Boeing C-17 Globemaster III frå Heavy Airlift Wing Papa på oppdrag for det Norske Forsvaret med transport av Bell 412, personell og utstyr frå øvele på RAF Brize Norton til Gardermoen / Boeing C-17 Globemaster III from Heavy Airlift Wing Papa on mission fore Norwegian Armed Forces

Luftforsvaret

Luftforsvaret overvåker, kontrollerer og hevder suverenitet i luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder.

Hver dag bidrar Luftforsvaret til å holde oversikt med nærområdene våre, og vi hevder norsk suverenitet. Luftforsvaret har stående rednings- og kriseberedskap, samtidig som vi trener og øver for å være klare til å forsvare Norge og norske verdier.

Oppgaver

Luftforsvaret produserer og leverer luftmakt til fellesskapet, og vi opererer ulike systemer fra baser over hele vårt langstrakte land, og i internasjonale operasjoner.

Norge satser på luftmakt ved å investere i nye kampfly, helikoptre, overvåkingsfly, radarer og nytt luftvern. I tillegg bygger Luftforsvaret opp fremtidens luftbaser, personellstruktur og kompetanse.

Sammen bygger vi fremtidens luftforsvar.

 1. Ørland flystasjon er Norges hovedbase for F-35 kampfly og 332 skvadron. Her er 132 luftving lokalisert med redningshelikopteret AW101 SAR Queen, basestyrker og luftvernsstyrker. Flystasjonen huser også flere andre avdelinger, som element fra Forsvarets logistikkorganisasjon og Cyberforsvaret.

  Luftforsvarets base Andøya er hovedbase for det maritime overvåkningsflyet P-3 Orion og 333 skvadron ut dennes levetid. Overvåker og hevder norsk suverenitet i nordområdene.

  Bardufoss er base for Maritim helikopterving (MHV) og 337 skvadron. Luftforsvarets flygeskole holder til på Bardufoss hvor de selekterer og utdanner fremtidige flygere.

  Luftforsvarets base Haakonsvern huser 334 skvadron. Haakonsvern er en del av maritim helikopterving (MHV).

  Luftforsvarets base Bodø er fra 1. januar 2021 nedlagt som operativ base.

  Luftforsvarets base Gardermoen er base for transportflyene C-130J Hercules med 335 skvadron. Gardermoen er en del av 134 luftving på Rygge.

  Evenes flystasjon utvikles og bygges ut til å bli en fremskutt base for F-35, og hovedbase for Forsvarets nye maritime patruljefly, P-8 Poseidon. På Evenes er 133 luftving etablert. Både luftvern, med NASAMS III og baseforsvar etableres på flystasjonen under oppbygningen av flystasjonen.

  Luftforsvarets base Sola er hovedbase for redningshelikoptertjenesten (RHT). Her startet de første AW101 SAR Queen å operere 1. september 2020.

  Rygge flystasjon er hovedsete Luftforsvarets ledelse og 134 luftving. Basen huser 339 SOAS (Special Operation Aviation Squadron), som er en dedikert helikopterkapasitet til støtte for spesialstyrkene med multirollehelikopteret Bell 412. 

  Sea King står på kontinuerlig beredskap fra basen frem til AW101 SAR Queen tar over. På Rygge er også Luftforsvarets seleksjonssenter lokalisert. Senteret selekterer blant annet framtidige flygere til Luftforsvaret.

  Luftforsvarets skolesenter Kjevik utdanner Luftforsvarets spesialister og befal.

  Luftkrigsskolen i Trondheim utdanner offiserer og ligger under Forsvarets høgskole.

  Luftforsvarets stasjon Sørreisa driver overvåkning, kontroll og varsling av hendelser i norsk territorium døgnkontinuerlig, og hevder norsk suverenitet i luftrommet.

  Luftforsvarets base Banak har AW101 SAR Queen redningshelikopter på kontinuerlig beredskap.

 2. f35-qra-haslestad

  Forsvaret overvåker kontinuerlig norsk luftrom og tilstøtende områder. Dersom et ukjent luftfartøy nærmer seg luftrommet vårt, rykker Forsvaret ut med to F-35 fra Evenes flystasjon. Kampflyene finner de ukjente flyene, og identifiserer og dokumenterer dem. F-35 vil også hindre at fly tar seg ulovlig inn i norsk luftrom.

  Dette beredskapsoppdraget kaller vi QRA – Quick Reaction Alert (hurtig reaksjonsvarsel). Oppdraget løser vi på vegne av NATO og innebærer at Norge har to kampfly klare til å rykke ut, eller scramble, til enhver tid. Når alarmen går, er flyene i luften innen 15 minutter.

  Les mer om QRA her.

 3. Kontrollrom ved kontroll og varslingsstasjonen på Mågerø
Operation room at the air force early warning unit at Mågerø

  Inne i fjellet Høygumpen i Sørreisa ligger Luftforsvarets kontroll- og varslingssentre, CRC Sørreisa. Sentret er underlagt 131 luftving og iakttar luftrommet i og utenfor Norge 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Personellet lager et luftbilde som til enhver tid er korrekt og oppdatert. Det gjør de ved å lokalisere og identifisere all flyaktivitet over og i nærheten av norsk territorium. På bakgrunn av dette luftbildet blir kampfly og andre av Forsvarets luftfartøy dirigerte og brukte alt etter situasjonen. Det kan være snakk om alt fra treningsoppdrag og luftoperasjoner, til støtte ved en sivil flykapring.

