Studieplan for Bachelor ingeniør – telematikk

Hva lærer du

Cybermilitær befalsutdanning

Innledning

Profesjonsstudiet til cyberingeniør består av to studieprogrammer, bachelor i ingeniørfag, telematikk og cybermilitær befalsutdanning, som begge må gjennomføres og bestås for å uteksamineres som cyberingeniør og OR-5 fra Cyberingeniørskolen. Utdanningen ved Cyberingeniørskolen har en varighet på 6 semester (3 år).

Cyberingeniøren etablerer og opprettholder militære avdelingers evne til å benytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi under alle forhold. Hun er en robust soldat med god forståelse av taktisk situasjon og den overordnede konteksten operasjonen foregår i. Ingeniøren gjør gode vurderinger og beslutninger som resulterer i effektiv utnyttelse av teknologi for å nå operative mål. 

En cyberingeniør kan tjenestegjøre i alle forsvarsgrener og miljøer. Cyberingeniøren evner å etablere gode relasjoner, kommunisere og samarbeide med personell både fra eget og annet fagområde, samt på tvers av nasjonalitet.

Organisering og arbeidsmåter

I studiet benyttes varierte undervisnings- og arbeidsformer. Felles for de fleste emner er at det innledningsvis vil være noe teoretisk undervisning, enten ute eller i klasserom, men at store deler av utdanningen vil gjennomføres gjennom praksis, trening og øving. 

Arbeids-, lærings-, og vurderingsformer

Studiet benytter ulike vurderingsformer, både tradisjonelle, som skriftlige og muntlige eksamener, og også vurderinger knyttet til praksisarenaer. Godkjente obligatoriske arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner som har obligatoriske arbeidskrav. Omfang, antall og form varierer mellom emnene.

Karaktersetting i befalsutdanningen

Studiet følger forskrift om opptak, studier og eksamen ved Forsvarets høgskole. Samtlige emner vurderes til bestått/ikke bestått. Kravene til å oppnå "bestått" står beskrevet under "vurderingsformer" i den enkelte emnebeskrivelse.

Plagiat

I henhold til «lov om opphavsrett til åndsverk m.v.» er det ikke lov til å presentere andres arbeid som sitt eget, plagiat, herunder også manglende kildehenvisning og/eller klar markering av sitat. Dette regnes som juks/fusk. Det vises til Åndsverksloven, Kunnskapsdepartementets rundskriv F-05-06,

Forskrift om felles klagenemd for behandling av klagesaker, Forvaltningsloven, Lov om universiteter og høyskoler, samt Forsvarets høgskoles egen eksamensforskrift. I tillegg er plagiat et brudd på Forsvarets verdigrunnlag, respekt, ansvar og mot. En skriftlig advarsel gis ved oppdagelse av plagiat. Ved gjentagelse vil dette medføre skoleråd.

 1. Kunnskap

  Etter å ha fullført studie skal kadetten:

  • Ha kunnskap om Forsvarets struktur, ulike grener og fellesinstitusjoner, og Forsvarets historie, tradisjon og utvikling.
  • Ha kunnskap om juridiske tema av betydning for den militære profesjon, om rettslige rammer for militære sjefers utøvelse av kommandomyndighet og kunnskap om de viktigste prinsippene innenfor operasjonell rett
  • Forstå Forsvarets grunnsyn på ledelse og Forsvarets kjerneverdier og ha kunnskap om sentrale forskningsbaserte teorier og modeller knyttet til ledelse
  • Ha forståelse for betydningen av fysisk hardførhet og mental robusthet i Forsvaret og hvordan egen atferd påvirker andres prestasjoner og handlinger
  • Kjenne til grunnleggende prinsipper for god pedagogikk
  • Ha kjennskap til sikkerhetsbestemmelser, direktiver, retningslinjer, malverk og lignende, relevante i utøvelsen av soldatprofesjonen og som militær leder

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført studie kan kadetten:

  • Selvstendig operere og vedlikeholde primærvåpen og anvende dette i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser, under krevende forhold
  • Selvstendig anvende teori om treningslære, kosthold og skadeforebygging, kunne trene seg selv og andre og iverksette tiltak for å nå individuelle eller avdelingens mål innen fysisk form og robusthet
  • Selvstendig kunne anvende relevant fagteori i utviklingen av egen lederatferd, kunne utøve situasjonstilpasset lederskap og kunne anvende tilbakemeldinger fra andre til å iverksette tiltak for å videreutvikle seg som befal
  • Anvende Forsvarets verdigrunnlag, etterleve grunnleggende militære holdninger, ha utviklet en etisk grunnholdning til rollen som befal og gjennom dette fremstå med eksempelets makt
  • Anvende grunnleggende enkeltmannsferdigheter for å opprettholde egen stridsevne under varierende feltforhold, herunder vinterforhold og anvende relevante teknikker og prosedyrer som enkeltmann for å løse oppdrag
  • Selvstendig kunne etablere og drifte en sambandsinstallasjon, samt anvende korrekte sambandsprosedyrer
  • Selvstendig kunne utvikle og benytte personlige mestringsstrategier i møte med fysisk og mental belastning
  • Selvstendig kunne gjennomføre en plan og beslutningsprosess på lagsnivå, herunder benytte relevante håndbøker og malverk
  • Anvende grunnleggende prinsipper for god undervisningslære og gi konkrete og relevante tilbakemeldinger som legger grunnlag for utvikling, gjensidig tillit og respekt.

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført studie skal kadetten:

  • Selvstendig kunne drive videre trening og øving basert på forståelse for basisferdigheter
  • Forstå viktigheten av fysisk trening og betydningen av dette inn mot de krav Forsvaret stiller til fysisk yteevne og mental robusthet
  • Kunne representere fremtidige avdelinger og Forsvaret som helhet i henhold til Forsvarets verdigrunnlag og selvstendig kunne fortsette utviklingen av egen integritet og egne holdninger som befal
  • Ha forståelse for hva som er særegent for den militære profesjonen og hvilke forventninger Forsvaret og samfunnet for øvrig har til militære
  • Kunne gjennomføre en operativ risikovurdering, forstå ordreutvikling på lavere nivå og kunne utarbeide og formidle en ordre i systematisert form.
  • Kunne planlegge og gjennomføre leksjoner med støtte i pedagogiske verktøy og metoder.
  • Kunne reflektere rundt og evaluere egen undervisning.
Pil til høyre
Tilbake til utdanningsoversikten