bachelorgrad på 240 studiepoeng. Med en bachelorgrad i ingeniørfag vil du være kvalifisert for utfordrende og ansvarsfulle stillinger både i og utenfor Forsvaret. Etter endt utdanning er du sikret relevant jobb med fast ansettelse. 

Praksis
Det vil være relevante praksiselementer i studieløpet.

Krav om skikkethet og autorisasjon
For å bli tatt opp til studiene må følgende krav tilfredsstilles:

 • Norsk statsborger

 • Plettfri vandel

 • Kunne sikkerhetsklareres for nivå: Hemmelig

Internasjonalisering
Internasjonalisering omfatter både kursing i utlandet, studentutveksling, muligheter for å ta emner ved utenlandske militære universiteter, øvelser i samarbeid med NATO allierte, engelskspråklig undervisning og pensumlitteratur samt skriftlige oppgaver og presentasjoner på engelsk. Det legges til rette for at studenter kan gjennomføre deler av 4. semester, dvs. høsten i 2.studieår, ved en Erasmus+ eller EMILYO (Military Erasmus) samarbeidsinstitusjon i utlandet.

 1. Læringsutbyttebeskrivelser for studieprogrammet

  Kunnskap

  Kadetten har bred kunnskap som bidrar til et helhetlig systemperspektiv på ingeniør- og offisersprofesjonen generelt, med fordypning i fagfeltene byggeteknikk eller geomatikk.

  Kadetten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag, ledelse og om den militære profesjon, og hvordan disse kan integreres i ingeniørfaglig problemløsning.

  Kadetten har kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens og offiserens rolle i samfunnet, samt konsekvenser av å anvende teknologi både i et sivilt og et militært perspektiv.

  Kadetten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltene byggeteknikk eller geomatikk, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniør- og militærfag.

  Kadetten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltene byggeteknikk eller geomatikk, gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer eller praksis.

   

  Ferdigheter

  Kadetten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor ingeniør- og offisersprofesjon og begrunne sine valg.

  Kadetten kan anvende faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

  Kadetten kan arbeide i relevante fysiske og virtuelle digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

  Kadetten kan, både selvstendig og i samarbeid med andre, identifisere, planlegge, lede og gjennomføre ingeniørfaglige prosjekter til støtte for militære operasjoner i fred, krise og krig.  

  Kadetten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

  Kadetten kan bidra til nytenkning og innovasjon i Forsvaret gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

  Kadetten kan anvende militær problemløsningsmetode for å løse komplekse oppdrag.

  Generell kompetanse

  Kadetten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av Forsvarets virksomhet og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

  Kadetten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

  Kadetten kan formidle ingeniør- og militærfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og kan bidra til å synliggjøre teknologiens og militærmaktens betydning og konsekvenser.

  Kadetten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

  Kadetten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med både overordnede og undergitte.

  Kadetten kan reflektere over og utøve militær ledelse, i tråd med Forsvarets grunnsyn på ledelse. 

 2. Studieretning Byggeteknikk - oppstart høst 2024

  1. studieår Høst 2024 / Vår 2025

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Studieretning Byggeteknikk - oppstart høst 2024

  2. studieår Høst 2025 / Vår 2026

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Studieretning Byggeteknikk - oppstart høst 2024

  3. studieår Høst 2026 / Vår 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester

  Studieretning Byggeteknikk - oppstart høst 2024

  4. studieår Høst 2027

  Valgfritt emne Emne over flere semester
Pil til høyre
Tilbake til utdanningsoversikten