NATO 75 - 16x9.00_01_17_24.Still002 copy

NATO gjennom 75 år

Verdens største og mektigste forsvarsallianse fyller 75 år, og Norge har vært med siden starten. Her finner du fakta om NATO.

Den nordatlantiske traktats organisasjon, forkortet NATO, er en politisk og militær allianse som ble grunnlagt gjennom Washingtontraktaten 4. april 1949. Opprettelsen kom i kjølvannet av andre verdenskrig, som et kollektivt forsvar mot Sovjetunionens ekspansjon i Europa.

Med mottoet «én for alle, alle for én», har NATO vokst fra de opprinnelige 12 medlemslandene til en allianse på 32 land, inkludert Norge, som står sammen om å forsvare fred og sikkerhet i det nordatlantiske området.

Alliansens grunnleggende prinsipp er artikkel 5, som fastslår at et angrep på ett medlemsland, er å anse som et angrep på alle medlemslandene. Artikkelen har blitt aktivert én gang – etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001.

I dag står NATO overfor nye sikkerhetsutfordringer, inkludert cyberangrep, terrorisme, og økende spenning med Russland som følge av landets angrep på Ukraina. Alliansen tilpasser seg nye trusler som klimaendringer og pandemier. Antall medlemsland har økt gradvis til 32 land – der Finland og Sverige er de to nyeste medlemmene. Med våre nabolands inntreden, er nå hele Norden samlet i alliansen.

Forsvaret i NATO

Forsvaret i Norge deltar på flere måter i NATO. Vi har en rekke offiserer som fyller viktige roller både i hovedkvarteret i Brussel, SHAPE i Mons, kommandoene i Brunssum og Norfolk samt alliansens øvrige avdelinger. Vi deltar også med en styrke til NATO-operasjonen eFP i Litauen, og vi bidrar jevnlig med fartøy til alliansens to stående marinestyrker i Nord-Europa.

Forsvaret har også en egen representasjon ved hovedkvarteret, kalt Militærmisjonen i Brussel (MMB). Sjefen for militærmisjonen er forsvarssjefens øverste representant inn mot NATO og er fast representant i NATOs militærkomité. Sjef MMB er også rådgiver i militære saker og spørsmål for de norske ambassadørene til NATO og EU.

NATOs militærkomité er den øverste militære myndighet i NATO og er broen mellom politiske beslutningstakere og NATOs militære struktur. Komiteen rådgir Det nordatlantiske råd i spørsmål om militær politikk og strategi. Komiteen består av høyerestående militære offiserer fra NATOs medlemsland. Disse offiserene representerer sine lands forsvarssjefer. Høsten 2023 var Norge vertskap for komiteens årlige møte.

Historie

Gjennom den kalde krigen fungerte NATO primært som en avskrekkende kraft mot Sovjetunionen og dens allierte i Warszawapakten. Norge var med på å etablere NATO, og spilte en nøkkelrolle med sin strategiske plassering langs Sovjetunionens vestgrense.

Etter Sovjetunionens fall i 1991, gikk NATO gradvis fra å være en ren forsvarsallianse mot Sovjetunionen, til å jobbe med krisehåndtering og fredsbevarende operasjoner utenfor NATOs territorium. Intervensjoner i Bosnia, Kosovo, og Afghanistan er eksempler på NATOs rolle i global sikkerhetspolitikk i perioden 1990–2019.

Norge har vært et aktivt og engasjert NATO-medlem siden grunnleggelsen. Geografisk plassering har gjort Norge til en strategisk viktig nasjon i alliansen, spesielt med tanke på overvåkning og etterretning. Norge har også bidratt med militære styrker til NATO-operasjoner i blant annet Afghanistan og Libya. Videre har landet vært en pådriver for diplomati og dialog innad i alliansen.