Emneside for MILM1111 Offiseren, samfunnet og krigen

Hva lærer du

Samfunnet og Forsvaret forventer at offiserer har tilstrekkelig kunnskaper, ferdigheter og holdninger til å utøve god ledelse i fred, krise og krig. Emnet legger et grunnlag for å møte disse forventningene ved å gi kadettene en innføring i den militære profesjonens plass i det norske samfunnet. Videre gir emnet en innføring i historiske og teoretiske perspektiver på utvikling av militærmakt, inkludert innsikt i krigens natur og skiftende karakter. Emnet gir en grunnleggende forståelse for sentrale teorier om krig og krigføring. Sist, men ikke minst gir emnet innsikt i hvordan godt militært lederskap i fred, krise og krig bidrar til å møte disse forventningene og å løse oppdraget. Lederskapstematikk er gjennomgående i emnet. Gjennom arbeidet med et læringsprosjekt, skal kadettene utforske hvordan deres personlige egenskaper, kompetanse, holdninger og verdier kan prege faglig forståelse, samhandling med andre og eget lederskap.

 1. Kunnskap

  Kadetten:

  • har kunnskap om hva en profesjon er og kjenner til ulike syn på hva som kjennetegner den militære profesjonen.
  • har kunnskap om sammenhengen og påvirkningen mellom samfunn, politikk og militærmakt ved å vise til sentrale eksempler på slike sammenhenger og påvirkninger fra 1750 og fram til i dag. 
  • har kunnskap om Norges sikkerhetspolitiske målsetninger og Forsvarets rolle i norsk sikkerhetspolitikk fra den kalde krigen til i dag.
  • kjenner til grunnleggende rettslige rammer for den militære organisasjon og bruk av militærmakt.
  • kjenner til ulike typer aktører og militære operasjoner disse kan opptre i.
  • har kunnskap om hva militærteori og militære doktriner er.
  • har kunnskap om sentral teori om landmakt, sjømakt, luftmakt og cybermakt.
  • kan gjøre rede for sentral teori innen stress og motivasjon, herunder stridsreaksjoner og kampmotivasjon.
  • kan gjøre rede for oppdragsbasert ledelse og kommandomyndighet, herunder utfordringer knyttet til makt, tillit, etikk og lydighet.
  • kan gjøre rede for forsvarets modell for balansert lederadferd og forsvarets kjerneverdier, og hvordan disse kan bidra til effektivt lederskap.

  Ferdigheter

  Kadetten:

  • kan anvende ny kunnskap og kritisk vurdere informasjon.
  • kan reflektere aktivt i kollektive læringsprosesser.
  • kan reflektere over egen kompetanse til å utøve effektiv ledelse og relatere disse til profesjonens og samfunnets krav til offiserer.

  Generell kompetanse

  Kadetten:

  • har innsikt i den militære profesjonens plass i det norske samfunnet og den gjensidige påvirkningen i utviklingen av samfunnet og militærmakten.
  • har innsikt i grunnleggende forhold ved militære operasjoner samt krigens natur og skiftende karakter. 
  • kan identifisere områder for egen utvikling og læring innenfor lederskap.
 2. Emnet gjennomføres over elleve uker. Gjennomføringen vil inkludere forelesninger, selvstudium, gruppearbeid, skriftlige innleveringsoppgaver, presentasjoner av gruppearbeid i plenum og gjensidig kadettvurdering.

  Arbeidsformen forutsetter at kadettene møter forberedt til forelesning og gruppearbeid. Forelesningene vil ikke dekke hele pensum.

  I emnet arbeider man også med læringsprosjekt som skal resultere i et samlet refleksjonsnotat som ferdigstilles og leveres inn mot slutten av emnet.

  Emnet gjennomføres delvis digitalt og distribuert, og delvis oppmøtebaserte undervisning.

 3. Gjeldende litteraturliste for 2023 Høst finner du i Leganto
 4. Vurderingsform: Skoleeksamen

  Gruppering: Individuell

  Varighet: 6 timer

  Karakterskala: A-F

  Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

   

 5. Emnet er delt inn i tre temaer:

  1. Offiseren, staten og samfunnet.

  Tema 1 skal gi kadettene en innføring i den profesjonen som hun/han skal bli en del av, herunder profesjonens forhold til den norske staten og det norske samfunnet. Dette inkluderer hvordan beslutninger om bruk av militærmakt fattes, hvilke regler som gjelder for bruk av militærmakt, og hvordan utøvelse av militærmakt påvirkes av samfunnet den utgår fra. Videre gis kadettene en innføring i den gjensidige påvirkningen mellom samfunnet og militærmakten fra 1750 til i dag og norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk i perioden 1945 til i dag.

  2. Offiseren og krigen

  Tema 2 skal introdusere kadettene for grunnleggende historiske og teoretiske perspektiver på bruk av militærmakt og kunnskap om grunnleggende forhold ved land-, sjø- og luftoperasjoner. Det fokuseres primært på de forhold som skiller militær aktivitet fra annen menneskelig aktivitet, herunder organisert bruk av makt på vegne av staten, samt den usikkerhet og friksjon som er karakteristisk for militære operasjoner. Kadettene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om sentrale teorier om krig og krigføring, herunder regler i krig og hvordan militære operasjoner gjennomføres som del av statens maktapparat.

  3. Offiseren som leder

  I tema 3 tar vi med oss innsikten fra tema 1 og 2 som kontekst, og forsterker søkelyset på kadetten som blivende offiser i konteksten. I temaet skal kadetten tilegne seg kunnskap om noen sentrale lederskapsutfordringer og krav den militære konteksten medfører og hvordan disse utfordringene kan møtes.

  Gjennom å bruke kunnskapen fra emnet i refleksjon over egne erfaringer og fremtidige utfordringer gjøres kunnskapen relevant for kadettens praksis. Prosessen leder oppmerksomheten mot hva kadettene kan, og hva som må læres, for å møte forventningene og kravene til kadettenes lederskap.

  Læringsaktivitetene i emnet tar sikte på å gi kadettene innsikt i, ferdigheter til, og en positiv erfaring med å bruke kunnskap og teori i refleksjon over praksis, og dermed legge et grunnlag for individuell og kollektiv læring i et utdannings og karriereperspektiv.

  Dette gjøres som en del av de enkelte læringsaktivitetene, og som et gjennomgående læringsprosjekt i emnet. I tema 1 skal kadettene reflektere over de krav som stilles fra samfunnet til den enkelte offiser som leder og til den militære profesjonen. I tema 2 skal kadettene reflektere over de krav som stilles til den enkelte offiser som leder i en krigssituasjon. I tema 3 trekkes trådene sammen og læringsprosjektet avsluttes med erfaringsdeling og systematisering av egne refleksjoner over samfunnets og profesjonens krav til den militære lederen, og egne forutsetninger for å utvikle seg til å tre inn i rollen som offiser.