  Som en ekstra sikring har Luftforsvaret etablert en enhet under 131 luftving på Ørland. Denne enheten kan ved særskilte og uventede hendelser overta deler av oppgavene til CRC Sørreisa.

  Les mer om historien til kontroll og varsling her.

 4. 20220726_FH_8639

  I august 2018 ble avdelingen Redningshelikoptertjenesten (RHT) opprettet og ble egen avdeling på lik linje med Luftforsvarets luftvinger. RHT har redningshelikoptre på beredskap for umiddelbar utrykning på seks baser i fastlandsnorge: Sola, Banak, Bodø, Ørland, Rygge og fra 2023, også i Florø. Justis- og beredskapsdepartementet finansierer Redningshelikoptertjenesten, eier helikoptrene og står for den løpende disponeringen av helikoptrene gjennom Hovedredningssentralen.

  Fra 1. september 2020 til 2023 fases Sea King gradvis ut, og erstattes med SAR Queen

  Les om hverdagen til mannskapet her.

 5. F-35 jagerfly over Rondane i Norge / F-35 fighter jets from Royal Norwegian Air Force over Rondane mountain plateau

  Norwegian Air Operation Centre (NAOC)

  NAOC er øverste ordre-og luftromskontrollmyndighet for luftmilitære styrker.

  Sjef NAOC utøver på vegne av sjef Luftforsvaret taktisk kommando over luftoperative styrker og ivaretar i tillegg planlegging og ledelse av Luftforsvarets operative styrkeproduksjonsaktiviteter koordinert med sjef Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

  Sjef NAOC leder den daglige aktiviteten i sjef lufts taktiske operasjonsrom/NAOC lokalisert på Reitan. NAOC er operasjonelt 24 timer, hver dag, hele året. 

   

  Luftforsvarets våpenskole

  1. august 2022 opprettet sjef Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland, Luftforsvarets våpenskole. Lufttaktisk kommando sin A-10 utviklingsavdeling og F-35-avdeling, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets skoler er nå samlet under én sjef og én paraplyorganisasjon.

  Hensikten er å øke mulighetene for samordning av de langsiktige målene og utviklingsperspektivene, de gjeldende faglige kravene og grunnlaget for kompetanseproduksjonen. Endringen skal sikre en rød tråd mellom fagområdene.

  Les mer om etableringen her.

   

  Flytryggingsinspektoratet

  Flytryggingsinspektoratet (FTI) overser at operasjoner og vedlikehold foregår på en trygg måte for både materiell og personell, på bakken og i lufta. FTI har ansvar for å følge opp dette på det øverste planet. De prøver å avdekke og redusere risiko i hele organisasjonen, i tillegg til å følge opp hendelser hvis det forkommer.  

  FTI følger opp fly- og bakketryggingsprogrammet som er vedtatt av sjef Luftforsvaret slik at alt personell skal ha fokus på trygge operasjoner. Inspektoratet ledes av en oberst (flytryggingsinspektøren) og er lokalisert sammen med LTK/Støttedivisjonen på Rygge flystasjonen. I alle luftvinger og skvadroner i Luftforsvaret har man rådgivere for å tilse at sikkerhet og tryggingsarbeid prioriteres.

   

  Luftforsvarsstaben

  Luftforsvarsstaben planlegger, koordinerer og utøver ledelse av Luftforsvaret på vegne av sjef Luftforsvaret. Staben har ansvar for drift og videreutvikling av Luftforsvaret og ledes av stabssjef/nestkommanderende i Luftforsvaret som rapporterer til Sjef Luftforsvaret.

 6. Gradueringsdagen for Luftforsvarets befalsskole på Kjevik (LBSK). Dette var gradueringen for kull nr:15, 
for skoleåret 2015/2016. / Graduation for students of The Norwegian Air Force officer candidate school.

  Luftforsvarets skolesenter består av 7 skoler lokalisert på Kjevik, Rygge, Ørland og Sørreisa. Skolene leverer hovedmengden av all fag- og funksjonsrettet utdanning til Luftforsvaret. To av skolene er organisatorisk underlagt andre enheter i Luftforsvaret. I henhold til kompetanseproduksjonssjefens instruks inngår også disse skolene i skolesenterets kvalitetssystem.

  Luftforsvaret har en overordnet målsetting om å samle vesentlige deler av skolesenteret på Værnes, og på sikt (innen 2025) avvikle Kjevik som militær base.

  Skolesenteret består av:

  • Luftforsvarets flyoperative trenings- og sertifiseringssenter (LFTS) på Rygge
  • Baseforsvarstaktisk skole (BFTS) på Ørland
  • Luftforsvarets sanitetsskole (LFSS) på Ørland
  • Luftforsvarets kontroll- og varslingsskole (LKVS) på Sørreisa
  • Luftforsvarets tekniske skole (LTSK) på Kjevik
  • Luftverntaktisk skole LVTS på Ørland
  • Luftforsvarets kompetansesenter for læringsteknologi (LKL) på Kjevik
  • Luftforsvarets spesialistskole (LSS) på Kjevik
Førstegangstjeneste
Det finnes 275 ulike tjenester du kan bli plukket ut til. Er du ekstra motivert, kan du selv konkurrere deg til en plass på utvalgte søkbare førstegangstjenester. Finn den tjenesten som passer best for deg.
Utdanning
En utdanning i Forsvaret kan være starten på en livslang karriere. Forsvaret er også Norges største lærebedrift, hvor du kan kombinere førstegangstjeneste og fagbrev uten at læretiden blir lengre enn normalt.

Luftforsvarets utstyr og materiell

Pil til høyre
_MG25527